DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29505

Название: Separation of terpenes from lemon essential oil by selective fractionation under a vacuum
Другие названия: Виділення терпенів з лимоної ефірної олії шляхом вибіркового фракціонування під вакуумом
Авторы: Frolova, Natalia
Ukrainets, Anatoliy
Sylka, Iryna
Niemirich, Oleksandra
Kuzmin, Oleg
Фролова, Наталія Епінетівна
Українець, Анатолій Іванович
Силка, Ірина Миколаївна
Нєміріч, Олександра Володимирівна
Кузьмін, Олег Володимирович
Ключевые слова: кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
lemon essential oil
fractionation
deterpenation
gas chromatography
packed column
limonene
лимонна ефірна олія
фракціонування
детерпенізація
газова хроматографія
насадкова колонка
лімонен
лимонное эфирное масло
фракционирование
детерпенизация
газовая хроматография
насадочная колонка
лимонен
Issue Date: 2016
Библиографическое описание: Separation of terpenes from lemon essential oil by selective fractionation under a vacuum / N. Frolova, A. Ukrainets, I. Sylka, A. Nemirich, O. Kuzmin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. - VOL 2, NO 11 (98). – PP. 32-36
Краткий осмотр (реферат): The paper reports basic modern methods for isolating terpenes, outlines the advantages and reasons for this particular technological processing of essential oils, specifically lemon oil. The qualitative composition and quantitative ratios of components in lemon essential oil were determined by gas chromatography on a packed column (the stationary phase-dinonylphthalate). Based on the chromatographic profile, it was found that the key component of the oil is monoterpene d-limonene (70.60±4.61 %), which masks a harmonious manifestation of lemon flavor. The paper reports results from theoretical calculations of selective fractionation under a vacuum that have been tested at a laboratory installation for the fractional distillation of essential oils, which simulates a full cycle of fractionation. The basic nodes of the installation were aligned with the schemes of universal plants that are common in industry. The optimal modes for the selection of terpenes and terpenoid factions are given, namely the value for the limit and working reflux number, pressure, and boiling temperature ranges. The fraction of terpene, selected at a cube temperature from 67 °C to 70 °C, under a pressure of 2.64 kPa at a reflux ratio of 1:3, makes up 30.0 % by weight. The fraction of terpenoids, selected at a cube temperature from 84 °C to 96 °C, under a residual pressure from 0.33 to 0.66 kPa and at a reflux ratio of 1:14, makes up 60.0 % by weight. Following the organoleptic study, it was established that the terpene fraction has a lemon flavor, due to the high content (80.0 %) of limonene, with notes of bergamot (β-myrcene ‒ 5.12 %). Among other terpenoids, citral adds a muscat tone to the aroma, which, together with geraniol and linalool, acquires a noble aroma of citrus with a fine floral note. All fractions of essential oils should be used in the food and cosmetic technology because the fraction of terpenes could be a valuable component in the creation of original composite fragrances. Розкрито основні сучасні методи виділення терпенів, вказано переваги та причини цього технологічного перероблення ефірних олій, зокрема лимонної. Якісний склад і кількісні співвідношення компонентів лимонної ефірної олії визначено газохроматографічним методом на насадковій колонці (нерухома фаза – динонілфталат). З даних хроматографічного профілю з’ясовано, що ключовим компонентом олії є монотерпен d-лімонен (70,60±4,61 %), що маскує гармонійний прояв лимонного аромату. Представлено результати теоретичних розрахунків вибіркового фракціонування під вакуумом, що відпрацьовані на лабораторній установці фракційної перегонки ефірних олій, яка моделює повний цикл фракціонування. Основні вузли установки узгоджені із схемами універсальних установок, поширених в промисловості. Наведено відпрацьовані на установці режими відбору терпенової та терпеноїдної фракцій, а саме: значення граничних та робочого флегмового числа, тиску та діапазонів температур кипіння. Фракція терпенів виділена при температурі куба від 67 ºС до 70 ºС при тиску 2,64 кПа та флегмовому числі 1:3 становить 30,0 % мас. Фракція терпеноїдів виділена при температурі куба від 84 ºС до 96 ºС при залишковому тиску, що зменшується від 0,66 до 0,33 кПа та флегмовому числі 1:14 становить 60,0 % мас. У результаті органолептичного дослідження стало зрозуміло, що терпенова фракція має лимонний запах, за рахунок високого вмісту (80,0 %) лімонену з нотами бергамоту (β-мірцен – 5,12 %). Наявний серед терпеноїдів цитраль вносить в аромат мускатний тон, який разом з гераніолом і ліналоолом набуває шляхетного аромату цитрусу з тонкою квітковою нотою. Всі фракції ефірної олії доцільно використовувати у харчовій та парфумерно-косметичній технологіях, оскільки фракція терпенів може стати цінним компонентом у створенні оригінальних композиційних ароматів. Раскрыты основные современные методы выделения терпенов, указаны преимущества и причины этой технологической переработки эфирных масел, в частности лимонного. Качественный состав и количественные соотношения компонентов лимонного эфирного масла определено газохроматографическим методом на насадочной колонке (неподвижная фаза-динонилфталат). Из данных хроматографического профиля установлено, что ключевым компонентом масла является монотерпен d-лимонен (70,60±4,61 %), что маскирует гармоничный проявление лимонного аромата. Представлены результаты теоретических расчетов выборочного фракционирования под вакуумом, что прошли проверку на лабораторной установке фракционной перегонки эфирных масел, которая моделирует полный цикл фракционирования. Основные узлы установки согласованы со схемами универсальных установок распространенных в промышленности. Приведены оптимальные режимы отбора терпенов и терпеноидной фракций, а именно: значение предельных и рабочего флегмового числа, давления и диапазонов температур кипения. Фракция терпенов выделена при температуре куба от 67 ° С до 70 ° С при давлении 2,64 кПа и флегмовом числе 1: 3 составляет 30,0 % масс. Фракция терпеноидов выделена при температуре куба от 84 °С до 96 °С при остаточном давлении от 0,66 до 0,33 кПа и флегмовом числе 1:14 составляет 60,0% масс. В результате органолептического исследования стало понятно, что терпеновая фракция имеет лимонный запах, за счет высокого содержания (80,0 %) лимонена, с нотами бергамота (β-мирцен – 5,12 %). Имеющийся среди терпеноидов цитраль вносит в аромат мускатный тон, который вместе с гераниолом и линалоолом приобретает благородного аромата цитрусовых с тонкой цветочной нотой. Все фракции эфирного масла целесообразно использовать в пищевой и парфюмерно-косметической технологиях, поскольку фракция терпенов может стать ценным компонентом в создании оригинальных композиционных ароматов.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29505
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
12.pdf274,33 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback