Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17083
Title: Пристрій для укладання пляшок в тару (Патент на корисну модель № 86851)
Authors: Валіулін, Геннадій Раіфович
Беспалько, Анатолій Петрович
Кривопляс-Володіна, Людмила Олександрівна
Жарова, Світлана Іванівна
Keywords: пристрій
укладання
пляшка
device
stacking
bottles
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2014
Citation: Патент 86851 UA, МПК (2014.01) B65B 21/00. Пристрій для укладання пляшок в тару / Беспалько А. П., Валіулін Г. Р., Кривопляс-Володіна Л. О., Жарова С. І..; заявник Національний університет харчових технологій — № u201309454; заявл. 29.07.2013; опубл. 10.01.2014, бюл. № 1/2014 р.
Abstract: Пристрій для укладання пляшок в тару, що складається із багато стрічкового стола-накопичувача з напрямними, транспортної тари, шарнірного механізму підйому і фіксації транспортної тари, відхиляючої розвантажувальної торцевої планки механізму подачі пляшок в тару, двох нескінченних ланцюгів, установлених на ведучих і ведених зірочках, гнучкого елемента, відхиляючих блоків, противаги, а також вертикальних нерухомих стояків, який відрізняється тим, що вузол для укладання пляшок складається із рухомої прямокутної рамки Π-подібної форми, привод якої здійснюють шляхом контакту рухомої прямокутної рамки Π-подібної форми з двома ланцюговими контурами "û" форми, крім того, завантаження транспортної тари пляшками здійснюють в горизонтальній площині прямокутною рамкою Π-подібної форми через відкидний перехідній місток, який є складовою частиною однієї з напрямних багатострічкового стола-накопичувача, довжина якої дорівнює трохи менше ширині транспортної тари, а сама рухома прямокутна рамка Π-подібної форми рухається по підтримуючих напрямних, закріплених на вертикальних нерухомих стояках. Device for stacking bottles in a container that consists of many table belt drive with guide, transport containers, hinged mechanism for lifting and fixing of container transport, unloading deflecting face strip feeder bottles in a container, two endless chains installed on the master and slave asterisk flexibility, deflecting blocks, balances, and fixed vertical risers, wherein a node for laying bottles consists of a movable rectangular frame Π-shaped drive which is carried out by contact moving rectangular frame Π-shaped with two chain contours "û "form, moreover, download transit packaging bottles engaged in horizontal rectangular frame Π-shaped through the folding transition bridge, which is part of one of the many guides belt drive table, the length of which is slightly less than the width of the shipping container, and the moving marquee Π-shaped supporting moves on rails fixed on a stationary vertical risers.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17083
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86851.pdf285.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.