Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24892
Title: Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментації
Authors: Бублієнко, Наталія Олександрівна
Семенова, Олена Іванівна
Жилик, Алла Віталіївна
Семенова, Олександра Андріївна
Тимощук-Марценюк, Тетяна Миколаївна
Keywords: кафедра екологічної безпеки та охорони праці
біотрансформація
метанова ферментація
хімічне споживання кисню
відходи сільського господарства
біогаз
biotransformation
methane fermentation
chemical oxygen demand
agricultural waste
biogas
Issue Date: 2016
Citation: Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментації / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, А. В. Жилик та ін. // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. - №2 (56). – С. 31-37.
Abstract: У процесі дослідження було досліджено процеси біотрансформації відходів сільського господарства та розроблено принципову технологічну схему обробки та утилізації відходів. Також, визначено, що проведення ферментації при запропонованих параметрах дозволить само забезпечити процес бродіння необхідною енергією та отримати додаткову енергію. Досліджено вихід біогазу, та його енергетичну цінність залежно від параметрів ферментації та характеристики стоків. Досліджено вплив параметрів процесу нанакопичення вітамінів кобаламінової групи. Показаний вплив фізико-хімічних характеристик субстрату на інтенсивність процесу ферментації, що в виробничих умовах дає можливість підібрати оптимальний режим обробки відходів. Зарезультатами дослідження пропонується простий спосіб інтенсифікації біосинтезу вітаміну Ві2 у процесі метанової обробки стоків, що дозволить поряд із очищеною водоюта біогазом отримати цінний кормовий продукт у вигляді мікробної біомаси. The study was investigated biotransformation processes waste agriculture and developed the technological scheme of processing and recycling. Also determined that the proposed conduct during fermentation parameters will provide the same fermentation process necessary energy and get more energy. Investigated biogas yield, and its energy value depending on fermentation parameters and characteristics of wastewater. The influence of process parameters on the accumulation of vitamin kobalaminovoyi group. Influence of physical and chemical characteristics of the substrate on the intensity of the fermentation process, in terms of production makes it possible to choose the optimal mode of waste treatment. The study offered an easy way to intensify the biosynthesis of vitamin Vi2 in the treatment of wastewater methane, which will, along with purified water and biogas gain valuable feed product in the form of microbial biomass.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24892
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bioconversion.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.