2015

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК
  (2015) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
 • Документ
  Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Збірник включає в себе програму та матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», яка відбулася 9 вересня 2015 року в м. Києві. Матеріали присвячено вирішенню актуальних завдань кондитерської галузі, зокрема розробці ресурсо- та енергозберігаючих технологій, розширенню асортименту кондитерських виробів, застосуванню нових інноваційних технологій та методів для створення високоякісних кондитерських виробів, у тому числі виробів спеціального призначення.
 • Документ
  Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Нині питання гуманітарного та патріотичного виховання в Україні є надзвичайно актуальним. Це зумовлено низкою причин, які призвели до зміни ціннісних орієнтирів українського суспільства в цілому та студентської молоді зокрема, бо саме вона є головним рушієм цих суспільних змін. Якими ж причинами зумовлено ці зміни? Головними з них є нинішня політична ситуація в Україні, війна на сході країни, анексія Криму. Усе це призвело до різкої зміни однієї ціннісної системи іншою. Now the question of humanitarian and patriotic education in Ukraine is extremely important. This is due to several reasons, which led to a change of values of Ukrainian society in general and students in particular, because it is the main driver of social change. What are the reasons caused these changes? Chief among them is the current political situation in Ukraine, the war in the east, annexing the Crimea. All this has led to a drastic change in one value system to another.
 • Документ
  Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми та перспективи розвитку еногастрономічного туризму в Україні та регіонах світу. Розраховано на фахівців і дослідників, які займаються означеними проблемами у туристичному та готельно-ресторанному бізнесі. Problems and prospects of Eno gastronomic tourism Ukraine and the regions. Designed for professionals and researchers who are engaged in definite problems tourism and hospitality industry.
 • Документ
  Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Сучасні технології підготовки питної та технічної води. Фізико-хімічні та біологічні аспекти очищення води. Фасовані води та напої: актуальні питання технології та якості. Водопідготовка харчових виробництв. Очищення промислових стічних вод. Зневоднення та переробка осадів. Еколого-економічні аспекти раціонального водокористування. Modern technologies of drinking and industrial water. Physico-chemical and biological aspects of water treatment. Packed water and beverages, topical issues of technology and quality. Water treatment food industry. Treatment of industrial wastewater. Dewatering and sludge processing. Ecological and economic aspects of sustainable water use.
 • Документ
  Якість і безпека харчових продуктів
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Забезпечення населення високоякісними харчовими продуктами є важливою складовою сучасного життя. Однак погіршення екологічних та кліматичних умов, використання в сільському господарстві великої кількості мінеральних добрив, гормонів та антибіотиків, складність і многостадийность виробництва харчових продуктів створюють небезпеку їх забруднення мікробіологічними патогенами; залишками пестицидів; харчовими добавками; важкими металами, стійкими органічними забруднювачами, гормонами, антибіотиками і т.д. Providing the population with high food is an important component modern life. However, the deterioration of environmental and climatic conditions, the use in agriculture farm large amounts of fertilizers, hormones and antibiotics, and the complexity of a multistage food production would create a risk of microbiological contamination of pathogens; residues pesticides, food additives, heavy metals, persistent organic pollutants, hormones, antibiotics, etc.
 • Документ
  Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами
  (2015) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно - технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов'язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією. The materials of the conference report are the following areas: automation of process control and complex, hierarchical control systems and management information systems in the manufacturing and education. Proceedings will be useful scientific and engineering - technical workers, production workers, potential investors, students of universities and all those associated with the food industry and automation.
 • Документ
  Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто сучасні проблеми організації обліково-аналітичної, фінансово-інвестиційної, маркетингової діяльності підприємств харчової промисловості України, що дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях студентів, аспірантів та науковці різних рівнів та ВНЗ. Modern problems of organization of accounting and analytical, financial, investment, marketing activity of enterprises of food industry of Ukraine, which will allow more effectively to shape and implement the development strategy of the industry taking into account domestic and international experience. Research results and discussion can be used in teaching and in further research of students and scientists of different levels and UNIVERSITIES.
 • Документ
  Золотий каштан
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Стабільний розвиток пакувальної ін­дустрії поряд із фінансовими, матері­альними, інформаційними та іншими чинниками потребує фахівців нового покоління, знання і вміння яких ба­зувалися б на наукових методах вирі­шення актуальних завдань промисловості. Одержати такі навички майбутні спеціалісти можуть через інтерактивне сприйняття теоретичної інформа­ції, практичну підготовку та активну участь у науково-дослідних роботах, результати яких впроваджуються, ви­світлюються на конференціях, семіна­рах, публічно обговорюються. Stable development of the packaging industry along with financial, material, informational, and other factors requires a new generation of professionals, knowledge and skills which would be based on the scientific methods of solving the urgent problems of the industry. To get these skills for future professionals through interactive perception to theoretical knowledge, practical training and active participation in scientific-research work, the results of which are being introduced, presented at conferences, seminars, publicly discussed.
 • Документ
  Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності
  (2015) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за такими напрямами: стан та шляхи ресурсо- й енергозаощадження на підприємствах харчової промисловості; інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення паку- вального обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності виробничої логістики на підприємствах харчової промисловості. The materials of the conference report are the following areas: state and ways of resource and energy saving at enterprises food industry; innovative and resource-saving technologies food; the use of alternative raw materials food technology; Innovative packaging technology food; energy saving and resource saving technologies manufacture of packaging; creating innovative packaging components MCUs equipment; energy management in food industry; ways to improve production logistics in the food industry.
 • Документ
  Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України
  (2015) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розглянуто актуальні питання економіки та менеджменту, еколого-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку фінансової, інноваційно-інвестиційної, міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах. The collection includes abstracts of VI all-Ukrainian scientific-practical conference of students, postgraduates and young scientists, in which they discussed topical issues of Economics and management, ecological and economic problems of development of economic entities, highlights current issues, trends and prospects of development of financial innovation and investment, international Economics and foreign economic activity of enterprises. Designed for students of economic specialties of higher educational institutions, graduate students, professors and researchers who are interested in issues related to the functioning of enterprises in the modern market conditions.
 • Документ
  Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі». На конференції розглянуті сучасні математичні методи в інженерних задачах та методичні проблеми викладання математичних дисциплін у вищій школі. У матеріалах висвітлено шляхи і методи інтенсифікації навчального процесу й вплив новітніх наукових розробок на формування майбутніх фахівців. This publication contains the materials of International Scientific and Methodical Conference Modern Scientific and Methodical Issues of Mathematics in Higher School. The conference covered modern methods used in mathematics and engineering challenges, as well as methodical issues of teaching mathematical disciplines in higher school. The materials elucidate the ways and methods of intensification of educational process and the influence of recent scientific developments on the formation of future specialists.
 • Документ
  Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Видання містить тези доповідей учасників ХІ Міжнародної науково- практичної конференції. Розглянуто актуальні питання економіки підприємств в сучасних умовах на основі сучасних наукових підходів, ознайомлено читачів з характером змін усіх складових управлінської діяльності в умовах інтенсифікації розвитку технологій управління, зростання інноваційної активності, підвищення ефективності мотиваційного механізму підтримки виробництва, розвитку маркетингової забезпечення підприємства та теоретичні і прикладні аспекти продовольчої безпеки країни. Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств в сучасних ринкових умовах. The publication contains the abstracts of the XI International scientific- practical conference. They discussed topical issues of Economics of enterprises in modern conditions on the basis of modern scientific approaches, familiarize readers with the nature of the changes all components of the managerial activity in the conditions of intensification of development management technologies, increasing innovation, improving the effectiveness of motivational mechanism to support the production, development marketing of enterprise and theoretical and applied aspects the country's food security. Designed for students, postgraduates, teachers, researchers, interested in issues related to the functioning of enterprises in modern market conditions.
 • Документ
  Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека
  (2015) Національний університет харчових технологій
  У матеріалах конференції наведено доповіді за актуальними напрямами розроблення, виробництва та споживання принципово нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального призначення. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: фармаконутриціологія у парадигмі нової концепції харчування, стан та перспективи розвитку технологій оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, натуральні збагачувачі як альтернатива синтетичним харчовим добавкам, нетрадиційні джерела сировини у виробництві продукції нового покоління, інновації у виробництві та споживанні харчових продуктів, якість, безпека, ефективність оздоровчих продуктів та дієтичних добавок, харчові звички та культура харчування. На основі теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано науково обґрунтовані, технологічно доцільні та економічно вигідні способи вирішення прикладних завдань формування, створення та розвиток в Україні індустрії оздоровчих продуктів, які відповідають основним принципам харчування XXI століття – ефективність, якість та безпека. Матеріали конференції стануть в нагоді фахівцям різних галузей харчової промисловості, інженерно-технічним працівникам, потенційним інвесторам, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться проблемами здорового харчування. In the conference proceedings provided the reports on topical issues of the development, production and consumption of the new generation of food products, Wellness, preventive, curative and special purpose. Research interests of the conference participants formed in the following areas: pharmaceutically in the paradigm of a new concept of power, status and prospects of development of technology Wellness products and dietary supplements, natural bagachwa as an alternative to synthetic food additives, alternative sources of raw materials in the production of a new generation, innovations in the production and consumption of food, the quality, safety, efficiency, health foods and dietary supplements, food habits and food culture. On the basis of theoretical and experimental studies suggested scientifically-based, technically feasible and economically viable solutions to applied problems of formation, creation and development in Ukraine industry Wellness products that correspond to the basic principles of nutrition in the XXI century – efficiency, quality and safety. The conference proceedings will be useful for specialists in various branches of food industry, engineering and technical employees, potential investors, students of higher educational institutions and all those interested in problems of a healthy diet.
 • Документ
  Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Видання містить програму і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Розглянуто сучасні проблеми викладання іноземних мов в немовних вищих навчальних закладах, застосуваня мультимедійних засобів та нових технологійй для підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови та підвищення ефективності навчання. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях. The publication contains the program and materials of Ukrainian scientific-practical conference. Modern problems of teaching foreign languages in non-linguistic higher educational institutions, applications and new multimedia tools technologies to increase students ' motivation when learning a foreign language and improve the efficiency of learning. Research results and discussion can be used in teaching and further research research.
 • Документ
  Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК
  (2015) Національний університет харчових технологій
  У збірник увійшли тези доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньо- економічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах господарювання. The collection includes the abstracts of the III all-Ukrainian scientific -practical conference "improving the efficiency of enterprises food and processing branches of agrarian and industrial complex" in which they discussed topical issues functioning and development of economic entities, the problems resource, innovation and investment, financial, managerial and externally economic activity of enterprises. Intended for researchers, teachers, postgraduates and students of economic specialties of higher educational institutions who are interested in issues related to the functioning of enterprises in the modern market conditions.
 • Документ
  Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього технологічного та енергозберігаючого обладнання, підвищення ефективності діяльності підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. The problems of improving existing and creating new energy and resource saving technologies for food production based on modern physical and chemical methods, the use of new raw material, advanced techtech and energy saving equipment, improve the efficiency of subenterprises and the results of scientific research to improve student quality training of future professionals of the food industry.
 • Документ
  Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Розглянуто сучасні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості із дослідженням організації обліково-аналітичної, фінансово-інвестиційної, маркетингової діяльності із врахуванням їх галузевих особливостей. Це дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Modern problems of economic and social development of the food industry with research and analysis of accounting, financial, investment, marketing activity on account of their industrial features. This will more effectively formulate and implement development strategy, taking into account national and international experience.
 • Документ
  Новітні технології пакування
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Дослідження властивостей нових пакувальних матеріалів. Аналіз та ефективність використання упаковки для різноманітної продукції.Нові розробки вузлів і пристроїв для пакувального обладнання. Відходи упаковки - вторинна сировина.
 • Документ
  Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку
  (2015) Національний університет харчових технологій
  Видання містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку». Розглянуто історію, сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу, інноваційні технології ресторанної продукції, маркетинг та менеджмент, стратегічний та інноваційний розвиток закладів готельно-ресторанного бізнесу, сучасні інформаційні та комунікативні технології в готельно-ресторанній справі, світові досягнення в сучасній Spa-індустрії, сучасні наприями розвитку еногастрономії та кулінарної етнології, сервісологію в індустрії гостинності, сучасні можливості та перспективи проектування та дизайну закладів готельно-ресторанного бізнесу, а також наукове забезпечення та проблеми якості підготовки кадів у сфері обслуговування. Розраховано на фахівців і дослідників, які займаються означеними проблемами у готельно-ресторанному бізнесі. The publication contains the proceedings of the International scientific-practical conference "Hotel and restaurant business: innovative directions of development". Discusses the history, current state and prospects of development of hotel business, innovative technologies in food production, marketing and management, strategic and innovative development of the institutions of hotel and restaurant business, modern information and communication technologies in hotels and restaurants sector, world achievements in the modern Spa industry, modern napriamy development of food and wine and culinary Ethnology, servall in the hospitality industry, modern opportunities and prospects of planning and design institutions of hotel and restaurant business, as well as scientific support and the problems of the quality of training cadw in the service sector. Designed for professionals and researchers who are designated by the problems in the hospitality industry.