Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14609
Title: Доцільність створення альтернативних джерел електричної енергії на харчових підприємствах, що використовують у якості палива власні виробничі відходи
Other Titles: Expedience of creation of alternative electric energy sources is on food enterprises which use own production wastes in quality of fuel
Authors: Лимар, Віктор
Чикезов, Віталій
Литвин, Ірина Юріївна
Мащенко, Олег Анатолійович
Lymar, Viktor
Cherkezov, Vitali
Lytvyn, Irina
Mashchenko, Oleg
Keywords: турбогенератор
лузга
градирня
turbogenerator
husk
tower-cooler
кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Issue Date: 2014
Citation: Доцільність створення альтернативних джерел електричної енергії на харчових підприємствах, що використовують у якості палива власні виробничі відходи / В. Лимар, В. Чикезов, І. Ю. Литвин, О. А. Мащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 352-354
Abstract: Значне підвищення економічного ефекту від встановлення на підприємстві власного турбогенератора досягається за рахунок: збільшення тривалості виробничого сезону; цілодобової робота котлів на лузгі протягом усього виробничого сезону з максимально можливою опосередкованою продуктивністю за парою (з перевантаженням до 25 % відносно паспортного рівня); паралельної роботи турбогенератора з енергосистемою; максимально можливого підвищення параметрів пари на вході в турбіну (за рахунок її додаткового перегріву) та у її проміжному паровідборі (при його наявності).// Значительное повышение экономического эффекта от установления на предприятии собственного турбогенератора достигается за счет: увеличения длительности производственного сезона; круглосуточной работы котлов на лузге в течение всего производственного сезона с максимально возможной опосредствованной производительностью пара (с перегрузкой до 25 % относительно паспортного уровня); параллельной работы турбогенератора с энергосистемой; максимально возможного повышения параметров пары на входе в турбину (за счет ее дополнительного перегрева) и в ее промежуточном пароотборе(при его наличии).// The considerable increase of economic effect from establishment on the enterprise of own turbogenerator is arrived at for an account: increase of duration of production season; round-the-clock work of caldrons on luzgi during all production season with the maximally possible mediated productivity after a pair (with an overload to 25 % in relation to a passport level); parallel work of turbogenerator with a grid; maximally possible increase of parameters of pair on included in a turbine (due to its additional overheat) and in its intermediate parovidbori (at his presence).
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14609
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EPEM_140529_5.pdf304.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.