Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19265
Title: Розвиток фрайчайзингу в Україні
Other Titles: Fraychayzynhu development in Ukraine
Authors: Порхун, Катерина Володимирівна
Момот, Людмила Володимирівна
Porhun, Catherine
Momot, Lyudmila
Keywords: фрайчайзинг
ринок збуту
фінансові можливості
рынок сбыта
финансовые возможности
fraychayzynh
sales market
financial capacity
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2014
Citation: Порхун, К. Розвиток фрайчайзингу в Україні / Катерина Порхун, Людмила Момот // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 344-345.
Abstract: В економіці України виникли та розвиваються такі явища здійснення підприємницької діяльності, які успішно практикуються і використовуються у розвинених країнах світу. Одним з таких явищ є франчайзинг (комерційна концесія).Необхідність франчайзингу в Україні зумовлена втратою ринків збуту багатьма вітчизняними підприємствами в умовах загострення конкуренції на внутрішніх ринках, відсутністю достатніх фінансових можливостей для запровадження нових технологій у виробництво, неконкурентоспроможністю порівняно з іноземними фірмами. В экономике Украины возникли и развиваются такие явления осуществления предпринимательской деятельности, которые успешно практикуются и используются в развитых странах мира. Одним из таких явлений является франчайзинг (коммерческая концессия) .Необхиднисть франчайзинга в Украине обусловлена потерей рынков сбыта многими отечественными предприятиями в условиях обострения конкуренции на внутренних рынках, отсутствием достаточных финансовых возможностей для внедрения новых технологий в производство, неконкурентоспособностью сравнению с иностранными фирмами. The economy of Ukraine emerged and emerging phenomena such establishment, have successfully practiced and used in the developed world_ One of these events is franchising (commercial concession) .Neobhidnist franchising in Ukraine caused by the loss of markets for many domestic enterprises in terms of increased competition in domestic markets, lack of sufficient financial capacity to introduce new technologies into production, lack of competitiveness compared with foreign firms.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19265
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202.pdf878.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.