Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32046
Title: Становлення теорій відтворення та розвитку
Authors: Стахурська, Світлана Антонівна
Ткачук (Стахурська), Світлана Валеріївна
Стахурський, Валерій Олександрович
Keywords: розвиток
відтворення
економічні теорії
інноваційний розвиток
теорія зростання
теорія економічного розвитку
теорії трансформаційних економік
development
reproduction
economic theories
innovative development
growth theory
theory of economic development
theories of transformational economies
кафедра маркетингу
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2020
Citation: Стахурська, С. А. Становлення теорій відтворення та розвитку / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – № 7–8 (230–231). – С. 47–53.
Abstract: Актуальність дослідження. В умовах глобальних змін економіки та необ-хідності забезпечення стабільного розвитку все більшої актуальності набуває питання теоретико-методологічного забезпечення економічних процесів розвит-ку і трансформації, зокрема актуальною є потреба в становленні та подальшому розвитку базових теорій, що пояснюють та встановлюють механізми сучасних економічних процесів. Метою дослідження є аналіз сутнісних характеристик теорій відтворен-ня, їх переходу до теорій зростання; констатація необхідності подальшого ста-новлення теорії економічного розвитку та переходу до розроблення теорій тран-сформаційних економік.Методи дослідження, порівняння,узагальнення, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, графічні методи.Здійснено хронологічний аналіз становлення теорій відтворення та розвитку. На основі теоретичного осмислення процесу відтворення та дослідження сутнісних характеристик різних авторських теорій виділені три періоди: становлення теорії відтворення, формування "класичної" теорії відтворення, практичне використання теорії відтворення з подальшим становленням теорії зростання. Констатована необхідність та пріоритетність інноваційно-інвестиційного розвитку і потреба в становленні теорії економічного розвитку як нового (четвертого) періоду розроблення теорій. Необхідність розроблення механізмів розвитку сучасних нових економік призводить до п’ятого періоду – становлення теорій трансформаційних економік. Ретроспективний аналіз та огляд сучасних теоретичних трак-тувань процесів відтворення та розвитку, а також дослідження особливостей сучасної економіки дозволяє констатувати певну послідовність розвитку наукових поглядів на теорію відтворення: від становлення та формування класичної теорії відтворення – через теорію зростання – до теорії економічного розвитку. Теоретичне розроблення відтворювальних процесів призвело до становлення теорій економічного зростання та розвитку. Процеси відтворення незаперечно пов'язуються з економічним розвитком, з прогресивними змінами. Якість відтворення забезпечується за умови економічного розвитку, який характеризується поєднанням інвестицій з інноваціями. На часі – становлення теорій трансформаційних економік, як теоретико-методологічного забезпечення механізмів розвитку сучасних нових економік.Relevance of research. In the context of global economic change and the need to ensure stable development, the issue of theoretical and methodological support of economic processes of development and transformation is becoming increasingly important, in particular the need for the formation and further development of basic theories that explain and establish mechanisms of modern economic processes.The purpose of this study is to analyze the essential characteristics of theories of reproduction, their transition to theories of growth; statement of the need for further development of the theory of economic development and the transition to the development of theories of transformational economies. Research methods: comparison, generalization, induction and deduction, analysis and synthesis, graphical methods. A chronological analysis of the formation of theories of reproduction and development is carried out. Based on the theoretical understanding of the process of reproduction and the study of the essential characteristics of various author's theories, three periods are distinguished: the formation of the theory of reproduction, the formation of "classical" theory of reproduction, practical use of reproduction theory with subsequent formation of growth theory. The necessity and priority of innovation and investment development and the need for the formation of the theory of economic development as a new (fourth) period of development of theories are stated. The need to develop mechanisms for the development of modern new economies leads to the fifth period - the formation of theories of transformational economies. Retrospective analysis and review of modern theoretical interpretations of the processes of reproduction and development, as well as the study of modern economics allows us to state a certain sequence of scientific views on the theory of reproduction: from the formation of classical theory of reproduction - through growth theory - to economic development theory. The theoretical development of reproduction processes has led to the formation of theories of economic growth and development. The processes of reproduction are indisputably associated with economic development, with progressive changes. The quality of reproduction is ensured by economic development, which is characterized by a combination of investment and innovations. In time - the formation of theories of transformational economies, as a theoretical and methodological support mechanisms for the development of modern new economies.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32046
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FRVU2020ST.pdf331.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.