Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27822
Title: Вплив потужності інфрачервоних генераторів на основні тепломасообмінні параметри конвективно-терморадіаційного сушіння культивованих грибів
Other Titles: Influence of power of infra-red generators on the main heat-mass-exchange parameters of convective thermo-radiation drying of cultivated mushrooms
Authors: Дубковецький, Ігор Володимирович
Dubkovetskyy, Igor
Малежик, Іван Федорович
Malezhik, Ivan
Бурлака, Тетяна Василівна
Burlaka, Tatiana
Петрусенко, Артем
Petrusenko, Artem
Keywords: сушіння
культивовані гриби
інфрачервоні генератори
конвективно-терморадіаційний метод
коефіцієнт тепловіддачі
критерій Нусельта
коефіцієнт масообміну
сушка
культивируемые грибы
инфракрасные генераторы
конвективно-терморадиационный метод
коэффициент теплоотдачи
критерий Нусельта
коэффициент массообмена
drying
cultivated mushrooms
infra-red generators
convective thermo-radiation method
heat transfer coefficient
Nusselt's criterion
mass transfer coefficient
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2017
Citation: Вплив потужності інфрачервоних генераторів на основні тепломасообмінні параметри конвективно-терморадіаційного сушіння культивованих грибів / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака, А. Петрусенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем ха-рчування людства у XXI столітті : тезиси доповідей 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. - С. 173.
Abstract: Як джерела світлих променів використовували електричні кварцові випромінювачі. Електричні випромінювачі з кварцовими оболонками мають високу термічну стійкість та забезпечують в нормальному стані енергетичну освітленість до 10 Вт/см2. Опромінення трубчастими «темними» ІЧ-генераторами з довжиною хвиль 2,0…4,0 мкм здійснювалось зверху і знизу продукту при постійній швидкості руху теплоносія 5,5 м/с. Одночасно з опроміненням світлими та темними променями здійснювали конвективне підведення теплоти від зовнішнього ТЕНу потужністю 1 кВт. Потужність ІЧ-випромінювачів змінювалась. В качестве источников светлых лучей использовали электрические кварцевые излучатели. Электрические излучатели с кварцевыми оболочками имеют высокую термическую устойчивость и обеспечивают в нормальном состоянии энергетическую освещенность до 10 Вт/см2. Облучения трубчатыми «темными» ИК-генераторами с длиной волны 2,0 ... 4,0 мкм осуществлялось сверху и снизу продукта при постоянной скорости движения теплоносителя 5,5 м/с. Одновременно с облучением светлыми и темными лучами осуществляли конвективное подвода теплоты от внешнего ТЭНа мощностью 1 кВт. Мощность ИК-излучателей изменений. As sources of light beams, electric quartz emitters were used. Electric emitters with quartz shells have high thermal stability and provide in the normal state an energy illumination of up to 10 W/cm2. Irradiation with tubular "dark" IR generators with wavelengths 2.0 ... 4.0 μm was carried out from above and below the product at constant velocity of the coolant 5.5 m/s. Simultaneously with irradiation of light and dark rays, convective heat supply from an external TEN with a power of 1 kW was carried out. The power of infrared emitters has changed.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27822
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108а.pdf470.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.