Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32203
Title: Спосіб кількісного визначення бурштинової кислоти в екстрактах бурштину
Authors: Чорний, Валентин Миколайович
Мисюра, Тарас Григорович
Попова, Наталія Вікторівна
Зав'ялов, Володимир Леонідович
Keywords: буршинова кислота
бурштин
сукциніт
екстракт
титриметрія
succinic acid
amber
succinite
extract
titrimetry
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2020
Citation: Спосіб кількісного визначення бурштинової кислоти в екстрактах бурштину / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав’ялов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2020. -Т. 26, № 4. - С. 218-226.
Abstract: Бурштинова кислота в розчинах кількісно визначається електрофорезом капілярної зони ферментативним і хроматографічними методами, однак ці методи мають тривалий час аналізу, високу складність і низьку доступність. Велика кількість бурштинової кислоти природного походження знаходиться в сукциніті (бурштині східноєвропейського походження), саме з такої сировини можна отримувати екстракти із високим вмістом цієї кислоти. У статті представлено розроблену авторами нову методику визначення вмісту бурштинової кислоти в екстрактах бурштину на основі методу прямого титрування гідроксидом натрію розчину за наявності фенолфталеїно- вого індикатора. Спочатку оцінювався вплив різної концентрації бурштинової кислоти в підготовлених пробах на витрати гідроксиду натрію. З обґрунтуванням доцільності використання етилового спирту як ефективного малопо- лярного розчинника описано вплив частки етилового спирту у водно-спиртових розчинах на витрату лугу під час визначення вмісту бурштинової кислоти у розчині. За результатами досліджень побудовано калібрувальний графік, дані якого можна використовувати для визначення кількості бурштинової кислоти. Отримано два рівняння для розрахунку концентрації бурштинової кислоти в розчині з урахуванням витрат гідроксиду натрію на процес нейтралізації розчину та частки етилового спирту в досліджуваному зразку. Значення, отримані розрахунковим способом за рівнянням подвійної апроксимації, мають допустиму похибку в 1,5%, а рівняння складеної функції — 3,5%, але є простим у використанні. Розроблений метод та отримані рівняння надають можливість оперативно й доступно аналізувати водні та водно-спиртові розчину, що мають у своєму складі серед переліку кислот лише буріитинову кислоту, зокрема в екстрактах бурштину. Запропонований метод доцільно використовувати під час технохімічного контролю виробничого процесу екстракційної переробки бурштину. Succinic acid in solutions is currently quantified by enzymatic, capillary zone electrophoresis and chromatographic methods; however, these methods have a long analysis time, high complexity and low availability. A large amount of succinic acid of natural origin is found in succinite (amber of Eastern European origin), from such raw materials extracts with a high content of this acid can be obtained. The paper presents a new method developed by the authors to determine the content of succinic acid in amber extracts based on the direct titration method of the solution with sodium hydroxide in the presence of phenolphthalein indicator. Firstly, the effect of different concentrations of succinic acid in the prepared samples on the consumption of sodium hydroxide was evaluated and the effect of a proportion of ethyl alcohol in aqueous- alcoholic solutions on the consumption of alkali when determining the content of succinic acid in the solution was determined. With justification of the feasibility of using ethyl alcohol as an effective low-polar solvent, there was determined the effect of the proportion of ethyl alcohol in aqueous-alcoholic solutions on the consumption of alkali when determining the content of succinic acid in the solution. Based on the results of the research, a calibration graph was constructed, the data of which can be used to determine succinic acid. Two equations were obtained to calculate the concentration of succinic acid in the solution based on the consumption of sodium hydroxide on a neutralization process of the solution and a proportion of ethyl alcohol in a test sample. The values obtained by the calculated method according to the equation of double approximation have a permissible error of 1.5%, and the equation of composite function has an error of 3.5%, but it is easy to use. The developed method and the obtained equations provide an opportunity to quickly and easily analyze aqueous and aqueous-alcoholic solutions, which contain only succinic acid in the list of acids, in particular in amber extracts. The proposed method provides appropriate conveniences during the technochemical control of the production process of amber extraction processing.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32203
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METHOD_OF_QUANTITATIVE_DETERMINATION_OF_SUCCINIC_ACID_IN_AMBER_EXTRACTS.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.