DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29656

Название: Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій
Другие названия: Energy-saving technology for distillation and dispersal alcohol-containing fractions
Авторы: Булій, Юрій Володимирович
Зінченко, Олександр Ілліч
Buliy, Yuri
Zinchenko, Alexander
Ключевые слова: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
тарілки
колона
гріюча пара
головна фракція
леткі домішки спирту
контрольовані цикли
тарелки
колонна
греющий пар
головная фракция
летучие примеси спирта
контролированные циклы
plates
column
heated steam
main fraction
alcohol impurities
controlled cycles
Issue Date: 2019
Библиографическое описание: Булій, Ю. В. Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій / Ю. В. Булій, О. І. Зінченко // ADVANCES OF SCIENCE : Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019. – P. 36-46.
Краткий осмотр (реферат): За останні десятиліття для підвищення ефективності масообміну в брагоректифікаційних установках запропоновано значну кількість нових контактних пристроїв, особливості яких ще недостатньо досліджені. При сумісній розгонці побічних продуктів та напівпродуктів брагоректифікації технологія вилучення етилового спирту із фракцій, збагачених органічними домішками, не забезпечує в повній мірі видалення разом з головними проміжних та кінцевих домішок, що негативно впливає на якість товарного спирту. Метою роботи було дослідження ефективності роботи розгінної і бражної колон циклічної дії, ступеню очистки етилового спирту під час розгонки головної фракції та підвищення ефективності процесу брагоперегонки при подовженні часу перебування рідини на тарілках колон для контакту з парою. Дослідження ефективності інноваціної технології проводились у виробничих умовах ДП «Чуднівський спиртовий завод». Аналіз отриманих результатів показав, що при затримці рідини на тарілках до 20 с в процесі розгонки спиртовмісних фракцій в повній мірі видаляються альдегіди (ацетальдегід), естери (метилацетат, етилацетат, ізобутилацетат, ізоамілацетат) та нетипові домішки (акролеїн, кротоновий альдегід), спирти сивушного масла (ізопропіловий спирт та н-пентанол). Ступінь вилучення верхніх проміжних домішок і метанолу збільшувалась на 60 %. При цьому кратність концентрування головних домішок зростає на 33 %, вищих спиртів – на 69 %, метанолу – на 52 %. Витрати гріючої пари на розгонку зменшувались майже на 30 % в порівняно з типовими колонами за рахунок зменшення живого перерізу тарілок. На другому етапі досліджували ефективність запропонованої авторами технології в процесі перегонки зрілої бражки. Доведено, що збільшення часу перебування бражки на тарілках експериментальної колони до 12 с дозволяє підвищити концентрацію спирту в бражному дистиляті до 63…65 % об. За такої міцності бражного дистиляту можна проводити більш глибоку гідроселекцію головних і верхніх проміжних домішок спирту в епюраційній колоні і завдяки цьому підвищити ступінь очистки епюрату та ректифікованого етилового спирту. При затримці бражки на тарілках більше 12 с концентрація спирту в бражному дистиляті зростала незначно, але при цьому зменшувалась пропускна здатність колони по рідині. Встановлено, що витрати гріючої пари на перегонку бражки в циклічному режимі скорочувались на 37 %. а последние десятилетия для повышения эффективности массообмена в брагоректификационных установках предложено значительное количество новых контактных устройств, особенности которых еще недостаточно исследованы. При совместной разгонке побочных продуктов и полупродуктов брагоректификации технология извлечения этилового спирта из фракций, обогащенных органическими примесями, не обеспечивает в полной мере удаления вместе с главными промежуточных и конечных примесей, негативно влияет на качество товарного спирта. Целью работы было исследование эффективности работы разгонной и бражной колонн циклического действия, степени очистки этилового спирта при разгонки головной фракции и повышения эффективности процесса брагоперегонкы при удлинении времени пребывания жидкости на тарелках колонн для контакта с паром. Исследование эффективности инновационной технологии проводились в производственных условиях ГП «Чудновский спиртовой завод». Анализ полученных результатов показал, что при задержке жидкости на тарелках до 20 с в процессе разгонки спиртосодержащих фракций в полной мере