DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25699

Название: Вплив імпульсного електромагнітного поля на життєздатність культури Escherichia coli в модельному розчині молочної сироватки
Другие названия: Impact of pulsed electromagnetic field on Escherichia coliв vitality in model solution of milks serum
Авторы: Святненко, Роман Сергійович
Маринін, Андрій Іванович
Кочубей-Литвиненко, Оксана Валер'янівна
Захаревич, Валерій Болеславович
Sviatnenko, Roman
Marynin, Andriy
Kochubei-Lytvynenko, Oksana
Zakharevych, Valeriy
Ключевые слова: імпульсні електромагнітні поля
импульсные электромагнитные поля
pulsed electromagnetic fields
сироватка молочна
сыворотка молочная
milk serum
культура Escherichia coli
culture of Escherichia coli
Issue Date: 2016
Библиографическое описание: Святненко Р.С. Вплив імпульсного електромагнітного поля на життєздатність культури Escherichia coli в модельному розчині молочної сироватки. / Р.С. Святненко., А.І. Маринін., О.В. Кочубей – Литвиненко., В.Б. Захаревич. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького, 2016, т 18, № 2 (68)
Краткий осмотр (реферат): Важливим показником мікробіологічної безпечності та якості, а також рівня санітарно-гігієнічних умов виробництва є бактерії групи кишкових паличок . При перевищенні допустимого титру ці мікроорганізми можуть спричиняти псування готового продукту і навіть харчові отруєння. В Проблемно науково-дослідній лабораторії Національного університету харчових технологій були проведен експерементальні дослідження з метою вивчення дії впливу імпульсних електромагнітних полів на ентеробактерії, а саме культури Escherichia coli в модельному розчині молочної сироватки. При проведені досліджень використовувалася експериментальна установка, яка розроблена фахівцями в НТУ «Харківський Політехнічний Інститут». Для диференціації Escherichia coli використовувалося середовище Ендо, на яке ці бактерії давали характерний ріст у вигляді колоній червонного кольору з метелевим блеском. Модельні розчини молочної сироватки обробляли при напрузі 15…30 кВт/см3, з тривалістю обробки 10…20с. Результати мікробіологічних досліджень модельного розчину сироватки молочної, підтверджені КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «САНЕПІДСЕРВІСОМ» м.Харків. При дослідженнях встановлено, що обробка електромагнітними імпульсами з напругою 30 кВт/см3 протягом 20с є найбільш ефективною, оскільки спостерігається повна інактивація клітини Escherichia coli в несених до молочної сироватки. Доведено можливість здійснення теплового оброблення молочної сироватки за рахунок нетеплових ефектів, що виникають за імпульсної дії електричних полів. Та, відкрито перспективи використання вітчизняних ІЕП-установок при первинному обробленні молочної сироватки з метою знищення мікроорганізмів. Важным показателем микробиологической безопасности и качества, а также уровня санитарно-гигиенических условий производства являются бактерии группы кишечных палочек. При превышении допустимого титра эти микроорганизмы могут вызывать порчу готового продукта и даже пищевые отравления. В Проблемно научно-исследовательской лаборатории Национального университета пищевых технологий были проведены экспериментальные исследования с целью изучения действия влияния импульсных электромагнитных полей на энтеробактерии, а именно культуры Escherichia coli в модельном растворе молочной сыворотки. При проведении исследований использовалась экспериментальная установка, разработанная специалистами в НТУ «Харьковский Политехнический Институт». Для дифференциации Escherichia coli использовалось среда Эндо, на которое эти бактерии давали характерен рост в виде колоний червонного цвета с металическимо блеском. Модельные растворы молочной сыворотки обрабатывали при напряжении 15 ... 30 кВт / см3, с продолжительностью обработки 10 ... 20 с. Результаты микробиологических исследований модельного раствора сыворотки молочной, подтвержденные коммунальным предприятием «САНЕПИДСЕРВИСОМ» г.Харьков. При исследованиях установлено, что обработка электромагнитными импульсами с напряжением 30 кВт/см3 в течение 20 является наиболее эффективной, поскольку наблюдается полная инактивация клетки Escherichia coli в занесенных в молочной сыворотки. Доказана возможность осуществления тепловой обработки молочной сыворотки за счет нетепловых эффектов, возникающих при импульсном воздействии электрических полей. И открыто перспективы использования отечественных ИЭП-установок при первичной обработке молочной сыворотки с целью уничтожения микроорганизмов. An important indicator of microbiological safety and quality, and production sanitary conditions are bacteria of Escherichia coli. At excess of acceptable titer these microorganisms can cause to damage the finished product and even food poisoning. We investigated the impact of a pulsed electromagnetic field (PEF) treatment on the vitality of Escherichia coli in a model solution of milk serum in the Problematic Science Research Laboratory of National University of Food Technologies. The studies were conducted using experimental installation developed of National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». For the differentiation of Escherichia coli was used Endo medium where the bacteria growth appears in the form of red colonies with metal shine. Model solutions of whey treated at voltage of 15 ... 30 kW/cm3, treatment time 10 ... 20 s. Research results of milk serum model solution confirmed by public utility "SANEPIDSERVISOM" Kharkiv. It was determined that PEF treatments with voltage of 10 kW/cm3 during 20 s is the most effective, because there was complete inactivation of Escherichia coli cells inoculated to milk serum. It was proved the possibility of heat treatment of milk serum by non-thermal effects generated by the pulse action of electrical fields. It was showed the perspective of using local PEF equipment at primary treatment of milk serum for microbial inactivation.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25699
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1.pdf255,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback