DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27875

Название: Rankings as a tool for monitoring the quality of higher education
Другие названия: Рейтингування як засіб моніторингу якості вищої освіти
Авторы: Bebko, Svitlana
Бебко, Світлана Вікторівна
Ключевые слова: рейтинг
якість
вища освіта
освітня служба
моніторинг
показник
вищий навчальний заклад
оцінювання
качество
высшее образование
образовательная служба
мониторинг
показатель
высшее учебное заведение
оценки
ranking
quality
higher education
educational service
monitoring
indicator
higher education institution
assessment
кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Issue Date: 2018
Библиографическое описание: Bebko, S. Rankings as a tool for monitoring the quality of higher education / S. Bebko // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. - 2018. - № 7. – Черкаси. – С. 63-69.
Краткий осмотр (реферат): У статті досліджується якість вищої освіти та рейтингування як інструмент моніторингу якості вищої освіти. Особлива увага приділяється методологічним підходам до розуміння якості вищої освіти. У контексті педагогічних досліджень важливими методологічними питаннями є визначення якості функціонування системи вищої освіти. Сьогодні рейтингові системи стали широко розповсюджуватися та застосовуватися у світовому та європейському освітньому просторі. Актуальність дослідження визначається напрямом статті, її проблемами та необхідністю висувати нові гіпотези для вивчення якості вищої освіти та рейтингування як ефективного інструменту її оцінки. Вивченням теоретичних питань розгляду ринку освітніх послуг та рейтингів вищої освіти як інструменту якості вищої освіти займалися такі вчені як І. Грищенко, І. Каленюк, В. Кремень, А. Марчук та ін. Метою даного дослідження є аналіз рейтингів вищих навчальних закладів та визначення їх ролі у визначенні якості вищого навчального закладу. В результаті дослідження визначено, що рейтингова оцінка діяльності вищих навчальних закладів усіх форм власності є невід'ємною частиною міжнародного та національного моніторингу вищої освіти. Застосування рейтингів вищих навчальних закладів є ефективним інструментом моніторингу якості вищої освіти, а також заохочення керівних та науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів для підвищення ефективності їх діяльності. Досліджено різні підходи до класифікації найважливіших міжнародних та українських рейтингів, їх вимог та показників. Аналіз міжнародних та вітчизняних рейтингів свідчить про те, що лідери на ринку освітніх послуг залишаються незмінними на протязі багатьох років. Водночас аналіз формування критеріїв міжнародних та українських рейтингів свідчить про відсутність універсального міжнародного інтегрованого рейтингу, який враховує особливості діяльності різних закладів і є максимально інформативним. В статье исследуется качество высшего образования и рейтингования как инструмент мониторинга качества высшего образования. Особое внимание уделяется методологическим подходам к пониманию качества высшего образования. В контексте педагогических исследований важными методологическими вопросами являются определение качества функционирования системы высшего образования. Сегодня рейтинговые системы стали широко распространяться и применяться в мировом и европейском образовательном пространстве. Актуальность исследования определяется направлением статьи, ее проблемами и необходимостью выдвигать новые гипотезы для изучения качества высшего образования и рейтингования как эффективного инструмента ее оценки. Изучением теоретических вопросов рассмотрения рынка образовательных услуг и рейтингов высшего образования как инструмента качества высшего образования занимались такие ученые как И. Грищенко, И. Каленюк, В. Кремень, А. Марчук и др. Целью данного исследования является анализ рейтингов высших учебных заведений и определения их роли в определении качества высшего учебного заведения. В результате исследования установлено, что рейтинговая оценка деятельности высших учебных заведений всех форм собственности является неотъемлемой частью международного и национального мониторинга высшего образования. Применение рейтингов высших учебных заведений является эффективным инструментом мониторинга качества высшего образования, а также поощрения руководящих и научно-педагогических кадров высших учебных заведений для повышения эффективности их деятельности. Исследованы различные подходы к классификации важнейших международных и украинских рейтингов, их требований и показателей. Анализ международных и отечественных рейтингов свидетельствует о том, что лидеры на рынке образовательных услуг остаются неизменными на протяжении многих лет. Вместе с тем анализ формирования критериев международных и украинских рейтингов свидетельствует об отсутствии универсального международного интегрированного рейтинга, который учитывает особенности деятельности различных учреждений и максимально информативным. Introduction. The article studies the quality of higher education and rankings as a tool of monitoring the quality of higher education. Special attention is dedicated to the methodological approaches to understanding the quality of higher education. Today the ranking systems have become widely distributed and applied in the world and European educational space. There are different approaches to classifying the most significant international and Ukrainian rankings, their demands and indicators. The purpose of the research is to analyze rankings and define its role in assessing the quality of higher education institutions. Results. Today two international rankings have received the world recognition: the Times (THES), administered by Times Higher Education magazine (supplement to the Times newspaper on higher education) and the Academic Ranking of the Universities of the World "Shanghai" (ARWU). The most reputable rankings of Ukraine are "TOP-200 Ukraine", Webometrics Ranking, "Consolidated Ranking" (portal "Education .AU"), Scopus database ranking. The ranking assessment of the activities of higher education institutions of all forms of ownership is an integral part of international and national monitoring of higher education. This component meets consumers' demand at the market of educational services and the labor market in information about the reputation of higher education institutions, their achievements and the specific results of scientific and educational activities. Originality. The topicality of the research is determined by the direction of the article, its problems and the need to put forward new hypotheses for studying the quality of higher education and rankings as an efficient tool of its assessing. Conclusions. The analysis of forming criteria for international and Ukrainian rankings proves the necessity of compiling a universal international integrated ranking that takes into account the peculiarities of the activities of various institutions and is as informative as possible.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27875
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bebko.pdf314,84 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback