DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Тези доповідей, матеріали конференцій >
Тези доповідей >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24241

Название: Distillation of alcoholic distillate in controlled cycles mode
Другие названия: Перегонка спиртової бражки в режимі керованих циклів
Авторы: Buliy, Yuri
Булій, Юрій Володимирович
Shiyan, Peter
Шиян, Петро Леонідович
Kuts, Anatoly
Куц, Анатолій Михайлович
Ключевые слова: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
циклічна ректифікація
бражна колона
масообмін
інноваційна технологія
бражная колонна
циклическая ректификация
массообмен
инновационная технология
alcohol distillation column
cyclic rectification
mass transfer
innovative technology
Issue Date: 2016
Библиографическое описание: Buliy, Y. Distillation of alcoholic distillate in controlled cycles mode / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts // 8th Central European Congress on food 2016 – Food Science for Well-deing (CEFood 2016), 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. - K. : NUFT, 2016. - P. 230.
Краткий осмотр (реферат): Авторами запропонована інноваційна технологія перегонки спиртової бражки. Розроблена конструкція бражної колони, що дозволяє забезпечити управління циклами затримки і переливу рідини за заданим алгоритмом. Запропонована конструкція лускоподібної тарілки, що дозволяє підвищити інтенсивність процесу масопереносу летких компонентів рідини та пари. Доведена доцільність використання інноваційної технології у виробничих умовах. Експериментальна бражна колона діаметром 650 мм була оснащена 30-ма лускоподібними тарілками з міжтарілковою відстанню 400 мм і рухомими клапанами, закріпленими на тягах, з’єднаних з пневмоциліндрами 63-50-PPV-A фірмы FESTO. Тяги приводились у рух у відповідності з програмою контролера. Живий переріз тарілки дорівнював 5,5 %. Використовувались контактні пристрої з коаксіальним розташуванням лусочок арочного типу, за допомогою яких на полотні тарілки реалізовувався принцип зіткнення газорідинних струменів. Встановлено, що використання запропонованої технології дозволяє оптимізувати процес перегонки спиртової бражки шляхом скорочення питомої витрати гріючої пари на 35 % у порівнянні з типовими бражними колонами і підвищення концентрації етилового спирту у бражному дистиляті на 28…30 % при нормативних втратах спирту з бардою. При збільшенні інтервалу затримки бражки на тарілках колони більше 12 с. питома витрата гріючої пари і концентрація спирту у бражному дистиляті підвищуються незначно. При цьому зменшується пропускна здатність колони по рідині. Запропонована конструкція контактних пристроїв дозволяє виключити односпрямованість потоку рідини, можливість утворення застійних зон на ступенях контакту фаз, пригорання на поверхні тарілок зважених частинок бражки, підвищити інтенсивність процесу масопереносу летких компонентів рідини та пари, а також подовжити час експлуатації бражної колони без її зупинки на профілактику. Authors have proposed an innovative technology of alcoholic distillate distillation. The construction of distillation column allows to manage the cycles delay and the liquid overflowing by predetermined algorithm. The design of scaly plates is offered. It allows to increase the intensity of the mass transfer process of volatile liquid and steam components. The expediency of using an innovative technology in production environment is proved. Experimental column with a diameter of 650 mm was equipped with 30 scaly plates with distance of 400 mm and movable valves mounted on rods connected with the cylinders DNT 63-50-PPV-A FESTO. Rods was set in motion in accordance with the controller program. Were used applied contact devices with coaxial arrangement of the arched type scales, with the help of which the principle of gas-liquid jets collision was realized. Founded, that using of the proposed technology allows to optimize the process of alcohol distillation of alcoholic distillate by reducing the specific consumption of heating steam by 35 % compared to a typical distillation columns and the increasing of ethanol concentration in the distillate by 28...30 % with the normative losses of alcohol with stillage. If you increase the interval delay of the mash on the plates of the column more than 12 sec. the specific consumption of heating steam and the alcohol concentration in the distillate is rising insignificantly. This causes the decreasing of column liquid throughput. Proposed design of the contact devices allows to exclude the unidirectionality of the fluid flow, the possibility of stagnant zones formation on the steps of the phase contact, the sticking of alcoholic distillate suspended particles on the surface of the plates and allows to increase the intensity of the mass transfer process of liquid and steam volatile components and extend the lifetime of distillation column without its service stop.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24241
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2.pdf81,68 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback