Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32258
Title: Обґрунтування удосконаленої схеми виробництва спеціально випечених панірувальних сухарів
Authors: Махинько, Валерій Миколайович
Махинько, Людмила Василівна
Мельник, Іван Андрійович
Keywords: панірувальні сухарі
хлібна крихта
обладнання
технологія
удосконалення
rusk flour
bread crumbs
equipment
technology
improvement
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2020
Citation: Махинько, В. М. Обґрунтування удосконаленої схеми виробництва спеціально випечених панірувальних сухарів / В. М. Махинько, Л. В. Махинько, І. А. Мельник // Харчова промисловість : науковий журнал / Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2020. – № 27. – С. 53–59.
Abstract: Панірувальні сухарі – хлібний продукт, попит на який зростає з кожним роком. Насамперед це пов’язано з появою на ринку великої кількості різноманітних заморожених м’ясних і рибних напівфабрикатів, які набувають все більшої популярності у споживачів. У технології виготовлення цих напівфабрикатів панірувальні сухарі мають не лише оздоблювальну функцію (надання певного кольору чи навіть присмаку). Вони покликані утримувати вологу, що виділяється при розігріванні виробів, забезпечуючи формування рум’яної кірочки і збереження соковитої структури. Найчастіше як панірувальні сухарі використовують хлібну крихту, отриману подрібненням звичайних висушених хлібобулочних виробів. Однак органолептичні та фізико-хімічні характеристики такої крихти неоднорідні й суттєво різняться у різних партіях продукції. До того ж ці показники практично не піддаються регулюванню (наприклад, забезпечення певного кольору крихти). Тому перспективнішим є виробництво спеціально випечених панірувальних сухарів. У статті розглянуто технологію виготовлення таких сухарів, яка передбачає випікання спеціальних хлібів (батонів) з їх подальшим охолодженням, подрібненням, підсушуванням і калібруванням одержаної крихти. Ця технологія здатна забезпечити однорідність якості кінцевої продукції та її відповідність найрізноманітнішим запитам споживача. Метою роботи було виявлення «вузьких місць» виробництва та розроблення заходів і пропозицій щодо удосконалення наявної апаратурно-технологічної схеми. На конкретному прикладі встановлено основні обмежувальні фактори виробництва і запропоновано ряд заходів для їх подолання. Показано, що широке впровадження механізації основних і допоміжних операцій забезпечить не лише зростання потужності підприємства, але й зменшить кількість важкої фізичної праці, дасть можливість відмовитися від роботи у нічний час. Використання сучасного обладнання здатне також суттєво зменшити технологічні втрати, підвищивши рентабельність виробництва. Використання запропонованої схеми є перспективним і може бути впроваджене як на великих підприємствах, так і у цехах невеликої потужності.Rusk flour is a bread product which becomes more and more in demand every year. This is primarily due to a large number of various frozen semi-finished meat and fish products on the market that are becoming increasingly popular among consumers. In these semi-finished products manufacture technology, rusk flour can be used not only for decoration (to give a certain color or even flavor). It is aimed at retaining the moisture released when the products are heated while ensuring formation of brown crust and preserving juicy structure. Bread crumbs made by grinding usual dried bakery products are most commonly used as rusk flour. However, organoleptic, physical and chemical features of such bread crumbs are not uniform and can vary significantly from batch to batch. These indicators are also very hard to control (for example, to ensure that crumbs have a certain color). So, production of specially baked rusk flour is more promising here. The article covers the technology to make such flour which involves baking special breads (bread sticks) and their subsequent cooling, grinding, drying, and calibration of the resulting crumbs. The technology can ensure uniformity of quality of the final products and their ability to satisfy the most diverse consumers' needs. The purpose of the work was to identify the production "bottlenecks" and to develop measures and proposals to improve the existing process flowchart. It uses a specific example where the main limiting production factors are established, and proposes a number of measures to overcome them. It shows that broad mechanization of core and auxiliary operations not only ensures growth of the enterprise capacity, but also reduces the amount of physically demanding labor, and allows to avoid night shifts. Use of modern equipment can also significantly reduce technological losses and increase cost-effectiveness of the production. The article proposes a promising flowchart that can be implemented both in large enterprises and in small-capacity workshop.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32258
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Smvmousvsvps.pdf566.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.