Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17304
Title: Роль підприємництва у забезпеченні сталого економічного зростання
Authors: Паламарчук, Антон Миколайович
Соломка, Ольга Миколаївна
Keywords: бізнес
стратегічні ресурси
економічне зростання
ліцензування
business
strategic resources
growth
licensing
кафедра економічної теорії
Issue Date: 2014
Citation: Паламарчук, А. Роль підприємництва у забезпеченні сталого економічного зростання / А. Паламарчук, О. Соломка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 23–24.
Abstract: Одним з ключових елементів сталого розвитку національної економіки є розвиток у ній підприємництва, яке сприяє зростанню валового національного продукту, вирішенню соціальних проблем, подоланню бідності та забезпеченню високого рівня життя громадян. Питання розвитку і регулювання вітчизняного підприємництва за умов ринкової трансформації розроблені в працях відомих українських вчених 3. Варналія, А. Гальчинського, В. Геєця, Я. Жаліло, Ю. Ніколенка, П. Єщенка, В. Рибалкіна, А. Чухна та ін. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого поглибленого вивчення поглядів щодо ролі та місця підприємництва в національному господарстві в умовах переходу української економіки на шлях стійкості. One of the key elements of sustainable development of the national economy is the development of her business, which promotes the growth of gross national product, social issues, poverty reduction and ensuring a high standard of living. The development and regulation of domestic business in a market transformation developed in the works of famous Ukrainian scientists Varnaliya 3, A. Halchynskiy, V. Heyets, J. Zhalilo, Y. Nikolenko, P. Eshchenko, V. Rybalkin, A. Chukhniy et al. Relevance of research due to the need for further in-depth study of views on the role and place of business in the national economy in the transition of the Ukrainian economy on the path of sustainability.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/17304
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf130.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.