Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18100
Title: Визначення впливу витрат енергії під час замішування дріжджового тіста на якість готових виробів
Other Titles: Determine the effect of energy costs mixing yeast dough on the quality of finished products
Authors: Теличкун, Володимир Іванович
Telychkun, Volodymyr
Теличкун, Юлія Станіславівна
Telychkun, Yuliia
Кравченко, Олександр Іванович
Kravchenko, Alexander
Keywords: замішування
інтенсивність
енергія
замес
энергия
интенсивность
mixing
intensity
energy
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Кравченко, О. І. Визначення впливу витрат енергії під час замішування дріжджового тіста на якість готових виробів / О. І. Кравченко, Ю. С. Теличкун, В. І. Теличкун // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали міжнародної наук. конф., 13-17 квіт. 2014 р., м. Київ – Київ : НУХТ, 2014. – С. 399.
Abstract: На формування структури хлібопекарного тіста значний вплив має режим замішування тіста. Оптимізація замішування тіста по частоті обертання місильних органів є одним із завданням оптимізації режиму замісу. Вирішення цього завдання зводиться до пошуку особливостей у зміні інтегральних параметрів, що характеризують протікання замішування залежно від частоти обертання місильних органів. Найбільш часто вживаним інтегральним параметром є питома робота замісу, розрахунок значень якої проводять при досягненні моменту готовності тіста. На формирование структуры хлебопекарного теста большое влияние оказывает режим замешивания теста. Оптимизация замешивания теста по частоте вращения месильных органов является одной из задач оптимизации режима замеса. Решение этой задачи сводится к поиску особенностей в изменении интегральных параметров, характеризующих протекание замешивания зависимости от частоты вращения месильных органов. Наиболее часто применяемым интегральным параметром является удельная работа замеса, расчет значений которой проводят при достижении момента готовности теста. On the formation of the structure of baking dough is greatly influenced by mode dough. Optimizing dough mixing on speed-enforcement is one of the tasks of optimizing the mix mode. The solution to this problem is reduced to finding the features in the change of integral parameters characterizing the flow mixing depending on the speed of mixing. The most commonly used parameter is the integral specific work of mixing, the calculation of values which is carried out at the moment of reaching the readiness of dough.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/18100
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
koivvve.pdf743.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.