Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10005
Title: Мінімаксне управління лінійними багатовимірними об’єктами зі стаціонарними зовнішніми збуреннями
Other Titles: Minimax control linear multidimensional object with a stationary external perturbation
Authors: Лобок, Олексій Петрович
Гончаренко, Борис Миколайович
Савіцька, Наталія Митрофанівна
Lobok, Alexey
Goncharenko, Boris
Savitska, Natalia
Keywords: мінімаксний регулятор
оптимальне керування
інтервальні збурення
еліпсоїд допустимих збурень
функція Лагранжа
минимаксный регулятор
оптимальное управление
интервальные возмущения
эллипсоид допустимых возмущений
функция Лагранжа
minimax control
optimal control
interval perturbation
ellipsoid allowable perturbation
Lagrangian function
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2013
Citation: Лобок, О. П. Мінімаксне управління лінійними багатовимірними об’єктами зі стаціонарними зовнішніми збуреннями / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Н. М. Савіцька // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. - 2013. – Вип. 26. - С. 262-267.
Abstract: В роботі розглядається задача гарантованого, тобто мінімаксного управління об’єктамикерування, які описуються системами лінійних диференціальних рівнянь з інтервальними зовнішніми збуреннями та збуреннями в початковий момент часу, причому припускається, що зовнішні збурення єстаціонарними. Інтервальні збурення пропонується апроксимувати еліпсоїдом мінімального об’єму, в результаті чого початкова задача мінімаксного управління апроксимується субоптимальною задачею мінімаксного управління з еліпсоїдальними збуреннями, для розв’язання якої можна застосувати відомі підходи.В работе рассматривается задача гарантированного, т.е. минимаксного управления объектами управления, которые описываются системами линейных дифференциальных уравнений с интервальными внешними возмущениями и возмущениями в начальный момент времени, причем предполагается, что внешние возмущения являются стационарными. Интервальные возмущения предлагается аппроксимировать эллипсоидом минимального объема, в результате чего исходная задача минимаксного управления аппроксимируется субоптимальной задачей минимаксного управления с эллипсоидальными возмущениями, для решения которой можно использовать известные подходы.This paper considers the problem of guaranteed i.e. minimax facility management control systems, described by linear differential equations with interval external disturbances and perturbations in the initial time and assume that the external perturbation is stationary. Interval perturbation proposed approximate minimum volume ellipsoid, causing the initial problem minimax control problem is approximated suboptimal minimax control with ellipsoidal perturbations, for which the solution can apply known approaches.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/10005
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stat.pdf437.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.