DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Тези доповідей, матеріали конференцій >
Тези доповідей >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11322

Название: Деякі аспекти імуномодулюючої дії пробіотичних препаратів
Другие названия: Some aspects of the immunomodulating action of probiotic preparations
Авторы: Тимошок, Наталія Олександрівна
Підгорський, Валентин Степанович
Шинкаренко, Любов Миколаївна
Сішел, Д. А.
Старовойтова, Світлана Олександрівна
Співак, Микола Якович
Timoshok, Natalia
Pidgorsky, Valentin
Shynkarenko, Lyubov
Sishel, D.
Starovoitova, Svitlana
Spivak, Nikolai
Ключевые слова: пробіотики
імуномодулююча дія
пробиотики
иммуномодулирующее действие
probiotics
immunomodulating activity
кафедра біотехнології і мікробіології
Issue Date: 2008
Библиографическое описание: Деякі аспекти імуномодулюючої дії пробіотичних препаратів / Н. О. Тимошок, В. С. Підгорський, Л. М. Шинкаренко, Д. А. Сишел, С. О. Старовойтова, М. Я. Співак // Довкілля та здоров’я : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 квітня. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. - С. 87-88.
Краткий осмотр (реферат): Нами досліджена імуномодулююча активність нових пробіотичних препаратів - Del-Immune V® та композиції потенційного про біотичного препарату, яка створена на основі п’яті штамів бактерій роду Lactobacillus: L. delbrueckii subsp. bulgaricus LB86 ВКПМ-В-5788, L. delbrueckii subsp.delbrueckii DSM20074, L. rhamnosus LB3 1MB B-7038, L. acidophilus, L. rhamnosus V®, отриманих з музею культур кафедри промислової біотехнології НТУУ «КПІ», порівняно з відомими препаратами Лактобактерин та Біфідим. Щоденне пероральне введення на протязі 5 діб Del-Immune V® або Біфідиму в дозі 50 мкг/мишу та дослідженої композиції лактобактерій або Лактобактерину в дозі 1*109 кл/мишу призводило до суттєвого збільшення рівня циркулюючого ІФН у сироватці крові тварин. Так, на 1 добу після введення Del-Immune V® і Біфідиму та композиції і Лактобактерину рівні ІФН у сироватці крові тварин досягали відповідно 4,4 log2 од/мл (Р<0,05) і 4,0 log2 од/мл (Р<0,05) та 3,7 log2 од/мл (Р<0,05) і 4, log2 од/мл (Р<0,05) проти 2,0 log2 од/мл у контролі. Найвищу інтефероногенну активність серед дослідних препаратів проявив Del-Immune V® . Слід відмітити, що імуномодулятор Del-Immune V® містить структурні компоненти мурамілпептиди та нуклеопротеїди пробіотичного штаму L. rhamnosus V® та є розробкою компанії Pure Research Products LLC (Boulder, Colorado, USA). Дослідження фізико-хімічних властивостей сироваток, отриманих від дослідних тварин, показало, що одержаний ІФН належить до a/b- та g-ІФН. При цьому встановлено, що всі дослідні препарати при пероральному введенні виявили здатність до стимуляції фактору некрозу пухлин (ФНП), раннього регуляторного медіатору клітинної відповіді, що продукується премійованими моноцитами і макрофагами та лімфоцитами і природними кілерними клітинами (ПКК). ФНП відіграє вагому роль у імунній відповіді макроорганізму при вірусних, бактеріальних, паразитарних та грибкових інфекціях. Так, було показано, що препарати, які містять живі мікробні клітини – Біфідим, композиція та Латобактерин у більшому ступені підвищували рівень синтезу ФНП, що відповідно складав 0,8 нг/мл (Р<0,05), 1,1 нг/мл (Р<0,05), 1,0 нг/мл (Р<0,05), порівняно з 0,6 нг/мл (Р<0,05), що було відмічено під впливом Del-Immune V® проти 0,3 нг/мл у контролі. Під впливом дослідних препаратів відмічали значну активацію інтерфероногенезу. Так, культивування спленоцитів мишей з індукторами ВХН та ФГА викликало підвищення інтеферонової відповіді у 2 – 2,5 рази, порівняно з клітинами інтактних мишей. Найвища інтеферонсинтезуюча активність спленоцитів відмічена у мишей, що отримували Del-Immune V® . Стимуляція інтерфероногенезу корелювала з підвищенням функціональної активності фагоцитуючих клітин та ПКК. Del-Immune V®, Біфідим, композиція та Лактобактерин при культивуванні з спленоцитами та макрофагами (1*107 кл/мл) підсилювали секрецію ІФН та ФНП. Рівні продукції цитокінів під впливом дослідних препаратів в системі in vitro корелювали з продукцією цитокінів в системі in vivo. // Нами исследована иммуномодулирующее активность новых пробиотических препаратов - Del - Immune V ® и композиции потенциального о биотического препарата , которая создана на основе пятой штаммов бактерий рода Lactobacillus : L. delbrueckii subsp . bulgaricus LB86 ВКПМ - В- 5788 , L. delbrueckii subsp.delbrueckii DSM20074 , L. rhamnosus LB3 1MB B - 7038 , L. acidophilus , L. rhamnosus V ® , полученных из музея культур кафедры промышленной биотехнологии НТУУ « КПИ » по сравнению с известными препаратами Лактобактерин и бифидо . Ежедневное пероральное введение в течение 5 суток Del - Immune V ® или Бифидиму в дозе 50 мкг / мышь и исследованной композиции лактобактерий или лактобактерин в дозе 1 * 109 кл / мышь приводило к существенному увеличению уровня циркулирующего ИФН в сыворотке крови животных. Так, на 1 сутки после введения Del - Immune V ® и Бифидиму и композиции и лактобактерин уровне ИФН в сыворотке крови животных достигали соответственно 4,4 log2 ед / мл ( Р < 0,05 ) и 4,0 log2 ед / мл ( Р < 0,05 ) и 3,7 log2 ед / мл ( Р < 0,05 ) и 4 , log2 ед / мл ( Р < 0,05 ) против 2,0 log2 ед / мл в контроле. Наивысшую интефероногенну активность среди исследовательских препаратов проявил Del - Immune V ® . Следует отметить , что иммуномодулятор Del - Immune V ® содержит структурные компоненты мурамилпептидов и нуклеопротеиды пробиотического штамма L. rhamnosus V ® и является разработкой компании Pure Research Products LLC ( Boulder , Colorado , USA ) . Исследование физико - химических свойств сывороток , полученных от опытных животных , показало , что полученный ИФН относится к a/b- и g - ИФН . При этом установлено , что все исследовательские препараты при пероральном введении обнаружили способность к стимуляции фактора некроза опухолей (ФНО ) , раннего регуляторного медиатора клеточного ответа , продуцируемый премированы моноцитами и макрофагами и лимфоцитами и естественными киллерных клеток ( ПКК ) . ФНО играет важную роль в иммунном ответе макроорганизма при вирусных , бактериальных , паразитарных и грибковых инфекциях. Так, было показано , что препараты , содержащие живые микробные клетки - бифидо , композиция и Латобактерин в большей степени повышали уровень синтеза ФНО , что согласно составлял 0,8 нг / мл ( Р < 0,05 ) , 1,1 нг / мл ( Р < 0,05 ) , 1,0 нг / мл ( Р < 0,05 ) по сравнению с 0,6 нг / мл ( Р < 0,05 ) , что было отмечено под влиянием Del - Immune V ® против 0 , 3 нг / мл в контроле. Под влиянием исследовательских препаратов отмечали значительную активацию интерфероногенеза . Так , культивирование спленоцитов мышей с индукторами ВХН и ФГА вызвало повышение интефероновои ответы в 2 - 2,5 раза по сравнению с клетками интактных мышей. Наивысшая интеферонсинтезуюча активность спленоцитов отмечена у мышей , получавших Del - Immune V ® . Стимуляция интерфероногенеза коррелировала с повышением функциональной активности фагоцитирующих клеток и ПКК . Del - Immune V ® , бифидо , композиция и