Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/896
Title: Бухгалтерський облік у документах
Authors: Чернелевський, Леонід Миколайович
Keywords: бухгалтерський облік
accounting
документи
documents
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2007
Citation: Бухгалтерський облік у документах : навч. посіб. / Під ред. Л. М. Чернелевського - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2007. - 396 с.
Abstract: Навчальний посібник містить нормативні документи, які регламентують організацію і ведення бухгалтерського обліку в державі на сучасному етапі. Крім Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” посібник містить виклад національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в останній редакції, та перелік міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку. В посібнику наводиться перелік і додаються форми первинних документів, бухгалтерські проведення та бухгалтерські регістри обліку. Навчальний посібник містить також затверджені Міністерством фінансів України уточненні Плани бухгалтерських рахунків активів, капіталу і зобов’язань у виробничій та бюджетній сферах і План бухгалтерських рахунків кредитних установ, затверджений Правлінням Національного банку України. Рекомендується навчальний посібник для студентів, викладачів і працівників підприємств, установ та організацій. The manual contains the regulations that govern the organization and accounting in the state today. In the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" guide provides summary national Regulations (Standards) accounting in the last edition, and the list of international standards of accounting. In the guide provides a list and added forms of primary documents, bookkeeping and accounting registers of accounting. The manual also contains approved by the Ministry of Finance of Ukraine clarify plans accounts of assets, liabilities and capital in production and budgetary areas and chart of accounts of credit institutions approved by the Board of the National Bank of Ukraine. Recommended guide for students, teachers and workers of enterprises, institutions and organizations.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/896
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Accounting in the documents.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.