DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16884

Название: Дослідження впливу ароматичних речовин різних органічних класів на подовження терміну зберігання вершкового масла
Другие названия: Study of aromatic compounds in various classes of organic extension of shelf life of butter
Авторы: Чепель, Наталія Василівна
Костенко, Ю. А.
Кушнір, Таїсія Володимирівна
Chepel, Natalia
Kostenko, Y.
Kushnir, Taisiya
Ключевые слова: вершкове масло
сливочное масло
butter
ефірна олія
эфирное масло
essential oils
ароматичні речовини
ароматические вещества
aromatic substances
термін зберігання
срок хранения
shelf life
якість
качество
quality
кафедра технології молока і молочних продуктів
Issue Date: 2014
Библиографическое описание: Дослідження впливу ароматичних речовин різних органічних класів на подовження терміну зберігання вершкового масла / Н. В. Чепель, Ю. А. Костенко, Т. В. Кушнір // Наукові праці НУХТ. – 2014. –Т. 20, № 3. – С. 223−232.
Краткий осмотр (реферат): Дослідження впливу ароматичних речовин різних органічних класів на подовження терміну зберігання вершкового масла У статті наведено технологічні етапи виробництва солодковершкового масла з додаванням ефірних олій. Розглянуто вплив ароматичних речовин різних класів органічних сполук на термін зберігання масла солодковершкового. Перспективність використання ефірних олій для виділення ароматичних речовин різних органічних класів оцінювалась за певними вимогами, зокрема: поширеність, вартість, доступність та досвід використання в харчових технологіях, широкий компонентний склад за ароматичними речовинами. Предметом досліджень обрано ефірні олії лимону,коріандру та кмину, які відповідали вищезазначеним вимогам. Для оцінки впливу ароматичних речовин різних класів органічних сполук на термін зберігання солодковершкового масла та встановлення їх антиоксидантних властивостей проводили виділення лімонену із ефірної олії лимону (органічний клас – терпени), ліналоолу та гераніолу (органічний клас –спирти)– із ефірної олії коріандру, карвону (органічний клас –кетони) – із ефірної олії кмину. У експериментальних дослідженнях було використано препаративний хроматограф «Хром–31». Результати розділення ефірних олій на індивідуальні речовини фіксувались на хроматографі у вигляді піків Ідентифікація проводилась за газохромотографічною методикою аналітичного дослідження компонентів ефірної олії. На наступній стадії вносили виділені ароматичні речовини ефірних олій у солодковершкове масло з подальшою оцінкою їх якості та інтенсивність запаху. Шляхом підбору було встановлено гармонійне співвідношення ароматичних речовин та масла. Було одержано чотири зразки солодковершкового масла з додаванням лімонену, ліналоолу, гераніолу та карвону. Суть методу оцінки інтенсивності запаху солодковершкового масла з різними ароматичними речовинами полягала у порівнянні дослідних зразків з різною кількістю ароматизатора з базовим зразком солодковершкового масла без ароматизаторів. У лабораторних умовах були розроблена рецептура натурального ароматизатору «Квітучий кмин», який характеризувався гармонійністю та злагодженістю. Досліджуючи різну кількість внесення ароматизатора, сенсорним методом були визначені інтенсивність запаху готового продукту та його якість. Исследования влияния ароматических веществ различных органических классов на продолжительность сохранения сливочного масла В статье приведены технологические этапы производства сливочного масла с добавлением эфирных масел. Рассмотрено влияние ароматических веществ различных классов органических соединений на его срок хранения. Перспективность использования эфирных масел для выделения ароматических веществ различных органических классов оценивалась по определенным требованиям, в частности: распространенность, стоимость, доступность и опыт использования в пищевых технологиях, широкий компонентный состав за ароматическими веществами. Предметом исследований избраны эфирные масла лимона, кориандра и тмина, которые отвечали вышеперечисленным требованиям. Для оценки влияния ароматических веществ различных классов органических соединений на срок хранения сливочного масла и установления их антиоксидантных свойств проводили выделение лимонена с эфирного масла лимона (органический класс - терпены), линалоол и гераниола (органический класс -спирта) - с эфирного масла кориандра, карвона (органический класс -кетоны) - с эфирного масла тмина. В экспериментальных исследованиях было использовано препаративный хроматограф «Хром-31». Результаты разделения эфирных масел на индивидуальные вещества фиксировались на хроматографе в виде пиков. Идентификацию проводили по газохромотографичной методике аналитического исследования компонентов эфирного масла. На следующей стадии вносили выделеные ароматические вещества эфирных масел в сливочное масло с последующей оценкой их качества и интенсивностьаромата. Путем подбора был установлено гармоничное соотношение ароматических веществ в сливочном масла. Была разработана рецептура натурального ароматизатора «Цветущий тмин», который характеризовался гармоничностью и слаженностью. Study of aromatic compounds in various classes of organic extension of shelf life of butter The article presents technological stages of butter with essential oils. The influence of aromatic substances of different classes of organic compounds on the shelf butter. The promise of using essential oils for flavoring selection of different organic classes evaluated according to certain requirements, including: prevalence, cost, availability and experience of use in food technology, broad component composition for flavoring substances. The subject of study chosen essential oils of lemon, coriander and cumin that meet the above requirements. To assess the impact of aromatics different classes of organic compounds on the shelf life of butter and establish their antioxidant properties held limonene selection of lemon essential oil (organic class - terpenes), linalool and geraniol (organic-grade alcohol) - with essential oil of coriander, carvone ( organic class-ketone) - with essential oil of cumin. In experimental studies, we used preparative chromatography "Chromium-31." The results of the separation of essential oils for individual substances fixed on chromatography as peak identification was performed by the method hazohromotohrafichnoyu analytical study of essential oil components. The next stage brought isolated flavoring substances essential oils in butter, followed by an assessment of their quality and intensity of the odor. Adjusting found a harmonious relationship aromatics and oils. It received four samples of butter plus limonene, linalool, geraniol and carvone. The method estimates the intensity of the smell of butter with various aromatic substances was compared prototypes with different number of flavor to the base model with butter flavors. Under laboratory conditions were developed formulation of natural flavoring "Blooming thyme", which was characterized by harmony and coherence. Exploring different amounts of introducing flavor, touch by using the intensity of the odor of the finished product and its quality.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/16884
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Butter shelf life.pdf809,56 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback