2014

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. The problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of new raw material, advanced techtech and energy saving equipment, improve the efficiency of subenterprises and the results of scientific research to improve student quality training of future professionals of the food industry.
 • Документ
  Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто сучасні проблеми організації обліково-аналітичної, фінансово- інвестиційної, маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості України, що дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Modern problems of analytical accounting, financial, investment, marketing of food industry of Ukraine, which will more effectively formulate and implement development strategy, taking into account national and international experience.
 • Документ
  Актуальні проблеми хімії і хімічної технології
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто питання фундаментальної та прикладної хімії, харчової хімії та викладання хімії у Вузах. The question of fundamental and applied chemistry, food chemistry and chemistry teaching in universities.
 • Документ
  Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами
  (2014) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно - технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов'язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією. The materials of the conference report are the following areas: automation of process control and complex, hierarchical control systems and management information systems in the manufacturing and education. Proceedings will be useful scientific and engineering - technical workers, production workers, potential investors, students of universities and all those associated with the food industry and automation.
 • Документ
  XV Міжнародна студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Стабільний розвиток пакувальної ін­дустрії поряд із фінансовими, матері­альними, інформаційними та іншими чинниками потребує фахівців нового покоління, знання і вміння яких ба­зувалися б на наукових методах вирі­шення актуальних завдань промисловості. Одержати такі навички майбутні спеціалісти можуть через інтерактивне сприйняття теоретичної інформа­ції, практичну підготовку та активну участь у науково-дослідних роботах, результати яких впроваджуються, ви­світлюються на конференціях, семіна­рах, публічно обговорюються.
 • Документ
  Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Видання містить програму і матеріали 80 Міжнародна наукової конференції «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості». Розглянуто питання: 1. Історія харчової науки: сучасні проблеми та погляд у ретроспективу 2. Пріоритети харчової науки — інноваційний підхід 3. Моделювання технологічних процесів і харчових продуктів 4. Харчова хімія 5. Енергозбереження — інвестиції в майбутнє 6. Традиції та інновації для технологій гостинності 7. Продовольча та екологічна безпека 8. Сучасна парадигма ефективного бізнесу Розраховано на науковців, інженерів та керівників підприємств харчової промисловості, наукових та освітніх закладів, які займаються означеними проблемами харчової науки. The publication contains the materials and 80 international scientific Conference "New Ideas in food science - new food products industry ". Questions: 1 History of food science: current problems and look in retrospect 2 Priorities food science - an innovative approach 3 Modeling of processes and food 4 Food chemistry 5 Energy saving - investment in the future 6 Tradition and Innovation for Hospitality Technology 7 Food and Environmental Safety 8 The current paradigm for effective business Intended for researchers, engineers and managers of food industry, research and educational institutions that are engaged in the abovementioned problem of food science.
 • Документ
  Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології
  (2014) Національний університет харчових технологій
  У збірнику праць розглянуті питання перспектив розвитку і удосконалення технологій у сфері дитячого харчування в Україні, створення спеціальних сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування, нових підходів щодо оцінювання і контролю безпечності та якості продуктів дитячого харчування, новітнього і енергоощадного обладнання, нормативно- правового забезпечення галузі. Збірник розрахований для фахівців і дослідників, які займаються означеними питаннями в галузі дитячого харчування. In proceedings of considered issues of development prospects and improvement of technologies in the field of baby food in Ukraine, creation of special areas of raw materials for production of baby food, new approaches to the assessment and control of safety and quality of products baby food, innovative and energy-saving equipment, regulatory legal support of the industry. The collection is designed for professionals and researchers who are engaged in identified issues in the field of child nutrition.
 • Документ
  Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основні засади її конкурентоздатності
  (2014) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за такими напрямами: стан та шляхи ресурсо- й енергозаощадження на підприємствах харчової промисловості; інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення паку-вального обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової промисловості. На основі науково- дослідних робіт запропоновано шляхи вирішення прикладних задач нагальної проблеми в харчовій промисловості – ресурсо- та енергозаощадження. Proceedings of the conference contain the reports dedicated to the following topics: state and the headlines of resource and energy saving on food industry enterprises; innovative and resource saving technologies of foodstuffs; using the non-traditional raw materials in technologies of foodstuffs; energy and resource saving technologies of packaging; innovative components to create the packaging equipment; energetic management on food industry enterprises; the ways to improve the efficiency of productive logistic on food industry enterprises. Based on the scientific researches presented, the authors have proposed the ways to solve the applied problems in food industry, which are resource and energy saving. Proceedings of the conference will be interesting for scientists and engineers, industrial managers, potential investors, high school students and others who are connected to food and packaging industries.
