Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18184
Title: Обгрунтування двоетапної випічки хліба з використанням проміжного вакуумно-випарного охолодження
Authors: Ковальов, Олександр Володимирович
Федорів, Віктор Михайлович
Keywords: охолоджування
тиск
двоетапна випічка хліба
cooling
pressure
two-step baking bread
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Ковальов, О. В. Обгрунтування двоетапної випічки хліба з використанням проміжного вакуумно-випарного охолодження / О. В. Ковальов, В. М. Федорів // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 403.
Abstract: Альтернативою традиційним способам охолоджування є вакуумно-випарне. У цьому процесі вільна і розділена в об'ємі продукту волога, випаровуючись, відбирає теплоту. Процес релаксації між змінами тиску насиченої пари і температури рідини протікає швидко. На основі систематизації відомостей про фізичні процеси, що протікають при вакуумно-випарному охолоджуванні тіл, фізична модель будувалася на наступних уявленнях і допущеннях: тіло має пористість 70-80% і високу паропроникністю; в процесі вакуумно-випарного охолоджування може відбутися перерозподіл маси вологи за об'ємом заготовки, при цьому вологість охолоджуваного тіла достатня для його вакуумно-випарного охолодження без утворення сухих зон і суцільних меж фазових переходів; фазові переходи «рідина пара» відбуваються у всьому об'єму тіла одночасно відповідно до локальних значень температури і тиску в кожній точці охолоджуваного вибору; фазовий перехід відбувається за відсутності підведення тепла ззовні за рахунок зменшення внутрішньої енергії вибору і, як наслідок, супроводжується зменшенням температури вибору. An alternative to traditional methods of cooling are evaporative vacuum. In the This process is free and is divided in the volume of product moisture evaporates, selects heat. The process of relaxation between changes in vapor pressure and liquid temperature is rapid. Based on the systematization of information about the physical processes occurring during vacuum-evaporating cooling bodies, the physical model built on these ideas and assumptions: the body has a porosity of 70-80% and high vapor permeability; in the vacuum-evaporation cooling can the redistribution of the mass of moisture by volume of the workpiece, and the humidity cooled enough for his body vacuum evaporation cooling without formation of dry zones and limits of continuous phase transitions; phase transitions' liquid pair "occur throughout the volume of the body at the same time according to the local values of temperature and pressure at each point of the cooled choice; phase transition occurs in the absence of external heat supply by reducing internal energy of choice and, as a consequence, accompanied by a decrease temperature selection.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18184
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
386.pdf926.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.