Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18180
Title: Вдосконалення конструкції молоткової дробарки
Other Titles: Improving the design of hammer crusher
Authors: Юхно, Михайло Іванович
Ковальов, Олександр Іванович
Костін, Володимир Борисович
Kostin, Vladimir
Yuhno, Mikhail
Kovalev, Alexander
Keywords: матеріал
відходи із скла
молоткові дробарки
материал
молотковые дробилки
отходы из стекла
material
waste glass
Hammer crushers
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 2014
Citation: Юхно, М. І. Вдосконалення конструкції молоткової дробарки / М. І. Юхно, В. Б. Костін, О. І. Ковальов // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 368.
Abstract: Для подрібнення відходів із скла (пляшки, банки) часто використовують молоткові дробарки, які забезпечують вихід відносно дрібного і однорідного склобою. Робочими органами дробарки є молотки, вільно насаджені на стержні дисків, що закріплені на валу. Молотки виготовляють із дорогої зносостійкої сталі. Під час обертання вала молотки за рахунок відцентрових сил, займають найвіддаленіше від центру положення і подрібнюють шматки матеріалу. Ударні явища спричиняють інтенсивному зношуванню кінцівок молотків, внаслідок чого відбуваються зміщення центру ваги та небажані вібраційні явища. Для измельчения отходов из стекла (бутылки, банки) часто используют молотковые дробилки, которые обеспечивают выход относительно мелкого и однородного стеклобоя. Рабочими органами дробилки является молотки, свободно насаженные на стержни дисков, закрепленных на валу. Молотки изготавливают из дорогой износостойкой стали. При вращении вала молотки за счет центробежных сил, занимают отдаленное от центра положение и измельчают куски материала. Ударные явления вызывают интенсивному изнашиванию конечностей молотков, в результате чего происходят смещения центра тяжести и нежелательные вибрационные явления. For crushing waste glass (bottles, cans) are often used hammer mills that provide access relatively small and homogeneous cullet. Working bodies crusher hammers are freely sewn on the web discs mounted on a shaft. Hammers are made of expensive wear-resistant steel. During rotation of the shaft hammers due to centrifugal forces occupy outermost position and shredded pieces of material. Percussion phenomena causing the wear rate of limb hammers, resulting in occurring displacement of the center of gravity and unwanted vibration phenomena.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18180
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
352.pdf834.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.