DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6953

Название: Hydrodynamics of liquid flow in the model of theoretical stage with perfect displacement
Другие названия: Гідродинаміка потоку рідини в моделі теоретичного етапу з досконалим водотоннажністю
Авторы: Taran, Vitaly
Maleta, Bogdan
Таран, Віталій Михайлович
Малета, Богдан Володимирович
Ключевые слова: теоретичний етап
час перебування
масопереносу
циклічні дистиляції
етап теоретичної моделі з ідеальною переміщення
время пребывания
массопереноса
циклические дистилляции
теоретический этап
этап теоретической модели с идеальной перемещения
theoretical stage model with perfect displacement
residence time
mass transfer
cyclic distillation
theoretical stage
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2011
Библиографическое описание: Taran, V. Hydrodynamics of Liquid Flow in the Model of Theoretical Stage with Perfect Displacement / V. Taran, B. Maleta // Journal of Chemistry and Chemical Engineering. – 2011. – Vol. 5, Num. 1. - P. 25-29.
Краткий осмотр (реферат): Pursuant to Lewis' work [1], the use of combinations of various hydrodynamic models of liquid and vapor phases enhances the efficiency of component separation on the tray. The greatest effect is achieved upon perfect displacement by liquid and vapor and sing-direction movement of liquid on adjacent contact degrees. In such conditions the efficiency of Murphy's tray may significantly exceed the local efficiency and reach 200-300% Cannon [2] suggested the way of phase interaction, for which during the passage of vapor through the column the liquid doesn’t overflow from tray to tray and upon liquid overflow it doesn't mix on adjacent trays (cyclic process). In a series of works [3, 4] it was shown that upon comparison of stationary and cyclic process both by the time of mass transfer on the tray and by the phase interaction nature the cyclic process is similar to the stationary process upon sing-direction movement of liquid on adjacent contact levels and perfect displacement by liquid and vapor. A mathematical model of the hydrodynamic processes occurring in a periodic cycled plate column is developed and experimentally confirmed.
Відповідно з роботою Льюїса [1], використання поєднань різних гідродинамічних моделей рідкої і парової фаз підвищує ефективність розділення компонентів на підносі. Найбільший ефект досягається при ідеального витіснення рідини і пара і співають напрямку руху рідини на суміжних ступеня контакту. У таких умовах ефективність лоток Мерфі може значно перевищувати місцевого ефективність і досягати 200-300% Cannon [2] запропонував спосіб взаємодії фаз, для яких при проходженні пара через колонку рідина не переповнює від тарілки до тарілки і на рідкому переповнення не змішувати на сусідніх лотках (циклічний процес). У ряді робіт [3, 4] було показано, що в порівнянні стаціонарних і циклічний процес як за часом перенесення маси на лоток і за характером взаємодії фаз циклічний процес схожий на стаціонарний процес по співають напрямку рух рідини на суміжних рівнях контактів і досконалий витіснення рідини і пари. Математична модель гідродинамічних процесів, що відбуваються в періодичних циклічно колонці пластина розроблена і експериментально підтверджена.
В соответствии с работой Льюиса [1], использование сочетаний различных гидродинамических моделей жидкой и паровой фаз повышает эффективность разделения компонентов на подносе. Наибольший эффект достигается при идеального вытеснения жидкости и пара и поют направлении движения жидкости на смежных степени контакта. В таких условиях эффективность лоток Мерфи может значительно превышать местного эффективность и достигать 200-300% Cannon [2] предложил способ взаимодействия фаз, для которых при прохождении пара через колонку жидкость не переполняет от тарелки к тарелке и на жидком переполнения не смешивать на соседних лотках (циклический процесс). В ряде работ [3, 4] было показано, что по сравнению стационарных и циклический процесс как по времени переноса массы на лоток и по характеру взаимодействия фаз циклический процесс похож на стационарный процесс по поют направлении движение жидкости на смежных уровнях контактов и совершенный вытеснения жидкости и пара. Математическая модель гидродинамических процессов, происходящих в периодических циклически колонке пластина разработана и экспериментально подтверждена.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6953
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
JCCE January 2011.pdf3,03 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback