Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19275
Title: Формування наукової складової підготовки фахівців напряму 6.051301 «Хімічна технологія»
Other Titles: Forming scientific component of training specialists directly 6.051301 "Chemical Engineering"
Authors: Подобій, Олена Валеріївна
Бондаренко, Світлана Петрівна
Podobiy, Olena
Bondarenko, Svetlana
Keywords: хімічна технологія
якость знань
структурно-логічні схеми
химическая технология
структурно-логические схемы
качество знаний
chemical technology
structural logic
quality of knowledge
кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2014
Citation: Подобій, О. Формування наукової складової підготовки фахівців напряму 6.051301 «Хімічна технологія» / Олена Подобій, Світлана Бондаренко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 листопада 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 334-335.
Abstract: Сучасний світ стрімко розвивається і вимагає постійно вносити корективи в класичні структурно-логічні схеми підготовки фахівців. Хіміки XXI ст. повинні бути ерудовані, обізнані і всебічно розвинуті люди зі знанням іноземної мови. Хімія вже багато років поспіль є пріоритетним напрямком розвитку країн-членів ЄС. Тому, враховуючи вкрай високі вимоги до хіміків-технологів, НУХТ розробив концепцію формування компетенції цих фахівців із врахуванням галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО), на основі компетентнісного підходу, як необхідного етапу на шляху реформування системи освіти в Україні. Современный мир стремительно развивается и требует постоянно вносить коррективы в классические структурно-логические схемы подготовки специалистов. Химики XXI в. должны быть эрудированные, знающие и всесторонне развитые люди со знанием иностранного языка. Химия уже много лет является приоритетным направлением развития стран-членов ЕС. Поэтому, учитывая крайне высокие требования к химикам-технологов, НУХТ разработал концепцию формирования компетенции этих специалистов с учетом отраслевых стандартов высшего образования (ГСВО), на основе компетентностного подхода, как необходимого этапа на пути реформирования системы образования в Украине. The modern world is fast paced and requires constant adjustments in classical structural logic training. Chemists XXI century. to be erudite, knowledgeable and fully developed people with knowledge of foreign languages. Chemistry for many years is a priority of the EU Member States. Therefore, given the extremely high demands on chemical engineer, developed the concept of NUFT competence of experts with regard of education standards (HSVO) on the basis of competence approach as a necessary step towards reforming the education system in Ukraine.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19275
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
159.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.