Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9114
Title: Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку
Authors: Логвін, Володимир Матвійович
Keywords: цукрозо-карбонатні комплекси кальцію
очищення
дифузійний сік
білки
вапнокарбонізація
секціювання
абсорбція
фактор прискорення
механізм
кінетика
sucrose – and – carbonate complex
diffusion juice
purification
proteins
lime carbonization
circulation
sectioning
absorption
speeding factor
mechanism
cinetics
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2006
Citation: Логвін, В. М. Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.18.05 / Логвін В. М. ; НУХТ. - К., 2006. - 48 с.
Abstract: В дисертації вирішена науково-прикладна проблема бурякопереробної галузі – підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку та їх апаратурного оформлення з використанням ефектів одночасної вапнокарбонізації, секціювання, масообмінних характеристик прискорення абсорбції хімічною реакцією. Науково обгрунтовано механізм осадження білків під час попереднього вапнування, розроблено нову методику розрахунку питомої швидкості поглинання діоксиду вуглецю лужним соком, розрахована просторова будова цукрозо-карбонатних комплексів кальцію, виконано розрахунок сатуратора як масообмінного апарата. Науково обґрунтовані та розроблені способи очищення дифузійного соку: прогресивне попереднє вапнування; з відокремленням осаду до основного вапнування за умов одночасної вапнокарбонізації зі ступінчатим підвищенням рН соку; спосіб проведення І сатурації за умов прямотечійного руху вапнованого соку і сатураційного газу. Розроблено нові конструкції секційних сатураторів і апарат прогресивного попереднього вапнування, який рекомендовано до серійного виробництва. Наведено результати промислових випробувань розроблених способів та апаратів, обґрунтовано їх технологічну та економічну ефективність. The thesis present the ways to solve scientific and application problems of sugar beet procession, including the increase of efficiency of technological processes of diffusion juice purification and their apparatus equipment with use of effects of simultaneous lime carbonization, sectioning, mass-exchanging characteristics of speeding the absorption by the chemical reaction. There is also given the scientific base of proteins sedimentation mechanism during the preliminary lime procession; presented the new methods of calculating the specific speed of absorption of carbon dioxide by alkali juice; confirmed the spatial construction of sucrose – and – carbonate complexes, and calculated the saturator as a mass exchanging device. There are scientifically based and worked out the ways to purify the diffusion juice: with preliminary progressive lime procession in conditions of simultaneous lime carbonization with gradual increase of pH of juice; 1st saturation in conditions of direct stream of lime-processed juice and saturation gas. We worked out the new constructions of sectional saturators and the device for preliminary progressive lime procession, which are recommended to industrial output. There are presented the results of industrial trials of obtained ways and devices, and proved their technological and economical efficiency.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9114
Appears in Collections:05.18.05 - Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
logvin_vm.pdf347.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.