Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/901
Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Електротехніка та електротехнологія»
Authors: Буляндра, Олексій Федорович
Бондар, Володимир Іванович
Виноградов-Салтиков, Володимир Олександрович
Сінат-Радченко, Дмитро Євгенович
Карась, Віктор Олексійович
Ткач, Леонід Павлович
Глуздань, Андрій Олексійович
Keywords: теплотехніка
термодинаміка
thermal engineering
thermodynamics
кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Issue Date: 2011
Citation: Енергетичні установки : Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнологія» денної та заочної форм навчання / Уклад.: О. Ф. Буляндра, В. І. Бондар, В. О. Виноградов-Салтиков, Д. Є. Сінат-Радченко та та ін. – К.: НУХТ, 2011. ─ 80 с.
Abstract: Мета розрахункової роботи – засвоїти основні рівняння стану і методику розрахунку параметрів стану газу в характерних точках циклу, розрахувати питому роботу l, питому кількість підведеної теплоти q процесів циклу, а також зміну внутрішньої енергії циклу Δu , ентропії Δs , та ентальпії Δh , показник політропи n і масову теплоємність c для кожного з процесів. Розрахувати роботу циклу lц і кількість підведеної теплоти qц , термічний коефіцієнт корисної дії циклу ηt і порівняти його із термічним коефіцієнтом циклу Карно. The purpose of quantitative work - learn the basic equation of state and method of calculation of parameters of gas in the characteristic points of the cycle, calculate the specific work of l, the ratio of elevated heat q process cycle and the cycle of change of internal energy Δu, entropy Δs, and enthalpy Δh, politropy index n mass and specific heat c for each of the processes. Calculate the work cycle and lts of elevated heat qts, thermal efficiency ηt cycle and compare it with the thermal coefficient of Carnot cycle.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/901
Appears in Collections:Методичні рекомендації та програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TD2011.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.