Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19133
Title: Пристрій для розподілу потоку виробів (Деклараційний патент на корисну модель № 22684 А)
Other Titles: The device for the distribution of flow products (Declarative patent on an usful model № 22684 А)
Authors: Соколенко, Анатолій Іванович
Лензіон, Валентин Йосипович
Шевченко, Олександр Юхимович
Костін, Володимир Борисович
Васильківський, Костянтин Вікторович
Vasilkivskiy, Konstantin
Kostin, Vladimir
Shevchenko, Oleksandr
Sokolenko, Anatoly
Lenzion, Valentin
Keywords: напрямні
зубчасте колесо
виріб
конвеєри
направляющие
зубчатое колесо
изделие
конвейеры
guides
gear
product conveyors
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
Issue Date: 1998
Citation: Деклараційний патент на корисну модель № 22684 А UA, B65B 5/10 Пристрій для розподілу потоку виробів / Соколенко А. І., Костін В. Б., Васильківський К. В., Шевченко О. Ю. – u 97105254; заяв. 29.10.97; опубл. 07.04.98. Бюл. 0, 1998.
Abstract: Пристрій для розподілу потоку виробів, що включає підвідний і відвідні конвеєри для виробів, орієнтатор, перехідний місток та нерухомі напрямні, який відрізняється тим, що він має орієнтатор, виконаний у вигляді кінематично пов'язаних за допомогою зубчастих коліс і встановлених з можливістю. обертання на двох вертикальних осях зірочок виконаних з почерговими глибокими і мілкими за профілем виробів западинами для захоплення останніх в процесі їх переміщення і розташованими в протифазі. Устройство для распределения потока изделий, включающий подводящий и отводящие конвейеры для изделий, ориентатор, переходный мостик и неподвижные направляющие, который отличается тем, что он ориентатор, выполнен в виде кинематически связанных с помощью зубчатых колес и установленных с возможностью. вращения на двух вертикальных осях звездочек выполненных с последовательными глубокими и мелкими по профилю изделий впадинами для захвата последних в процессе их перемещения и расположенными в противофазе. The device for the distribution of the flow of products, including inlet and discharge conveyors for products orientator transitional bridge and fixed guides, wherein he has orientator, designed as a kinematically connected by means of gears and installed with the option. rotation on two vertical axes stars made with alternate deep and shallow depressions on the profile of products to capture the past in their movement and arranged in opposite phase.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19133
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22684А.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.