Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27786
Title: Дослідження впливу комбінованого термопідведення в процесі сушіння на зміну характеристик білків різної природи
Other Titles: Research on the effect of combined thermophatic in the process of drying on the change of the characteristic of proteins of different nature
Authors: Дубковецький, Ігор Володимирович
Dubkovetskyy, Igor
Малежик, Іван Федорович
Malezhik, Ivan
Стрельченко, Людмила Василівна
Strelchenko, Ljudmila
Пасічний, Василь Миколайович
Pasichny, Vasiliy
Страшинський, Ігор Мирославович
Strashynskyi, Igor
Коломієць, Роман Анатолійович
Kolomiec, Roman
Фурсік, Оксана Петрівна
Fursik, Oksana
Keywords: тваринні білки
рослинні білки
сушіння
сировина
комбінований метод
животные белки
растительные белки
сушки
сырье
комбинированный метод
animal proteins
vegetable proteins
drying
raw materials
combined method
кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2014
Citation: Дослідження впливу комбінованого термопідведення в процесі сушіння на зміну характеристик білків різної природи / І. В. Дубковецький, І. Ф.Малежик, В. М. Пасічний та ін. // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 4-5 грудня 2014 р. – Тернопіль, 2014. - С. 93-96.
Abstract: В даний час гостро стоїть проблема економії електроенергії в будь-яких її аспектах, зокрема під час сушіння харчових продуктів в промисловості, де виробництво готової продукції передбачає значні затрати електроенергії. Для вирішення цієї проблеми було створено новий спосіб сушіння – комбінування конвективного та інфрачервоного. Сушіння інфрачервоними променями, як відомо, має певний недолік – підгорання поверхневого шару сировини та за рахунок проникнення променів ззовні в середину відбувається дефундування вологи у внутрішні шари сировини, що погіршує як органолептичні так і фізико-хімічні властивості готового продукту. Проте при ІЧ сушінні електроенергії затрачається значно менше в порівнянні з конвективним. В настоящее время остро стоит проблема экономии электроэнергии в любых ее аспектах, в частности во время сушки пищевых продуктов в промышленности, где производство готовой продукции предусматривает значительные затраты электроэнергии. Для решения этой проблемы был создан новый способ сушки - комбинирование конвективного и инфракрасного. Сушка инфракрасными лучами, как известно, имеет определенный недостаток - подгорания поверхностного слоя сырья и за счет проникновения лучей извне внутрь происходит дефундування влаги во внутренние слои сырья, ухудшает как органолептические так и физико-химические свойства готового продукта. Однако при ИК сушке электроэнергии затрачивается значительно меньше по сравнению с конвективным. At present, the problem of saving electricity in all its aspects is acute, in particular during the drying of food products in the industry, where the production of finished products involves significant energy costs. To solve this problem, a new method of drying - a combination of convective and infrared. Infrared drying is known to have a certain disadvantage - the burning of the surface layer of raw materials and the expulsion of rays from the outside in the middle is the dehumidification of moisture in the inner layers of raw materials, which degrades both the organoleptic and the physical and chemical properties of the finished product. However, in IR, the drying of electricity consumes much less than convective.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27786
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87а.pdf482.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.