 • Документ
  Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто актуальні питання економіки підприємств в сучасних умовах на основі сучасних наукових підходів, ознайомлено читачів з характером змін усіх складових управлінської діяльності в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва, розвитку маркетингової забезпечення підприємства та теоретичні і прикладні аспекти продовольчої безпеки країни. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах. To negotiate business economics in modern terms based on modern scientific approaches , the reader is acquainted with the nature of changes in all components of managerial activity in the intensification of control technology , the growth of innovative activity , improving the efficiency of the motivational mechanism to support the production , development and marketing company providing theoretical and practical aspects food security. Designed for students , graduate students, teachers, researchers who are interested in issues related to the operation of the business in the current market conditions.
 • Документ
  Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека
  (2014) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за актуальними напрямами розроблення, виробництва та споживання принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального призначення. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: фармаконутриціологія у парадигмі нової концепції харчування, стан та перспективи розвитку технологій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні збагачувачі як альтернатива синтетичним харчовим добавкам, нетрадиційні джерела сировини у виробництві продукції нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, харчові звички та культура харчування. The materials of the conference presented papers on topical areas of development, production and use of a fundamentally new generation of food - health products , preventive , therapeutic and special . Research interests of participants formed in the following areas : farmakonutrytsiolohiya paradigm of the new concept of food, status and prospects of technology wellness products and dietary supplements , natural alternative to synthetic dresser as food additives , alternative sources of raw materials in the production of a new generation of innovation in production and consumption food quality , safety , efficiency of health products and dietary supplements, dietary habits and food culture .
 • Документ
  Новітні технології пакування
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Дослідження властивостей нових пакувальних матеріалів;   - Аналіз та ефективність використання упаковки для різноманітної продукції;   - Нові розробки вузлів і пристроїв для пакувального обладнання;    - Відходи упаковки - вторинна сировина. Investigation of properties of materials íîâûõ upakovochnыh;   - Analysis and Efficiency Using razlychnoy packaging products;   - Creative New Projects nodes and Device for packaging equipment;    - Waste packaging - vtorychnoe raw materials.
 • Документ
  Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто сучасні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості із дослідженням організації облі- ково-аналітичної, фінансово-інвестиційної, маркетингової діяльності із врахуванням їх галузевих особливостей. Це дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Modern problems of economic and social development food industry with the investigation of domestic ga- KOVO and analysis, financial investment and marketing activities of account of their industrial features. This will allow more efficient formulate and implement development strategy based on domestic and international experience.
 • Документ
  Тарас Шевченко — світоч української духовності
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Тематичні напрямки конференції 1. Художній світ поезії Тараса Шевченка. 2. «Нове життя нового прагне слова»: шляхи прочитання Шевченкових повістей на тлі українсько-російських історико- культурних відносин. 3. Минуле, сьогодення, прийдешнє: пророче бачення подій української історії в ліро-епічних творах Тараса Шевченка. 4. Таємниці письменницької праці: інтерпретації щоденникової та епістолярної спадщини Тараса Шевченка. Conference topics 1. Artistic world of poetry of Taras Shevchenko. 2. "New Life seeks new word": ways of reading Shevchenko stories against the backdrop of Ukrainian-Russian historical and cultural relations. 3. Past, present, the future: the prophetic vision of events Ukrainian history in lyric and epic poetry of Taras Shevchenko. 4. Secrets of the writer's work: interpretation and diary epistolary legacy of Taras Shevchenko.
 • Документ
  Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей
  (2014) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми розвитку і удосконалення існуючих технологій м’ясної, олієжирової та молочної галузей в Україні та світі та створення нових підходів щодо оцінки якості і безпечності сировини і продуктів галузі на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього тех- нологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств. The problems of development and improvement of existing technologies meat, oil and fat and dairy business in Ukraine and in the world and new approaches to assess the quality and safety of raw materials and products industry based on modern physical and chemical methods, the use of new raw material, advanced tech- tech and energy-saving equipment, increasing efficiency activities ness enterprises.