Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3606
Title: Розробка технології солоду гороху
Authors: Хіврич, Борис Іванович
Keywords: горох
солодування
ферменти
харчова цінність
білки
вітаміни
продукти дитячого харчування
malting
ferments
nutritive value
albumens
vitamins
children’s nutrition products
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 1998
Citation: Хіврич, Б. І. Розробка технології солоду гороху : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.07 / Хіврич Борис Іванович ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 8 с.
Abstract: Дисертація присвячена питанням розробки технології солоду гороху з метою широкого використання його в харчуванні людей. Розроблено нову ефективну технологію солоду гороху і продуктів харчування широкого вжитку на його основі, яка дає можливість покращити органолептичні показники та підвищити харчову і фізіологічну цінність продуктів за рахунок зменшення в зерні гороху антихарчових речовин, збільшення вмісту вітамінів, моно- і дицукрів, амінного азоту та інших біологічно-активних речовин. Запропоновано практичні напрями використання солоду гороху в виробництві продуктів харчування, в тому числі і для дитячого харчування, ефективність яких обгрунтована теоретично і підтверджена практично на основі комплексних медико-біологічних досліджень. Результати роботи впроваджені в промисловість.
The thesis is devoted to the problems of processing the technology of pea malt, with a purpose of its wide usage in human nutrition. There was produced a new effective technology of pea malt and food products made on its base, which permits to improve the organoleptic indices and increase the nutritive and physiological value of the products due to decreased number of antinutritive substances, and increased content of vitamins, mono- and disaccharides, amine nitrogen, and other biologically active substances. There were proposed the practical trends of pea malt usage in the food industry, including the children’s nutrition products; their efficiency is proved theoretically and confirmed practically (on the base of complex medical and biological researches). The results of the work are implemented into industry.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3606
Appears in Collections:05.18.07 - Технологія продуктів бродіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.