Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12130
Title: Інновації в сучасних харчових технологіях
Other Titles: Innovations in modern food technologies
Authors: Білик, Олена Анатоліївна
Соколенко, Анатолій Іванович
Піддубний, Володимир Антонович
Максименко, Ірина Фаддеївна
Sokolenko, Anatoly
Bilyk, Olena
Piddubny, Vladimir
Maksymenko, Irina
Keywords: енергетичні потоки
інтенсифікація
рекуперація
регенерація
інноваційні розробки
энергетические потоки
интенсификация
рекуперация
регенерация
инновационные разработки
energy flows
intensification
recovery
regeneration
innovative developments
кафедра мехатроніки та пакувальної техніки
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2013
Citation: Інновації в сучасних харчових технологіях / А. І. Соколенко, В. А. Піддубний, О. А. Білик, І. Ф. Максименко // Технологічні комплекси : науковий журнал– 2013. – № 1 (7). – С. 117-119.
Abstract: В статті наведено інформацію про інноваційні розробки Національного університету харчових технологій, які стосуються напрямків впливів на перероблювані середовища концентрованими енергетичними потоками, імпульсними впливами розчинених газів за рахунок змін умов термодинамічної рівноваги в газорідинних системах, гідродинаміки газорідинних систем з обмеженням дисипативних явищ та використання внутрішніх енергетичних потенціалів середовищ у формі рекуперації, регенерації або трансформації потоків. В статье приведена информация об инновационных разработках Национального университета пищевых технологий, касающихся направлений воздействий на перерабатываемые среды концентрированными энергетическими потоками, импульсными воздействиями растворенных газов за счет изменений условий термодинамического равновесия в газожидкостных системах, гидродинамики газожидкостных систем с ограничением диссипативных явлений и использования внутренних энергетических потенциалов сред в форме рекуперации, регенерации или трансформации потоков. The article provides information on innovative design of the National University of Food Technologies related areas of environmental impacts of processed concentrated energy flows, pulse influence of dissolved gases due to changes in the conditions of thermodynamic equilibrium in the gas-liquid systems, hydrodynamics of gas-liquid systems with limited dissipative phenomena and using domestic energy potential environments in the form of recovery, regeneration or transformation flows.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/12130
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sboaivsht.pdf246.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.