Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/13004
Title: Вибір стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості
Authors: Суха, Ірина Василівна
Keywords: конкурентоспроможність підприємств
стратегія
конкуренція
конкурентоспроможність продукції
competitiveness of enterprises
strategy
competition
competitiveness of products
Issue Date: 2008
Citation: Суха, І. В. Вибір стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами (харчова промисловість)» / Суха Ірина Василівна; НУХТ. - Київ, 2008. – 22 с.
Abstract: У дисертаційній роботі досліджено теоретичні та прикладні аспекти забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств. На основі узагальнення теоретичного матеріалу визначено сутність понять конкуренція, конкурентоспроможність підприємства, організаційно-економічний механізм забезпечення конкуренто-спроможності молокопереробних підприємств, стратегія, маркетингова конкурентна стратегія. Систематизовано існуючі підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств. Розроблено методику вибору привабливих для розвитку певним підприємством сегментів. Визначено підходи до формування набору маркетингових конкурентних стратегій із врахуванням цілей підприємства, його потенційних можливостей, зміни зовнішнього середовища, прогнозу розвитку ринкових сегментів. Запропоновано використання комбінації методик оцінки конкурентоспроможності для переконання у правильності вибору сегментів. The dissertation researches the theoretical and applied aspects of providing the competitiveness of dairy processing enterprises. The essence of competition concepts: competitiveness of enterprises, organizationally and economic mechanism of providing the competitiveness of dairy processing enterprises, strategy, marketing competition strategy are determined on the basis of generalization of theoretical material. Existent approaches to the estimation of competitiveness of enterprises are systematized. The method of attractive choice for the development by the certain enterprise of segments is developed. Defined the approaches to forming the set of marketing competition strategies, taking into account the aims of enterprise, its potential possibilities, change of external environment prediction of the development of market segments. The use of combination of estimation methods of competitiveness is offered for persuasion in the rightness of choice of segments.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13004
Appears in Collections:08.00.04 - Економіка та управляння підприємствами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The dissertation.pdf383.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.