Лактобактерин при культивировании с спленоцитов и макрофагами ( 1 * 107 кл / мл ) усиливали секрецию ИФН и ФНО . Уровни продукции цитокинов под влиянием опытных препаратов в системе in vitro коррелировали с продукцией цитокинов в системе in vivo . // We investigated the immunomodulatory activity of new probiotic products - Del-Immune V ® and the composition of the biotic potential of the drug, which is established on the basis of five strains of bacteria of the genus Lactobacillus: L. delbrueckii subsp. VKPM bulgaricus LB86 -B- 5788 , L. delbrueckii subsp.delbrueckii DSM20074, L. rhamnosus LB3 1MB B- 7038 , L. acidophilus, L. rhamnosus V ®, obtained from the crops Museum of Industrial Biotechnology NTU "KPI" , compared to known drugs Lactobacterin and bifidobacteria . Daily oral administration for 5 days of Del-Immune V ® or Bifidymu dose of 50 mg / mouse and studied composition or lactobacilli Lactobacterin dose of 1 * 109 cells / mouse resulted in a significant increase in circulating IFN in serum of animals. Thus, one day after administration of Del-Immune V ® and Bifidymu and composition and Lactobacterin IFN levels in the serum of animals reached by 4,4 log2 U / ml ( P < 0.05) and 4,0 log2 U / ml (P <0.05 ) and 3,7 log2 U / ml ( P < 0.05 ) and 4 , log2 U / ml ( P < 0.05 ) compared with 2,0 log2 units / mL in controls. Inteferonohennu highest activity among the experimental drug showed Del-Immune V ®. Note that immunomodulator Del-Immune V ® contains structural components muramilpeptydy and nucleoprotein probiotic strain L. rhamnosus V ® and is developing company Pure Research Products LLC (Boulder, Colorado, USA). Investigation of the physicochemical properties of sera obtained from experimental animals showed that the resulting IFN belongs to a/b- and g- IFN . It found that all experimental drugs after oral administration was able to stimulate tumor necrosis factor (TNF) , an early mediator of regulatory cell response produced by award winning monocytes and macrophages and lymphocytes and natural killer cells ( PAC ). TNF plays an important role in the immune response microorganism in viral , bacterial , parasitic and fungal infections. Thus, it was shown that drugs that contain live microbial cells - bifidus , composition and Latobakteryn a greater degree of increased levels of TNF synthesis , which was under 0.8 ng / ml ( P < 0.05) , 1.1 ng / ml (P < 0.05) , 1.0 ng / ml ( P < 0.05) , compared with 0.6 ng / ml ( P < 0.05 ), which was observed under the influence of Del-Immune V ® versus 0 3 ng / ml in controls. Under the influence of drugs research noted a high activation interferonohenezu . Thus, culturing splenocytes of mice with inducers VHN and PHA caused increasing inteferonovoyi answers in 2 - 2.5 times , compared with the cells of intact mice. The highest activity of splenocytes inteferonsyntezuyucha noted in mice treated with Del-Immune V ®. Stimulation interferonohenezu correlated with increased functional activity of phagocytic cells and TCC . Del-Immune V ®, bifidus , composition and Lactobacterin when cultured with splenocytes and macrophages (1 * 107 cells / ml) was intensified secretion of IFN and TNF . Levels of cytokine production under the influence of experimental drugs in the system in vitro correlated with the production of cytokines in the system in vivo.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11322
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Deyaki aspecty.pdf207,57 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback