Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8788
Title: Формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки
Other Titles: Formation of intercultural competence of students of economic specialties in professional training
Authors: Чередніченко, Галина Анатоліївна
Зеліковська, Олена Олександрівна
Cherednichenko, Galina
Zelikovska, Elena
Keywords: студенти економічних спеціальностей
професійна підготовка
міжкультурна компетенція
проффесиональная подготовка
межкультурная компетенция
студенты экономических специальностей
professional training
intercultural competence
students of economic specialties
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 2012
Citation: Зеліковської, О. О. Формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки: Монографія / О. О. Зеліковської, Г. А. Чередніченко. – Київ: Кондор, 2012. – 321 с.
Abstract: Монографію присвячено актуальній проблемі формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі. Визначено педагогічні умови формування міжкультурної компетенції, створено модель реалізації сформованих авторами умов у навчально-виховному процесі, розроблено методику формування міжкультурної компетенції з іноземної мови у взаємозв’язку з фаховою підготовкою майбутніх економістів. Робота представляє інтерес для викладачів англійської мови вищої школи, магістрантів та аспірантів, які займаються дослідженням сучасних технологій навчання іноземних мов. Робота корисна також для керівників навчальних закладів, які опікуються дотриманням європейських стандартів в освіті та забезпеченням академічної мобільності студентів. Монография посвящена актуальной проблеме формирования межкультурной компетенции студентов экономических специальностей в процессе профессиональной подготовки в вузе. Определены педагогические условия формирования межкультурной компетенции, создана модель реализации сформированных авторами условий в учебно-воспитательном процессе, разработана методика формирования межкультурной компетенции иностранного языка во взаимосвязи с профессиональной подготовкой будущих экономистов. Работа представляет интерес для преподавателей английского языка высшей школы, магистрантов и аспирантов, занимающихся исследованием современных технологий обучения иностранным языкам. Работа полезна также для руководителей учебных заведений, которые занимаются соблюдением европейских стандартов в образовании и обеспечением академической мобильности студентов. The monograph is devoted to the topical issues of forming intercultural competence of students of economic specialties in the process of professional training in higher educational establishements. Pedagogical conditions of formation of intercultural competence are given, a model of the existing conditions in the educational process is developed, the technique of formation of intercultural competence of foreign language in relation to the professional training of future economists is shown. The work is for teachers of English in high school, undergraduates and graduate students engaged in research of teaching foreign languages. Work is also useful for managers of institutions that deal with compliance with the European standards in education and ensuring academic mobility of students.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8788
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monogr.pdf244.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.