удаляются альдегиды (ацетальдегид), эфиры (метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, изоамилацетат) и нетипичные примеси (акролеин, кротоновой альдегид), спирты сивушного масла (изопропиловый спирт и н-пентанол). Степень извлечения верхних промежуточных примесей и метанола увеличивалась на 60 %. При этом кратность концентрирования головных примесей возрастает на 33 %, высших спиртов - на 69 %, метанола - на 52 %. Расход греющего пара на разгонку уменьшались почти на 30% по сравнению с обычными колоннами за счет уменьшения живого сечения тарелок. На втором этапе исследовали эффективность предложенной авторами технологии в процессе перегонки зрелой бражки. Доказано, что увеличение времени пребывания бражки на тарелках экспериментальной колонны до 12 с позволяет повысить концентрацию спирта в бражном дистилляте до 63 ... 65 %. При такой крепости бражного дистиллята можно проводить более глубокую гидроселекцию головных и верхних промежуточных примесей спирта в эпюрационные колонне и благодаря этому повысить степень очистки эпюрата и ректификованного этилового спирта. При задержке бражки на тарелках более 12 с концентрация спирта в бражной дистилляте увеличивалась незначительно, но при этом уменьшалась пропускная способность колонны по жидкости. Установлено, что расходы греющего пара на перегонку бражки в циклическом режиме сокращались на 37%. In recent decades, in order to increase the efficiency of mass transfer in bragorectification installations, a significant number of new contact devices have been proposed, features of which have not yet been sufficiently investigated. With the consistent dispersal of by-products and intermediates of bragorectification, the technology of extracting ethyl alcohol from fractions enriched with organic impurities does not ensure the complete removal of the main intermediate and final impurities, which adversely affects the quality of the product alcohol. The purpose of the work was to study the effectiveness of the acceleration and bracing columns of cyclic action, the degree of purification of ethyl alcohol during the dispersal of the main fraction and increase the efficiency of the process of bragging over the extension of the residence time of the liquid on the plates of columns for contact with the steam. The research of the effectiveness of innovative technology was carried out under the operating conditions of the State Enterprise "Chudnovsky Alcohol Plant". The analysis of the obtained results showed that when the liquid is delayed on plates up to 20 s, aldehydes (acetaldehyde), esters (methyl acetate, ethyl acetate, isobutyl acetate, isoamyl acetate) and non-typical impurities (acrolein, croton aldehyde), alumina aldehydes are eliminated in the process of distillation of alcohol-containing fractions. oils (isopropyl alcohol and n-pentanol). The degree of removal of the upper intermediate impurities and methanol increased by 60 %. At the same time, the multiplicity of concentration of main impurities increases by 33%, higher alcohols - by 69 %, methanol - by 52 %. The consumption of heated steam for dispersal was reduced by almost 30 % compared to typical columns due to the reduction of the living section of the plates. At the second stage, the effectiveness of the technology proposed by the authors in the process of distillation of the mature bark was studied. It is proved that an increase in the time spent on the plates on the plates of the experimental column to 12 s allows to increase the concentration of alcohol in the arsenic distillate to 63 ... 65 % vol. Due to this strength of the carbolic distillate, a deeper hydrolysis of the main and upper intermediate admixtures of alcohol in the penetrating column can be carried out, thereby increasing the degree of purification of the epyurt and rectified ethyl alcohol. At a delay of bracing on plates more than 12 with the concentration of alcohol in brachiate distillate increased slightly, but at the same time the capacity of the column on the fluid decreased. It was established that the cost of heating steam for the distillation of the shaker in a cyclic mode was reduced by 37 %.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29656
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zinchenko.pdf707,31 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback