Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19793
Title: Використання онлайн викладання в процесі навчання
Authors: Березянко, Тамара Володимирівна
Keywords: стандарти
навчальні програми
вища освіта
standards
curricula
higher education
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2015
Citation: Березянко, Т. В. Використання онлайн викладання в процесі навчання / Т. В. Березянко // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 149-152.
Abstract: Евроінтеграційні прагнення України потребують переналагодження способу надання вищої освіти. Згідно з стандартом ЄС “The Standart of Guidelines’ for Quality Assurance in the European Higher Education Area” [1] діяльність навчального закладу повинен мусить здійснюватись у відповідності до наступних внутрішніх стандартів: відповідність між політикою закладу та процедурами забезпечення якості освіти; періодичний перегляд навчальних программ, оцінювання знань студентів; постійне підвищення якості викладацького складу; вдосконалення навчальних ресурсів та підтримка студентів; розвиток інформаційної системи; публічність інформації. Найбільш вузьким місцем національної освітньої системи є саме інформаційне забезпечення. Evrointehratsiyni Ukraine's aspirations require readjustment way of providing higher education. According to EU standards "The Standart of Guidelines' for Quality Assurance in the European Higher Education Area" [1] the activities of the institution should have done in accordance with these internal standards: the correspondence between school policies and procedures for quality assurance; periodic review of training programs, assessment of student learning; continuous improvement of the quality of teaching staff; improve learning resources and student support; development of information systems; publicity information. Most bottleneck national educational system is the same information provision.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/19793
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdf120.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.