DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12823

Название: Спосіб підготовки води для виробництва напоїв (Патент на винахід № 44165)
Другие названия: Способ подготовки воды для производства напитков (Патент на изобретение № 44165)
Method of water preparation for beverage production (Patent № 44165)
Авторы: Ковальчук, Володимир Петрович
Ковальчук, Владимир Петрович
Kovalchuk, Vladimir
Олійник, Світлана Іванівна
Олийнык, Светлана Ивановна
Oliynyk, Svitlana
Янчевський, Віктор Казімірович
Янчевский, Виктор Казимирович
Yanchevskii, Victor
Опанасюк, Тетяна Іванівна
Опанасюк, Татьяна Ивановна
Opanacuk, Tatiana
Резвіна, Лариса Миколаївна
Резвина, Лариса Николаевна
Rezvina, Larisa
Трихліб, Володими Андрійович
Трихлеб, Володими Андреевич
Tryhlib, Vladimir
Ключевые слова: вода
катіонообмінник
сорбція
фільтрація
очистка
домішки
вода
катионообменник
сорбция
фильтрация
очистка
примеси
water
cation exchanger
sorption
filtration
purification
impurities
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2003
Библиографическое описание: Патент № 44165, МПК C02F 1/28 (2006.01) Спосіб підготовки води для виробництва напоїв / Ковальчук В. П., Янчевський В. К., Олійник С. І.; Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., Трихліб В. А., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 2001064009; заявл. 12.06.2001; опубл. 15.10.2003, бюл. № 10
Краткий осмотр (реферат): Спосіб підготовки води для виробництва напоїв складається з механічного фільтрування та сорбційного очищення води. Сорбційне очищення здійснюють за один етап з використанням вуглецевого катіонообмінного фільтра, при швидкості очищення 3-30 м/год, причому вуглецевий катіонообмінний фільтр додатково модифікують хімічними реагентами. Використовують катіонообмінний фільтр у водневій, натрієвій або змішаній катіонній формі при значеннях коефіцієнта адсорбційної активності відносно кальцію, магнію, заліза, марганцю та органічних речовин не менше 5, 0,2, 0,5, 0,2 и 0,5 дм3/г відповідно. Способ подготовки воды для производства напитков заключается в механической фильтрации и сорбционной очистке воды. Сорбционную очистку осуществляют за один этап, используя углеродный катионообменный фильтр, при скорости очистки 3-30 м/час, причем углеродный катионообменный фильтр дополнительно модифицируют химическими реагентами. Используют катионообменный фильтр в водородной, натриевой или смешанной катионной форме, при значениях коэффициента адсорбционной активности относительно кальция, магния, железа, марганца и органических веществ не менее 5, 0,2, 0,5, 0,2 и 0,5 дм3/г, соответственно. This method of water treatment in beverage production involves mechanical filtration and sorbtive treatment of water. The sorptive treatment is performed in a single stage, using carbon cation exchanger, at the treatment rate of 3-30 m/h. In this process, the carbon cation exchanger is additionally modified with chemical reagents. The carbon cation exchanger is used in hydrogenic or sodium form, or in the mixed cation form, with the adsorptive activity coefficient relative to calcium, magnesium, iron, manganese and organic substances of no less than 5, 0.2, 0.5, 0.2 and 0.5 dm3/g, accordingly.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/12823
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
44165.pdf141,93 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback