Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28073
Title: Антирадикальна активність гірчичної олії в умовах автоокиснення
Authors: Українець, Анатолій Іванович
Радзієвська, Ірина Гіронтіївна
Мельник, Оксана Петрівна
Пасічний, Василь Миколайович
Keywords: олія
окисні зміни
кінетичні параметри окиснення
антиоксидантна активність
токофероли
терпени
oil
oxidative changes
kinetic parameters of oxidation
antioxidant activity
tocopherols
terpenes
кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
Issue Date: 2018
Citation: Антирадикальна активність гірчичної олії в умовах автоокиснення / А. І. Українець, І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, В. М. Пасічний // Наукові праці НУХТ. - Том 24. - №3. С. 178-185
Abstract: Проблема підвищення стійкості олієжирових продуктів пов’язана з дослідженням активності і механізму дії природних антиоксидантів, що входять до їх складу. З метою прогнозування окиснювальної стабільності олієжирових продуктів при зберіганні визначено антиоксидантну активність і стійкість до окиснення ряду рослинних олій. Перебіг вільнорадикального окиснення досліджено за температури 22±2°С і доступі світла. Кінетичним методом Цепалова встановлено сумарну ефективну концентрацію антиоксидантів соняшникової, горіхової, гірчичної, ріпакової, оливкової, кукурудзяної олій та їх антирадикальну активність. Показано, що сумарна концентрація антиоксидантів рослинних олій корелює з сумарним вмістом токоферолів, які виконують роль інгібіторів ланцюгових процесів. Визначено залежність параметрів k2 і k7 реакції окиснення молекулярним киснем, яка характеризує антиоксидантну активність досліджуваних олій. Встановлено, що гірчична олія повільно накопичує гідропероксиди в реакції автоокиснення та відзначається високою сумарною концентрацією антиоксидантів на рівні 25,6·103 моль/г. Показано, що за величиною антиоксидантної активності пресова гірчична олія переважає решту досліджуваних олій незалежно від ступеня їх попереднього рафінування. Віднайдено пояснення антирадикальних властивостей гірчичної олії через присутність антиоксидантів фенольної природи: α-пінену та 1, 8-цинеолу. Ці антиоксиданти належать до класу біологічно активних речовин, які зв'язують вільні радикали, перешкоджають прискореному окисненню ліпідів і утворенню небажаних продуктів окиснення. Встановлені значення сумарної ефективної концентрації антиоксидантів можуть бути використані з метою прогнозування окиснювальної стабільності олій при зберіганні.The problem of increasing the stability fat-and-oil products is associated with the study of the activity and action mechanism of natural antioxidants which are part of their composition. In order to predict the oxidative stability of fat-and-oil products during storage, antioxidant activity and resistance to oxidation number of oils are determined. The flow of free radical oxidation was investigated at a temperature of 22 ± 2 ° C and light access. In order to study the stability of mustard oil (in comparison with other vegetable oils), the free radical oxidation course is studied at a temperature of 22 ± 2 ° С and light access. The Tsepalov kinetic method has determined the total effective antioxidants concentration in sunflower, nut, mustard, rapeseed, olive, corn oils and their antiradical activity. It is shown that the total antioxidants concentration in oils correlates with the total content of tocopherols, which act as inhibitors of chain processes. The dependence of the parameters k2 and k7 of the oxidation reaction with molecular oxygen, which characterizes the antioxidant activity of the oils, is determined. It is established that the mustard oil slowly accumulates hydroperoxides in the auto-oxidation reaction and has a high total concentration of antioxidants at a level of 25,6·103 mol/g. It is shown that the amount of antioxidant activity in pressed mustard oil predominates over the investigated oils, regardless of their previous refining degree . The anti-radical properties of mustard oil are explained by the presence of antioxidants of the phenolic nature: α-pinene and 1, 8-cineole. These antioxidants belong to the class of biologically active substances that bind free radicals, prevent the accelerated oxidation of lipids, and the formation of undesirable oxidation products. The established values of the total effective concentration of antioxidants can be used to predict the oxidative stability of the oils during storage.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28073
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom24_№3.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.