DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Автореферати >
05.18.05 - Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29372

Название: Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих вин
Другие названия: Innovative technologies of domestic rosé table and sparkling wines
Авторы: Білько, Марина Володимирівна
Bilko, Marina
Ключевые слова: кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
рожеві вина
окисно-відновні процеси
фенольні речовини
оксидази
антиоксиданти
колір вина
оптичні характеристики
потенціометричні характеристики
розовые вина
окислительно-восстановительные процессы
фенольные вещества
оксидазы
антиоксиданты
цвет вина
потенциометрические характеристики
rosé
oxidation-reduction processes
oxidase
antioxidants
color of wine
optical characteristics
potentiometric characteristics
оптические характеристики
phenolic substances
Issue Date: 2019
Библиографическое описание: Білько, М. В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих вин : автореф. дис. ... докт. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» / Марина Володимирівна Білько. – К., 2019. – 46 с.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.05 – технологія цукрових речовин та продуктів бродіння. − Національний університет харчових технологій, МОН України, Київ, 2019. Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей окисненості рожевих столових та ігристих вин та розробленню системи регулювання окисно-відновних процесів шляхом використання комплексу антиокислювальних прийомів під час їх виробництва. Встановлено, що механізм окиснення рожевих вин має двостадійний характер: перший етап полягає у дії оксидаз винограду на компоненти фенольного комплексу, що викликає необхідність блокування активності ферментів, другий – неферментативного окиснення, пов'язаний з дією металів змінної валентності на фенольні спо- луки з утворенням продуктів радикального характеру, що призводить до зміни пока- зників якості розе. Сформульовано та обґрунтовано механізм окисно-відновних процесів протягом виробництва рожевих вин, заснований на вільнорадикальному окисненні компонен- тів вин. Специфікою рожевих вин є відсутність у складі фенольних сполук копігме- нтованих форм антоціанів та особливості їхньої структури. Встановлені особливості фізико-хімічних та біохімічних властивостей винограду червоних сортів, культивованих в різних виноробних зонах України, для виробництва рожевих вин та дозволили обґрунтувати необхідність застосування заходів щодо конт- ролювання активності ферментів винограду на перших стадіях переробки винограду для забезпечення отримання рожевих вин неокисненого типу. Обґрунтовані особливості європейського та вітчизняного стилів рожевих вин на підставі аналізу органолептичних, фізико-хімічних, оптичних та потенціометричних показників якості. Обґрунтована технологія рожевих вин різних стилів. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специа- льности 05.18.05 – технология сахарных веществ и продуктов брожения. – Националь- ный университет пищевых технологий МОН Украины, Киев, 2019. Диссертация посвящена изучению особенностей окисления розовых столовых и игри- стых вин и разработке системы регулирования окислительно-восстановительных процессов путем использования комплекса антиокислительных приемов при их производстве. Установлено, что механизм окисления розовых вин имеет двухстадийный харак- тер: первый этап заключается в действии оксидаз винограда на компоненты фенольно- го комплекса, что вызывает необходимость блокирования активности ферментов, второй – неферментативного окисления – связан с действием металлов переменной ва- лентности на фенольные соединения с образованием продуктов радикального характе- ра, что приводит к изменению показателей качества розе.В работе сформулирован и обоснован механизм окислительно-восстановительных процессов при производстве розовых вин, основанный на свободнорадикальном окис- лении компонентов вин. Спецификой розовых вин является отсутствие в составе фено- льных соединений копигментованных форм антоцианов и особенности их структуры. Установлены особенности физико-химических и биохимических свойств виног- рада красных сортов, культивируемых в разных винодельческих зонах Украины, для производства розовых вин, которые позволили обосновать необходимость применения мероприятий по контролю активности ферментов винограда на первых стадиях его пе- реработки для обеспечения получения розовых вин неокисленного типа. Обоснованы особенности европейского и отечественного стилей розовых вин на основе анализа органолептических, физико-химических, оптических и потенциометри- ческих показателей качества. Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences in speciality 05.18.05 - technology of sacchariferous substances and fermentation products. – National University of Food Technologies, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. The dissertation is devoted to the study of the peculiarities of rosé tables and sparkling wines oxidation and the development of a system for regulating oxidation-reducing processes through the use of a complex of antioxidant techniques during their production. It was established that the mechanism of oxidation of rosé wines has a two-stage character. The first stage consists in the action of the oxidase of the grape on the components of the phenol complex, this fact causes the need to block the activity of enzymes, the second stage – non-enzymatic oxidation of phenolic compounds, is associated with the action of metals of variable valency with the formation of products of radical nature, which leads to changes in quality indicators of rosé wines. The mechanism of oxidative-reducing processes in the production of rosé wines is formulated and substantiated, based on the free radical oxidation of the wines components. The specificity of rosé wines is the absence of copolymerized forms of anthocyanins in the composition of phenolic compounds and the peculiarities of their structure. The peculiarities of physicochemical and biochemical properties of grapes of red varieties cultivated in different wine-growing zones of Ukraine, for the production of rosé wines are established. They allowed to substantiate the necessity of applying measures to control the activity of grape enzymes at the first stages of grape processing in order to ensure the production of rosé wines of an unoxidized type.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29372
Appears in Collections:05.18.05 - Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Bilko.pdf1,99 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback