Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27568
Title: Poзробка білкових композицій та їх використання у технології м’ясних фаршевих консервів
Other Titles: Development of protein compositions and their use in technology of canned meat stuffing
Authors: Коломієць, Роман Анатолійович
Kolomiec, Roman
Страшинський, Ігор Мирославович
Strashynskyi, Igor
Пасічний, Василь Миколайович
Pasichny, Vasiliy
Дубковецький, Ігор Володимирович
Dubkovetskyy, Igor
Стрельченко, Людмила Василівна
Strelchenko, Ljudmila
Тарадай, Роман Сегійович
Taraday, Roman
Keywords: білкові композиції
консерви
сушіння
білковмісні наповнювачі для м’ясних і м’ясомістких продуктів
комбінований метод
белковые композиции
консервы
сушки
белоксодержащие наполнители для мясных и мясосодержащих продуктов
комбинированный метод
protein compositions
canned food
drying
protein-based fillers for meat and meat products
combined method
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Poзробка білкових композицій та їх використання у технології м’ясних фаршевих консервів / Р. А. Коломієць, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний та ін. // Науковий вісник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львів, Технічні науки, серія «Харчові технології». – 2015. - Том 17 №1 (61). - Частина 4. - С. 37-40.
Abstract: Дослідження методу сушіння овочевих та тваринних білків, які далі використовуються у білкових композиціях у клітинних системах з високотемпературною обробкою. Проблеми, які потребують вирішення за даними досліджень, пов'язані з тим, що препарати тваринного та рослинного білка різняться за своїми термічними, функціональними та технологічними характеристиками та способом їх приготування для використання в клітинних системах з різним видом термічної обробки. Крім того, можна замінити чужорідні білкові препарати на шкіру свинини в комбінації з білками рослинного походження з наступною високотемпературною обробкою, що складається з рублених м'ясних систем. Розвиток функціонального харчового білкового складу тваринного та рослинного походження буде розширювати діапазон, для збагачення готового продукту є білком, для оптимізації функціональних та технологічних характеристик готової продукції. Изучение метода сушки растительных и животных белков, которые далее используются в белковых композициях в клеточных системах с высокотемпературной обработкой. Проблемы, решаемые исследовательскими данными, из-за того, что животные и растительные белковые препараты отличаются по своим тепловым, функциональным и технологическим характеристикам и методу подготовки к использованию в клеточных системах с различным типом термообработки. Кроме того, можно заменить чужеродные белковые препараты на кожу свинины в сочетании с белками растительного происхождения с последующей высокотемпературной обработкой, состоящей из фарша. Разработка функциональной пищевой белковой композиции животного и растительного происхождения расширит диапазон, обогатит конечный продукт белком, оптимизирует функциональные и технологические характеристики готовой продукции. A study of the method of drying vegetable and animal proteins, which are further used in protein compositions in cell systems with high temperature treatment. Problems to be solved by research data, due to the fact that animal and vegetable protein preparations differ in their thermal, functional and technological characteristics and method of preparation for use in cell systems with different type of heat treatment. In addition, it is possible to replace foreign protein preparations on pork skin in combination with proteins of plant origin with subsequent high temperature treatment consisting of minced meat systems. The development of functional food protein composition of animal and plant origin will expand the range, to enrich the finished product is a protein, to optimize the functional and technological characteristics of finished products.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27568
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42а.pdf310.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.