Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32125
Title: Застосування концепції кайзен на підприємствах харчової промисловості
Authors: Мельник, Оксана Петрівна
Казимірчик, Наталія Миколаївна
Keywords: кайзен
харчова промисловість
якісна продукція
поліпшення
система менеджменту
kaizen
food industry
quality products
improvement
management system
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2020
Citation: Мельник, О. П. Застосування концепції кайзен на підприємствах харчової промисловості / О. П. Мельник, Н. М. Казимірчик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 57-62.
Abstract: У сучасному мінливому світі та в умовах гострої конкуренції підприємствам харчової промисловості доводиться освоювати різні стратегії управління, які забезпечать виготовлення якісної та безпечної продукції. Однією з таких стратегій є концепція кайзен, яка допомагає вирішувати проблеми, що існують на підприємстві, визначати причини їх виникнення, здійснювати постійний аналіз результатів вжитих заходів і планувати подальші дії поступово завдяки таким крокам: - скорочення витрат за рахунок безперервного підвищення ефективності роботи на виробництві та в управлінні підприємством; - організація роботи, метою якої є досягнення максимально можливого порядку на робочому місці, що дає змогу забезпечити оптимальну продуктивність і ефективність кожного окремого співробітника; - контроль якості, що забезпечує високу якість продукції і найбільш оптимальну продуктивність праці в рамках всієї компанії; - стандартизація, що включає дисципліну та безперервне навчання співробітників і дає змогу підтримувати високий рівень ефективності виробничих та організаційних процесів, а також високу якість вироблених товарів і послуг. Завдання кайзен — створення ефективної комунікації між усіма працівниками, тобто налагодження безперервного зв ’язку для обґрунтування проблем, їх вирішення і розробки рішень, що допоможуть вплинути на виробництво. Сьогодні вважається, що кайзен є загальним терміном для цілого ряду управлінських технологій: гуртки якості, система інноваційних пропозицій, система «нуль дефектів», система «вчасно», трудова дисципліна, розвиток продукту, бережливе виробництво тощо. Концепція не грунтується на фундаментальних змінах у технологіях і виробництві, спрямована на зміну й удосконалення процесу мислення працівників, виконуючи все поступово і маленькими кроками, аналізуючи отриманий результат і будуючи плани на майбутнє для покращення. In modem changing world and in the conditions of intense competition, food companies have to master different management strategies that will ensure the production of qualitative and safe products. One such strategy is the Kaizen concept. It helps to solve problems that exist at the factory, reaching the reasons of their occurrence, carrying out a constant analysis of the results of the taken measures and planning the next steps gradually, through the following steps: - reducing costs by continuously improving the efficiency of production and enterprise management; - organization of work, the purpose of which is to achieve the highest possible order in the workplace for optimal productivity and efficiency of each individual employee; - quality control that ensures high quality products and the most optimal productivity within the company; - standardization, which includes discipline and continuous training of employees, and allows to maintain a high level of efficiency of production and organizational processes, as well as high quality of goods and services. Kaizen’s task is to create effective communication between all employees, that is, to establish continuous communication to justify problems, solve them and develop solutions that will help to influence production. Today, kaizen is considered to be a common term for a number of management technologies: quality circles, innovative proposals, zero defects, just-in-time system, labor discipline, product development, lean production and more. The concept is not based on fundamental changes in technology and production, it aims to change and refine the thinking process of employees, taking everything gradually and in small steps, analyzing the result and making plans for the future improvement.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32125
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
USE_OF_THE_KAIZEN_CONCEPT_AT_THE_FOOD_ENTERPRISE.pdf831.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.