Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34685
Title: Technology of dried food products and food products using it: evaluation of efficiency and implementation prospects
Authors: Kruhlova, Olena
Pohozhykh, Mykola
Niemirich, Oleksandra
Ustymenko, Ihor
Havrysh, Andrey
Skyrda, Olena
Hubenia, Vyacheslav
Lulka, Alexander
Tkachuk, Yuriy
Matiushenko, Raisa
Keywords: dried food products
food Industry
scientific research
potential for scientific development
knowledge intensity
сушена харчова продукція
харчова промисловість
наукові дослідження
потенціал наукової розробки
наукоємність
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
кафедра готельно-ресторанної справи
Issue Date: 2021
Citation: Technology of dried food products and food products using it: evaluation of efficiency and implementation prospects / O. Kruhlova, M. Pohozhykh, O. Niemirich, I. Ustymenko, A. Havrysh, O. Skyrda , V. Hubenia, O. Liulka, Yu.Tkachuk , R. Matiushenko// Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges : scientific monograph. – Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – P. 285-302
Abstract: Результати проведених досліджень свідчать про високий рівень інноваційного потенціалу розроблених технологій. Встановлено, що запровадження розроблених технологій забезпечує високий рівень наукоємності продукції. Наукоємність виробництва нової сушеної харчової продукції визначена на рівні 1,11…1,18 %, що в 1,5…2,5 рази перевищує відповідні показники за іншими видами економічної діяльності в Україні. Оцінювання науково-технічної результативності проведеного дослідження свідчить, що одержані наукові результати мають високу якість і можуть бути застосовані в багатьох напрямках, зокрема під час розробки нових рішень у сфері харчових технологій, виробництва машин й устаткування для вироблення харчових продуктів, упакування, транспортної й складської логістики. На основі розрахунку показників інвестиційних витрат та періоду їх окупності здійснено оцінку інвестиційної привабливості проекту з виробництва сушеної харчової продукції за розроблених технологій. Низький період окупності (до 3-х років) доводить доцільність реалізації проекту та його привабливість для інвестора. Діагностовано високий рівень потенціалу розробленої технології сушеної харчової продукції та значні перспективи щодо її реалізації у практичній діяльності підприємств харчової промисловості. The results of the research indicate a high level of innovative potential of the developed technologies. It is established that the introduction of the developed technologies provides a high level of knowledge-intensive products. The knowledge intensity of the production of new dried food products is determined at the level of 1.11…1.18 %, which is 1.5…2.5 times higher than the corresponding indicators for other types of economic activity in Ukraine. Evaluation of scientific and technical effectiveness of the 301 study shows that the obtained scientific results are of high quality and can be applied in many areas, including the development of new solutions in food technology, production of machinery and equipment for food production, packaging, transport, and warehousing logistics. Based on the calculation of investment costs and their payback period, the investment attractiveness of the project for the production of dried food products using the developed technologies were assessed. The low payback period (up to 3 years) proves the feasibility of the project and its attractiveness to the investor. The high level of potential of the developed technology of dried food products and significant prospects for its implementation in the practice of food industry enterprises have been diagnosed.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34685
Appears in Collections:Колективні монографії, розділи з колективних монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Technology of dried food products.pdf4.73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.