Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11322
Title: Деякі аспекти імуномодулюючої дії пробіотичних препаратів
Other Titles: Some aspects of the immunomodulating action of probiotic preparations
Authors: Тимошок, Наталія Олександрівна
Підгорський, Валентин Степанович
Шинкаренко, Любов Миколаївна
Сішел, Д. А.
Старовойтова, Світлана Олександрівна
Співак, Микола Якович
Keywords: пробіотики
імуномодулююча дія
probiotics
immunomodulating activity
кафедра біотехнології і мікробіології
Issue Date: 2008
Citation: Деякі аспекти імуномодулюючої дії пробіотичних препаратів / Н. О. Тимошок, В. С. Підгорський, Л. М. Шинкаренко та ін. // Довкілля та здоров’я : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.ї, 24-25 квіт., м. Тернопіль. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. - С. 87-88.
Abstract: Нами досліджена імуномодулююча активність нових пробіотичних препаратів - Del-Immune V® та композиції потенційного про біотичного препарату, яка створена на основі п’яті штамів бактерій роду Lactobacillus: L. delbrueckii subsp. bulgaricus LB86 ВКПМ-В-5788, L. delbrueckii subsp.delbrueckii DSM20074, L. rhamnosus LB3 1MB B-7038, L. acidophilus, L. rhamnosus V®, отриманих з музею культур кафедри промислової біотехнології НТУУ «КПІ», порівняно з відомими препаратами Лактобактерин та Біфідим. Щоденне пероральне введення на протязі 5 діб Del-Immune V® або Біфідиму в дозі 50 мкг/мишу та дослідженої композиції лактобактерій або Лактобактерину в дозі 1*109 кл/мишу призводило до суттєвого збільшення рівня циркулюючого ІФН у сироватці крові тварин. Так, на 1 добу після введення Del-Immune V® і Біфідиму та композиції і актобактерину рівні ІФН у сироватці крові тварин досягали відповідно 4,4 log2 од/мл (Р<0,05) і 4,0 log2 од/мл (Р<0,05) та 3,7 log2 од/мл (Р<0,05) і 4, log2 од/мл (Р<0,05) проти 2,0 log2 од/мл у контролі. Найвищу інтефероногенну активність серед дослідних препаратів проявив Del-Immune V® . Слід відмітити, що імуномодулятор Del-Immune V® містить структурні компоненти мурамілпептиди та нуклеопротеїди пробіотичного штаму L. rhamnosus V® та є розробкою компанії Pure Research Products LLC (Boulder, Colorado, USA). Дослідження фізико-хімічних властивостей сироваток, отриманих від дослідних тварин, показало, що одержаний ІФН належить до a/b- та g-ІФН. При цьому встановлено, що всі дослідні препарати при пероральному введенні виявили здатність до стимуляції фактору некрозу пухлин (ФНП), раннього регуляторного медіатору клітинної відповіді, що продукується премійованими моноцитами і макрофагами та лімфоцитами і природними кілерними клітинами (ПКК). ФНП відіграє вагому роль у імунній відповіді макроорганізму при вірусних, бактеріальних, паразитарних та грибкових інфекціях. Так, було показано, що препарати, які містять живі мікробні клітини – Біфідим, композиція та Латобактерин у більшому ступені підвищували рівень синтезу ФНП, що відповідно складав 0,8 нг/мл (Р<0,05), 1,1 нг/мл (Р<0,05), 1,0 нг/мл (Р<0,05), порівняно з 0,6 нг/мл (Р<0,05), що було відмічено під впливом Del-Immune V® проти 0,3 нг/мл у контролі. Під впливом дослідних препаратів відмічали значну активацію інтерфероногенезу. Так, культивування спленоцитів мишей з індукторами ВХН та ФГА викликало підвищення інтеферонової відповіді у 2 – 2,5 рази, порівняно з клітинами інтактних мишей. Найвища інтеферонсинтезуюча активність спленоцитів відмічена у мишей, що отримували Del-Immune V® . Стимуляція інтерфероногенезу корелювала з підвищенням функціональної активності фагоцитуючих клітин та ПКК. Del-Immune V®, Біфідим, композиція та Лактобактерин при культивуванні з спленоцитами та макрофагами (1*107 кл/мл) підсилювали секрецію ІФН та ФНП. Рівні продукції цитокінів під впливом дослідних препаратів в системі in vitro корелювали з продукцією цитокінів в системі in vivo. We investigated the immunomodulatory activity of new probiotic products - Del-Immune V ® and the composition of the biotic potential of the drug, which is established on the basis of five strains of bacteria of the genus Lactobacillus: L. delbrueckii subsp. VKPM bulgaricus LB86 -B- 5788 , L. delbrueckii subsp.delbrueckii DSM20074, L. rhamnosus LB3 1MB B- 7038 , L. acidophilus, L. rhamnosus V ®, obtained from the crops Museum of Industrial Biotechnology NTU "KPI" , compared to known drugs Lactobacterin and bifidobacteria . Daily oral administration for 5 days of Del-Immune V ® or Bifidymu dose of 50 mg / mouse and studied composition or lactobacilli Lactobacterin dose of 1 * 109 cells / mouse resulted in a significant increase in circulating IFN in serum of animals. Thus, one day after administration of Del-Immune V ® and Bifidymu and composition and Lactobacterin IFN levels in the serum of animals reached by 4,4 log2 U / ml ( P < 0.05) and 4,0 log2 U / ml (P <0.05 ) and 3,7 log2 U / ml ( P < 0.05 ) and 4 , log2 U / ml ( P < 0.05 ) compared with 2,0 log2 units / mL in controls. Inteferonohennu highest activity among the experimental drug showed Del-Immune V ®. Note that immunomodulator Del-Immune V ® contains structural components muramilpeptydy and nucleoprotein probiotic strain L. rhamnosus V ® and is developing company Pure Research Products LLC (Boulder, Colorado, USA). Investigation of the physicochemical properties of sera obtained from experimental animals showed that the resulting IFN belongs to a/b- and g- IFN . It found that all experimental drugs after oral administration was able to stimulate tumor necrosis factor (TNF) , an early mediator of regulatory cell response produced by award winning monocytes and macrophages and lymphocytes and natural killer cells ( PAC ). TNF plays an important role in the immune response microorganism in viral , bacterial , parasitic and fungal infections. Thus, it was shown that drugs that contain live microbial cells - bifidus , composition and Latobakteryn a greater degree of increased levels of TNF synthesis , which was under 0.8 ng / ml ( P < 0.05) , 1.1 ng / ml (P < 0.05) , 1.0 ng / ml ( P < 0.05) , compared with 0.6 ng / ml ( P < 0.05 ), which was observed under the influence of Del-Immune V ® versus 0 3 ng / ml in controls. Under the influence of drugs research noted a high activation interferonohenezu . Thus, culturing splenocytes of mice with inducers VHN and PHA caused increasing inteferonovoyi answers in 2 - 2.5 times , compared with the cells of intact mice. The highest activity of splenocytes inteferonsyntezuyucha noted in mice treated with Del-Immune V ®. Stimulation interferonohenezu correlated with increased functional activity of phagocytic cells and TCC . Del-Immune V ®, bifidus , composition and Lactobacterin when cultured with splenocytes and macrophages (1 * 107 cells / ml) was intensified secretion of IFN and TNF . Levels of cytokine production under the influence of experimental drugs in the system in vitro correlated with the production of cytokines in the system in vivo.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11322
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deyaki aspecty.pdf207.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.