08.06.01 - Економіка, організіція і управління підприємствами

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  Залізничний транспорт України: основні тенденції розвитку
  (2017) Минко, Лілія Миколаївна; Стецюк, Яна Юріївна
  Розглянуто Міжнародні транспортні коридор. Та такі види перевезень, як контейнерні та контрейлерні перевезення. Проаналізовано стан розвитку Української залізниці протягом 2013-2015 рр. Визначено основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку.
 • Документ
  Методичне забезпечення стратегічного планування та фінансових можливостей реалізації стратегії
  (2006) Юрій, Едуард Олександрович
  Стратегічне планування визначене як процес формування загальних цілей організації та відповідних йому функціональних стратегічних цілей, розроблених з врахуванням ресурсних можливостей підприємства, та направлених на ефективну реалізацію загальних цілей. Стратегічними цілями підприємств харчової промисловості в умовах невизначеності зовнішнього середовища є: концентрування на привабливих ринках; збільшення ринкового сегменту; утримання існуючих ринкових позицій. The strategic planning is certain as process of forming of general aims of organization and proper to him functional strategic aims, developed taking into account resources possibilities of enterprise, and general aims directed on effective realization. By the strategic aims of enterprises of food retail industry terms of vagueness of external environment come forward: concentration at the attractive markets, increase of market segment; withholding of existent markets positions.
 • Документ
  Стратегія маркетингу молокопереробних підприємств АПК
  (2006) Тошина, Наталія Миколаївна
  В дисертаційній роботі висвітлено теоретико-практичні та методичні аспекти розробки стратегії маркетингу молокопереробних підприємств АПК. Розглянуто сутність стратегії, маркетингової стратегії; обґрунтовано методи й прийоми дослідження, які визначають використання стратегії для розвитку молокопереробних підприємств. Визначено обмеженість ринку молока і молоко продукції, а також фактори, які впливають на них. Проведено маркетинговий аналіз молокопереробної галузі за допомогою методів стратегічного аналізу та виявлено залежність між обсягом продажу продукції підприємства та ринковою часткою, яку займає продукція. Запропоновано методику визначення конкурентоспроможності молочної продукції. Scientific research depicts theoretical, practical and methodical aspects of working out the marketing strategy of milk processing and packing enterprises. The essence of the marketing strategy is investigated; the methods and devices of the research that determine the usage of the strategy for the development of milk processing and packing enterprises are substantiated. The marketing analysis of milk processing and packing field is made by means of the methods of strategic analysis. As a result, the dependence between product profitableness of an enterprise and market part, shares the production, is discovered. The methods of determining the competitiveness of the dairy production are recommended.
 • Документ
  Напрями підвищення ефективності управління результатами діяльності підприємств хлібопекарської промисловості Київського регіону
  (2003) Темчишина, Юлія Леонідівна
  Дисертацію присвячено розв’язанню теоретичних, інформаційно-методичних та прикладних проблем управління формуванням результатів діяльності підприємств хлібопекарської промисловості в Київському регіоні в умовах трансформаційної економіки України. The dissertation aims at solving theoretical, informational/methodical and applied problems related to managing activity results of enterprises of the baking industry in the Kyiv region under economic transformations in Ukraine.
 • Документ
  Економічні методи регулювання виробництва та реалізації м’ясної продукції в ринкових умовах в Україні
  (2001) Тарасюк, Галина Миколаївна
  Дисертація є рукописом, який містить: узагальнені теоретичні положення економічних методів регулювання виробництва та реалізації м’ясних продуктів; аналіз сучасного стану виробництва та реалізації продукції м’ясної промисловості; аналіз впливу податкової, цінової, кредитної політики та інших методів регулювання на ефективність виробництва; розроблені пропозиції щодо вдосконалення економічних методів регулювання виробництва та реалізації м’ясної продукції та заходи для подолання спаду виробництва в галузі, підвищення ефективності виробництва та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних м’ясних продуктів.
