DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Автореферати >
08.00.04 - Економіка та управляння підприємствами >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14973

Название: Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості
Другие названия: Сash flows tactical planning in the food industry
Авторы: Федишин, Майя Пилипівна
Fedyshyn, Maya
Ключевые слова: харчова промисловість
тактичні цілі
стратегічні цілі
грошові потоки
тактичне планування
ефективність планування
оптимізація
достатність
ліквідність грошових потоків
підприємства
пищевая промышленность
тактические цели
стратегические цели
денежные потоки
тактическое планирование
эффективность планирования
оптимизация
достаточность
ликвидность денежных потоков
предприятия
food industry
tactical goals
strategic goals
cash flow
tactical planning
planningefficiency
optimization
sufficiency
liquidity of cash flows
enterprises
Issue Date: 2014
Библиографическое описание: Федишин, М. П. Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / М. П. Федишин Майя Пилипівна ; НУХТ. - К., 2014. – 23 с.
Краткий осмотр (реферат): У дисертаційній роботі представлені теоретичні засади планування грошових потоків в системі управління, суті, класифікації тактичних і стратегічних цілей підприємств; особливості формування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості та обґрунтовано їх роль у забезпеченні цілей підприємств галузі.Проаналізовано існуючі підходи щодо визначення сутності поняття «грошові потоки», узагальненоїх класифікаційні ознаки, визначено місце та роль грошових потоків у досягненні цілей підприємств; обґрунтовано значення тактичного планування грошових потоків на підприємствах. В роботі проведено аналіз стану підприємств харчової промисловості, досліджено стан формування грошових потоків на підприємствах, запропоновано вирішити основні проблеми, що виникають у процесі руху грошових потоків, запропоновано шляхи підвищення ефективності тактичного планування як передумови зміцнення фінансової стабільності на харчових підприємствах. Розглянуто проблеми формування грошових потоків та наслідки неефективного планування грошових потоків для підприємств. Запропонованонауково-методичний підхіддо оцінювання ефективності тактичного планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості, спрогнозовано оптимальний розмірцільового грошового потоку, що забезпечуватиме підвищення темпів економічного розвитку підприємств та зростанняїхконкурентних позицій і ринкової вартості. Практичне застосування оцінки рівня планування дає можливість проранжувати підприємства за рівнем ефективності планування та, залежно від одержаних результатів, запропонувати комплекс заходів щодо підвищення ефективності грошових потоків на підприємствах харчової промисловості. В диссертационной работе представлены теоретические основы сущности, классификации тактических и стратегических целей предприятий, особенности формирования денежных потоков на предприятиях пищевой промышленности и обосновано их роль в обеспечении целей предприятий отрасли. Проанализированы существующие подходы к определению сущности понятия «денежные потоки», предложен обобщенный подход к существующим классификациям, определено место и роль денежных потоков в достижении целей предприятий; обосновано значение тактического планирования денежных потоков на предприятиях. В работе проведен анализ состояния предприятий пищевой промышленности, исследованоформирование и движение денежных потоков, предложены пути повышения эффективности тактического планирования как предпосылки укрепления финансовой стабильности на пищевых предприятиях. Рассмотрены проблемы формирования денежных потоков и последствия неэффективного планирования денежных потоков для предприятий . Предложен методический подход к оценке эффективности тактического планирования на предприятиях пищевой промышленности, спрогнозировано оптимальный размер целевого денежного потока, обеспечивающего повышение темпов экономического развития предприятий и прироста рыночной их стоимости в современных условиях. Практическое применение оценки уровня планирования дает возможность проранжировать предприятия по уровню эффективности планирования и, в зависимости от полученных результатов, предложить комплекс мер по повышению эффективности денежных потоков на предприятиях пищевой промышленности. Разработанный подход к системе оценки эффективности планирования денежных потоков позволяет повысить степень финансовой и производственной гибкости предприятия и улучшить оперативное управление с точки зрения сбалансированности поступлений и расходов денежных средств; повысить объемы продаж и оптимизации затрат за счет больших возможностей маневрирования ресурсами предприятия; повысить эффективность управления долговыми обязательства и стоимостью их обслуживания, создать надежную базу оценки эффективности работы каждого подразделения; повысить ликвидность и платежеспособность предприятий . The research focuses ontheoretical, methodological, organizational and practical problems and increases cash flows tactical planning efficiency in the food industry. The dissertation presents theoretical foundations of nature, enterprises tactical and strategic goals classification, especially the cash flows formation in the food industry and the paper proves their role in providing the objectives enterprises of the food industry. There were analyzed the approaches to defining the essence of the concept of "cash flow", generalized the existing classifications, defined the cash flow place and role for achieving business goals; grounded the importance of tactical planning on the enterprises. The thesis analyzes the state of the food industry, investigates the firms financial condition in the sample and on the basis of financial condition analysis, cash flow estimation is proposed to solve the main problems encountered in the cash flows suggested ways to improve tactical planning as a prerequisite for strengthening financial stability on the food enterprises. The cash flows formation problems and the consequences of ineffective cash flow planning for businesses were studied. A methodical approach to evaluating the efficiency of tactical planning in the food industry, the predicted optimum amount of net cash flows, which will ensure the economic development movement and their market value increase were offered. Practical application of the planning assessment enables enterprises to rank the level of efficiency planning and depending on the results, suggests a range of measures to improve the efficiency of cash flows in the food industry.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/14973
Appears in Collections:08.00.04 - Економіка та управляння підприємствами

Files in This Item:

File Description SizeFormat
felendesh.pdf307,31 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback