Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11718
Title: Дослідження впливу процесів солодування на показники якості ліпідів сої
Other Titles: Influence of soloduvannya your quality score soy lipids
Authors: Домарецький, Віталій Афанасійович
Хіврич, Борис Іванович
Лопато, Т. В.
Domareckij, Vitaliy
Hivrich, Boris
Lopato, T.
Keywords: замочування
пророщення
соя
ліпіди
солод
замачивания
проращивания
липиды
malt soaking
sprouting
soybeans
lipids
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2000
Citation: Домарецький, В. А. Дослідження впливу процесів солодування на показники якості лпідів сої / В. А. Домарецький, Б. І. Хіврич, Т. В. Лопато // Наукові праці УДУХТ. - К. : УДУХТ, 2000. - № 6. - С. 87-88.
Abstract: Внаслідок досліджень встановлено, що процес замочування знижує показник КЧ на 30 % внаслідок дифузії малопоживних низькомолекулярних жирних кислот у замочувальну воду.Процес пророщування веде до подальшого знижен¬ня показника КЧ, значення якого у свіжопророслому со¬лоді становить 40...50 % початкових значень у зерні. Процес сушіння в оптимальному режимі дає незна¬чне підвищення КЧ, але не перевищує значень, що регла¬ментуються НТД на цей показник. В цілому, процеси солодування зерна сої знижують показник КЧ, який у готовому сухому солоді дорівнює 1,3...1,5 мг КОН/г, що становить 75...80 % початкових значень у зерні. Показних ПЧ при цьому зростає, але ма-ксимальне його значення (7,6 ммоль 02/кг) у сухому со¬лоді сої не перевищує лімітів, означених НТД. Вследствие исследований установлено , что процесс замачивания снижает показатель КЧ на 30 % вследствие диффузии малопитательных низкомолекулярных жирных кислот в замочной воду. Процес проращивания ведет к дальнейшему снижению показателя КВ, значение которого в свижопророслому солоде составляет 40 ... 50% начальных значений в зерне. Процесс сушки в оптимальном режиме дает незначительное повышение КЧ , но не превышает значений , регламентируемых НТД на этот показатель . В целом , процессы солодування сои снижают показатель КЧ , который в готовом сухом солоде равна 1,3 ... 1,5 мг КОН / г , что составляет 75 ... 80 % начальных значений в зерне. Представительных ПЧ при этом возрастает , но максимальное его значение (7,6 ммоль 02/кг ) в сухом солоде сои не превышает лимитов , указанных НТД. Consequently, studies found that the process of soaking reduces the rate of MS by 30 % due to the diffusion of low molecular weight fatty acids malopozhyvnyh in zamochuvalnu vodu.Protses germination leads to a further decrease in MS values which in svizhoproroslomu malt is 40 ... 50% of the initial values of the grain. The drying process optimally gives a slight increase in MS , but not exceed the values regulated documentation for this indicator. The overall process soloduvannya soybean reduces MS indicator that the finished dry malt is 1.3 ... 1.5 mg KOH / g, which is 75 ... 80% of the initial values of the grain. IF grandstanding on the increase, but its maximum value (7.6 mmol 02/kh ) in dry co ¬ Lodi soy does not exceed the limits illustrated documentation.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/11718
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence.pdf70.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.