Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22118
Title: Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на піноутворюючу здатність білка
Authors: Шкабура, Софія Сергіївна
Кобець (Задорожня), Олена Сергіївна
Арпуль (Олексійчук), Оксана Володимирівна
Доценко, Віктор Федорович
Keywords: поверхнево-активні речовини
surfactants
піноутворююча здатність
blowing capacity
кафедра готельно-ресторанної справи
Issue Date: 2015
Citation: Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на піноутворюючу здатність білка / С. С. Шкабура, О. С. Кобець, О. В. Арпуль, В. Ф. Доценко // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, Тернопіль, 25–26 лист. 2015. / М-во освіти і науки України, Терн. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – 277.
Abstract: Всю різноманітність добавок, що використовуються у технологіях кексових виробів, за хімічним походженням і функціональними властивостями можна умовно поділити наступним чином: білковмісна сировина тваринного та рослинного походження; вуглеводовмісна сировина; поверхнево-активні речовини неіоногенної дії (ПАР) та суміші на їх основі. All variety of additives used in technologies keksovyh products originating in chemical and functional properties can be divided as follows: bilkovmisna raw animal and vegetable origin; vuhlevodovmisna raw materials; surfactants nonionic action (South Africa) and mixtures based on them.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/22118
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cofia_1.pdf226.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.