DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Тези доповідей, матеріали конференцій >
Тези доповідей >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28286

Название: Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій
Другие названия: Energy-saving technology of distillation of mash and distillation of alcohol-containing fractions
Авторы: Булій, Юрій Володимирович
Buliy, Yuri
Куц, Анатолій Михайлович
Kuts, Anatoly
Ключевые слова: етиловий спирт
бражка
леткі домішки
рідинна затримка
розгінна колона
этиловый спирт
бражка
летучие примеси
жидкостная задержка
разгонная колонна
ethyl alcohol
brew
volatile impurities
liquid delay
distillation column
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2018
Библиографическое описание: Булій, Ю. В. Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій / Ю. В. Булій, А. М. Куц // Key Issues of Education and Sciences Development Prospects for Ukraine and Poland : International Multidisciplinary Conference, 20-21 July 2018, Stalowa Wola, Republic of Poland. - Stalowa Wola : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. - Volume 3. - P. 79-82.
Краткий осмотр (реферат): Для скорочення витрат гріючої пари, підвищення ефективності масообміну на ступенях контакту брагоректифікаційних установок, їх експлуатаційних характеристик та покращення якості ректифікованого етилового спирту авторами запропонована технологія ректифікації, що передбачає здійснення контрольованих циклів затримки рідини на тарілках та синхронного переливу її з тарілки на тарілку по всій висоті ректифікаційної колони відповідно до програми контролера. Метою роботи було дослідження ефективності роботи розгінної і бражної колон, ступеню очистки етилового спирту під час розгонки головної фракції та підвищення ефективності процесу брагоперегонки при подовженні часу перебування рідини на тарілках для контакту з парою. Результати. Дослідження проводились у виробничих умовах ДП «Чуднівський спиртовий завод» (Україна) в процесах розгонки спиртовмісних фракцій та перегонки спиртової бражки. На першому етапі на тарілку живлення експериментальної розгінної колони подавались спиртовмісні фракції в кількості 135 дм3/год від абсолютного алкоголю бражки: головної фракції етилового спирту – 8,5 %, погонів із конденсатора бражної колони – 9,4 %, конденсатора сепаратора СО2 – 3,0 %, сивушного спирту – 1,5 %, непастеризованого спирту – 1,5 % від а.а. бражки. Час затримки рідини на тарілках становив 20 с, час переливу – 2 с.. Під час розгонки концентрація етилового спирту в кубовій частині становила 6 % об., а по тарілках колони не перевищувала 13,0 % об. По ходу досліджень відбирались проби живлення, кубової водно-спиртової рідини та естеро-сивушного концентрату (КЕС), проводився їх хроматографічний аналіз. Результати аналізу показали, що при затримці рідини на тарілках до 20 с в повній мірі видалялися головні домішки, акролеїн, кротоновий альдегід, ізопропіловий спирт та н-пентанол. Ступінь вилучення верхніх проміжних домішок і метанолу збільшувалась на 60 %., при цьому витрати гріючої пари на розгонку зменшувались майже на 30 % в порівняно з типовими установками. На другому етапі досліджували ефективність енергоощадної технології в процесі перегонки бражки. Досліджено, що затримка бражки на тарілках колони до 12 с дозволяє підвищити концентрацію спирту в бражному дистиляті до 63…65 % об., а витрати гріючої пари на перегонку бражки в циклічному режимі скорочувались на 37 % порівняно з типовими бражними колонами. Висновки. Використання запропонованої технології для розгонки спиртовмісних фракцій дозволяє забезпечити повне видалення альдегідів та естерів, підвищити ступінь вилучення вищих спиртів сивушного масла і метилового спирту до 60 %, збільшити кратність концентрування головних летких домішок на 33 %, сивушного масла – на 69 %, а метилового спирту – на 52 %. Затримка бражки на тарілках бражної колони до 12 с призводить до зростання концентрації етилового спирту у бражному дистиляті на 28 %. та скорочення питомих витрат гріючої пари майже на 30 %. To reduce the cost of heating steam, increasing the efficiency of mass transfer on the steps of the contact distillation and rectification plants, their operational characteristics and improving the quality rectified ethyl alcohol, the authors propose a technology of rectification that provides for the implementation of controlled delay loops liquid on the plates and simultaneous overflow it with the plates on the plate over the entire height of the distillation column in accordance with the controller program. The aim of the work was to study the efficiency of the acceleration and mash columns, the degree of purification of ethyl alcohol during the distillation of the head fraction and to increase the efficiency of the brah distillation process by extending the residence time of the liquid on the plates for contact with steam. Results. The studies were conducted in the production conditions of SE "Chudnovsky alcohol plant" (Ukraine) in the processes of distillation of alcohol fractions and distillation of alcohol brew. At the first stage on a plate power the upper stage of the experimental column was fed alcohol-containing fraction in the amount of 135 dm3/h of absolute alcohol of brew: head fraction of ethyl alcohol – 8,5 %, the shoulder straps from the condenser of brew column – 9,4 %, from the condenser of separator CO2 – 3,0 %, fusel alcohol – 1,5 %, unpasteurized alcohol – 1,5%. from a.a. of drew. The results of the analysis showed that the main impurities, acrolein, croton aldehyde, isopropyloviy alcohol and n-pentanol were completely removed when the liquid was delayed on the plates up to 20 s. The degree of extraction of the upper intermediate impurities and methanol increased by 60 %. at the same time, the costs of heating steam for overclocking decreased by almost 30% compared to standard installations. At the second stage, the efficiency of energy-saving technology in the process of distillation of brew was investigated. It was investigated that the delay of mash on the plates of the column to 12 s. can increase the concentration of alcohol in the mash distillate to 63...65% vol., and the costs of heating steam for distillation of mash in a cyclic mode were reduced by 37 % compared to typical mash columns. Conclusions. The use of the proposed technology for the distillation of alcohol – containing fractions allows for the complete removal of aldehydes and esters, to increase the degree of extraction of higher alcohols of fusel oil and methyl alcohol to 60 %, to increase the concentration of the main volatile impurities by 33 %, fusel oil – by 69 %, and methyl alcohol-by 52 %. The delay of brew on the plates of the mash column to 12 C leads to an increase in the concentration of ethyl alcohol in the mash distillate by 28 %. and the reduction of the specific costs of the heating pair by almost 30 %.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28286
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Energy-saving technology of distillation of mash and distillation of alcohol-containing fractions.pdf521,81 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback