Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27774
Title: Визначення основних тепломасообмінних параметрів сушіння культивованих грибів при різних способах енергопідведення
Authors: Дубковецький, Ігор Володимирович
Малежик, Іван Федорович
Бурлака, Тетяна Василівна
Keywords: сушіння
гриби
радіаційно-конвективнй спосіб
опромінення
енерговитрати
інфрачервоне сушіння
drying
mushrooms
radiation-convective method
irradiation
energy consumption
infrared drying
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2016
Citation: Дубковецький, І. В. Визначення основних тепломасообмінних параметрів сушіння культивованих грибів при різних способах енергопідведення / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. - Том 80, Вип. 1. - С. 53-58.
Abstract: Зараз існує велика потреба в зневоднених продуктах тривалого зберігання, у першу чергу з рослинної сировини. Сушіння грибів є однією з найважливіших стадій технологічного процесу виробництва харчових концентратів. Від режиму сушіння грибів залежить харчова цінність і якісні показники готової продукції, що є результатом структурно-механічних, біологічних та фізико-хімічних перетворень речовин. Для ефективної реалізації процесу сушіння грибів необхідно вивчити характер зв'язку вологи з визначенням ділянок, на яких здійснюється перетворення речовин при підвищенні температури. Не менш нагальною стоїть проблема економії електроенергії в будь-яких її аспектах, зокрема під час сушіння харчових продуктів в промисловості, де виробництво готової продукції передбачає значні витрати електроенергії. Механізм та інтенсивність перенесення вологи у матеріалі залежать від форми зв’язку вологи з матеріалом, дифузії парогазового середовища через капілярно-порову структуру матеріалу. В роботі висвітлені фактори, які впливають на якісні і кількісні характеристики сушіння культивованих грибів при різних способах енергопідведення. Now there is a great need for long-term storage of dehydrated products, primarily from vegetable raw materials. Drying mushrooms is one of the most important stages of the production process of food concentrates. From the mode of drying mushrooms depends on the nutritional value and quality indicators of the finished product is the result of structural and mechanical, biological and physico-chemical transformations of substances. For effective implementation of the process of drying mushrooms is necessary to examine the nature of moisture due to the definition of the sites on which the transformation of substances at higher temperatures. No less urgent is the problem of energy saving in all its aspects, in particular during the drying of food products in the industry, where the production of the finished product provides a significant cost of electricity. The mechanism and rate of moisture transport in the material depend on the form of moisture due to material vapor medium diffusion through capillary-porous material. The paper highlights the factors that affect the quality and quantity of dried cultivated mushrooms at various ways energy wrap.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27774
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50а.pdf791.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.