DSpace О системе DSpace
 

eNUFTIR >
Патенти, авторські свідоцтва >
Патенти >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25409

Название: Спосіб виробництва горілки (Патент на винахід № 114212)
Другие названия: Method of production of vodka (Patent for invention № 114212)
Авторы: Кузьмін, Олег Володимирович
Тамаркіна, Юлія Володимирівна
Топольник, Віра Григорівна
Мирончук, Валерій Григорович
Шендрік, Тетяна Георгіївна
Mironchuk, Valeriy
Topol’nik, Vera
Kuzmin, Oleg
Shendrik, Tatiana
Tamarkina, Julia
Ключевые слова: горілка
водка
vodka
хімічна активація
химическая активация
chemical activating
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Дата публикации: 2017
Библиографическое описание: Патент на винахід № 114212, МПК C12H 1/04 (2006.01), C12G 3/08 (2006.01), C01B 32/30 (2017.01), B01J 20/20 (2006.01). Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О. В., Мирончук В. Г., Топольник В. Г., Шендрік Т. Г., Тамаркіна Ю. В. ; заявник і патентовласник – НУХТ. – №a201506032; заяв. 18.06.2015; опубл. 10.05.2017, Бюл. №9.
Краткий осмотр (реферат): Винахід належить до способу виробництва горілки, що передбачає приготування сортівки шляхом змішування спирту-ректифікату з підготовленою водою, обробку холодом, очищення шляхом пропускання самопливом через кварцовий пісок та комбінований склад активованого вугілля, що містить 85 % березового вугілля, внесення згідно з рецептурою інгредієнтів, остаточне фільтрування і розлив, причому комбінований склад активованого вугілля містить 15 % активованого вугілля із карбонізованих деревних відходів, які утворюються при піролізі деревної тріски листяних порід розміром 6Ч12Ч3 мм з початковою вологістю 8-12 %, яку додатково зволожують до 35-65 % та піролізують при температурі 300-500 °C, отриманий піролізат висушують до постійної маси, насичують та витримують у водному розчині гідроксиду калію, який додають у масовому співвідношенні 1:0,5-1:1, повторно висушують, після чого проводять карбонізацію та активацію при неізотермічному нагріванні до температури активації 600-800 °C з ізотермічною витримкою, після чого отримане активоване вугілля з коефіцієнтом виходу 70-80 % відмивають водою, сушать та фракціонують на ситах з відбором робочої фракції 1,0-3,6 мм. 1250/5000 Vynakhid nalezhytʹ do sposobu vyrobnytstva horilky, shcho peredbachaye pryhotuvannya sortivky shlyakhom zmishuvannya spyrtu-rektyfikatu z pidhotovlenoyu vodoyu, obrobku kholodom, ochyshchennya shlyakhom propuskannya samoplyvom cherez kvartsovyy pisok ta kombinovanyy sklad aktyvovanoho vuhillya, shcho mistytʹ 85 % berezovoho vuhillya, vnesennya z·hidno z retsepturoyu inhrediyentiv, ostatochne filʹtruvannya i rozlyv, prychomu kombinovanyy sklad aktyvovanoho vuhillya mistytʹ 15 % aktyvovanoho vuhillya iz karbonizovanykh derevnykh vidkhodiv, yaki utvoryuyutʹsya pry pirolizi derevnoyi trisky lystyanykh porid rozmirom 6CH12CH3 mm z pochatkovoyu volohistyu 8-12 %, yaku dodatkovo zvolozhuyutʹ do 35-65 % ta pirolizuyutʹ pry temperaturi 300-500 °C, otrymanyy pirolizat vysushuyutʹ do postiynoyi masy, nasychuyutʹ ta vytrymuyutʹ u vodnomu rozchyni hidroksydu kaliyu, yakyy dodayutʹ u masovomu spivvidnoshenni 1:0,5-1:1, povtorno vysushuyutʹ, pislya choho provodyatʹ karbonizatsiyu ta aktyvatsiyu pry neizotermichnomu nahrivanni do temperatury aktyvatsiyi 600-800 °C z izotermichnoyu vytrymkoyu, pislya choho otrymane aktyvovane vuhillya z koefitsiyentom vykhodu 70-80 % vidmyvayutʹ vodoyu, sushatʹ ta fraktsionuyutʹ na sytakh z vidborom robochoyi fraktsiyi 1,0-3,6 mm. Изобретение относится к способу производства водки, предусматривающий приготовление сортивкы путем смешивания спирта-ректификата с подготовленной водой, обработку холодом, очистки путем пропускания самотеком через кварцевый песок и комбинированный состав активированного угля, содержащего 85% березового угля, внесенные согласно рецептуре ингредиентов, окончательное фильтрования и разлив, причем комбинированный состав активированного угля содержит 15% активированного угля с карбонизованного древесных отходов, образующихся пр и пиролизе древесной щепы лиственных пород размером 6Ч12Ч3 мм с начальной влажностью 8-12%, которую дополнительно увлажняют до 35-65% и пиролизують при температуре 300-500 ° C, полученный пиролизат высушивают до постоянной массы, насыщают и выдерживают в водном растворе гидроксида калия , который добавляют в массовом соотношении 1: 0,5-1: 1, повторно высушивают, после чего проводят карбонизацию и активацию при неизотермических нагревании до температуры активации 600-800 ° C с изотермической выдержкой, после чего полученное активированный уголь с коэффициентом иходу 70-80% отмывают водой, сушат и фракционируют на ситах с отбором рабочей фракции 1,0-3,6 мм.1250/5000 Vynakhid nalezhytʹ do sposobu vyrobnytstva horilky, shcho peredbachaye pryhotuvannya sortivky shlyakhom zmishuvannya spyrtu-rektyfikatu z pidhotovlenoyu vodoyu, obrobku kholodom, ochyshchennya shlyakhom propuskannya samoplyvom cherez kvartsovyy pisok ta kombinovanyy sklad aktyvovanoho vuhillya, shcho mistytʹ 85 % berezovoho vuhillya, vnesennya z·hidno z retsepturoyu inhrediyentiv, ostatochne filʹtruvannya i rozlyv, prychomu kombinovanyy sklad aktyvovanoho vuhillya mistytʹ 15 % aktyvovanoho vuhillya iz karbonizovanykh derevnykh vidkhodiv, yaki utvoryuyutʹsya pry pirolizi derevnoyi trisky lystyanykh porid rozmirom 6CH12CH3 mm z pochatkovoyu volohistyu 8-12 %, yaku dodatkovo zvolozhuyutʹ do 35-65 % ta pirolizuyutʹ pry temperaturi 300-500 °C, otrymanyy pirolizat vysushuyutʹ do postiynoyi masy, nasychuyutʹ ta vytrymuyutʹ u vodnomu rozchyni hidroksydu kaliyu, yakyy dodayutʹ u masovomu spivvidnoshenni 1:0,5-1:1, povtorno vysushuyutʹ, pislya choho provodyatʹ karbonizatsiyu ta aktyvatsiyu pry neizotermichnomu nahrivanni do temperatury aktyvatsiyi 600-800 °C z izotermichnoyu vytrymkoyu, pislya choho otrymane aktyvovane vuhillya z koefitsiyentom vykhodu 70-80 % vidmyvayutʹ vodoyu, sushatʹ ta fraktsionuyutʹ na sytakh z vidborom robochoyi fraktsiyi 1,0-3,6 mm. The invention relates to a method for the production of vodka, which involves cooking sortivky by blending rectified spirit of prepared water treatment of cold, clean by passing by gravity through the quartz sand and the combined structure of activated carbon containing 85% birch charcoal, making according to the recipe ingredients, final filtration and bottling, and the combined structure of activated carbon containing 15% activated carbon with carbonated wood waste generated, etc. pyrolysis of wood chips and hardwood 6CH12CH3 mm size with an initial moisture content of 8-12%, which is additionally moistened to 35-65% and pirolizuyut at a temperature of 300-500 ° C, obtained pirolizat dried to constant weight, saturated and kept in an aqueous solution of potassium hydroxide which is added in a weight ratio of 1: 0.5-1: 1, re-dried and then conducting carbonization and activation at unisothermal heated activation of 600-800 ° C isothermal holding, then the resulting activated carbon with a coefficient 70-80% yhodu washed with water, dried and fractionated on sieves with the selection of the working fraction 1,0-3,6 mm.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25409
Располагается в коллекциях:Патенти

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Патент_№114212_Спосіб_виробництва_горілки.pdf184,59 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь