Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1045
Title: Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи зі спеціальності 8.091722 “Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” для студентів денної форми навчання
Other Titles: Guidelines for qualification of master's thesis on the specialty 8.091722 "Technology of food health and prophylactic purposes" for full-time students
Authors: Сімахіна, Галина Олександрівна
Фролова, Наталія Епінетівна
Науменко, Наталія Валентинівна
Simahina, Galina
Frolova, Natalia
Naumenko, Nataliia
Keywords: вища освіта
кваліфікаційний рівень
оздоровчі продукти
інноваційні технології
высшее образование
higher Education
квалификационный уровень
qualification
оздоровительные продукты
wellness products
инновационные технологии
innovative technologies
кафедра гуманітарних дисциплін
кафедра технології оздоровчих продуктів
Issue Date: 2008
Citation: Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 8.091722 "Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення" для студентів денної форми навчання /Укл.: Г. О. Сімахіна, А. І. Українець, Н. Е. Фролова, О. М. Корихалова, Н. В. Науменко – К.: НУХТ, 2008. – 80 с.
Abstract: Кваліфікаційна магістерська робота є логічним завершенням навчання у вищому навчальному закладі і демонструє ступінь оволодіння нормативною програмою відповідного освітнього рівня. Вона є самостійним науковим дослідженням, яке повинно визначати певні напрям, шляхи, стратегію і тактику реалізації важливих для народу України проблем. Для магістрів спеціальності 8.091722 “Технологія харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення” такою проблемою є реалізація концепції оздоровчого харчування.
Квалификационная магистерская работа является логическим завершением обучения в высшем учебном заведении и демонстрирует степень овладения нормативной программой соответствующего образовательного уровня. Она является самостоятельным научным исследованием, которое должно определять определенные направление, пути, стратегию и тактику реализации важных для народа Украины проблем. Для магистров специальности 8.091722 "Технология пищевых продуктов оздоровительного и профилактического назначения" такой проблемой является реализация концепции оздоровительного питания.
Qualification Master is a logical completion of study in higher education and demonstrates the degree of regulatory capture program appropriate educational level. It is an independent research which should define certain direction, path, strategy and tactics of the important issues for the people of Ukraine. For masters in 8.091722 "Technology of food health and preventive purpose" this problem is to implement the concept of health food.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1045
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mag_kval_work.pdf516.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.