 • Документ
  Розвиток малого бізнесу в агропромисловій сфері прикордонного регіону України
  (2005) Стегура, Василь Васильович
  У дисертації сформульовані і обґрунтовані теоретико-методологічні положення економіки, організації і управління підприємствами малого бізнесу в агропромисловій сфері прикордонного регіону України. Розкриті смислове поле підприємництва та підприємницького середовища, викладена методологія обґрунтування розвитку малого бізнесу в реальному секторі економіки, а також специфічні особливості розвитку і формування підприємництва в прикордонному регіоні. In the dissertation are formulated and the theoretical-methodological bases of economy, organization and management of the enterprises of small business in agroindustrial sphere of frontier region are proved. Are opened economic essence of business in real sector of economy and its (her) role in development of frontier region.
 • Документ
  Оцінка впливу оточуючого середовища на стратегічні плани підприємства в умовах невизначеності (на прикладі пивоварної галузі України)
  (2005) Соломянюк, Наталія Миколаївна
  Дисертацію присвячено питанням теоретичного узагальнення та розробці методичних засад стратегічного планування на підприємствах пивоварної галузі України в умовах невизначеності оточуючого середовища. The Dissertation is devoted to the theoretical summary decisions and the development of methodical basis for the brewing trade strategic planning in Ukraine under the conditions of environment uncertainty.
 • Документ
  Теоретико-методичні основи аналізу та врахування господарського ризику в діяльності підприємств (на прикладі хлібопекарської галузі)
  (2006) Скопенко, Наталія Степанівна
  Дисертацію присвячено розробці теоретичних, методичних і практичних засад інтегральної оцінки та врахування ризику в обґрунтуванні основних напрямів ефективного управління господарською діяльністю підприємств хлібопекарської галузі. Представлена робота дозволяє дослідити сукупність ризиків господарської діяльності підприємств хлібопекарської галузі та розробити універсальні рекомендації управління ризиками на єдиній методичній основі. The dissertation is dedicated to development of theoretical, methodological and practical backgrounds of the integral assessment and consideration of risk for justification of the main directions of effective management of bakeries. The manuscript allows to study all the bakery business risks as a whole and to develop the universal recommendations of risk management based on the single methodology.
 • Документ
  Стратегія трансформації управління виноградарсько-виноробними підприємствами Криму
  (2003) Сафонов, Віктор Олексійович
  Дисертація присвячена вивченню закономірностей трансформації управління виноградарсько-виноробними підприємствами в умовах переходу до ринкових відносин і розробки теоретичних положень та практичних рекомендацій з удосконалювання структури, функцій і методів управління виноградарсько-виноробними підприємствами. The dissertation is devoted to study of laws of management transformation at viticulture and winemaking enterprises in conditions of transition to the market relations and development of both theoretical rules and practical recommendations for perfection in structure, functions and methods of management at viticulture and winemaking enterprises.
 • Документ
  Удосконалення конкурентних стратегій підприємств на локальному ринку хліба і хлібобулочних виробів
  (2004) Репіч, Тетяна Анатоліївна
  Дисертацію присвячено питанням розроблення і удосконалення конкурентних стратегій розвитку підприємств хлібопекарської промисловості як гравців локального товарного і територіального ринку і відповідно практичних рекомендацій щодо їхнього впровадження в сучасних умовах ринку обмеженого ресурсу. The thesis is dedicated to the questions of elaboration and improvement of bakery enterprises competitive strategies as the players of local commodity and territorial markets and accordingly as to their introduction in modern conditions of limited resource market.
 • Документ
  Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості
  (2006) Пуліна, Тетяна Веніамінівна
  Дисертація присвячена розробці та обґрунтуванню теоретичних, методичних та практичних засад застосування реінжинірингу як інструменту інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах сучасної ринкової економіки України. Визначено місце інноваційно-інвестиційної діяльності в ринковому середовищі та методи її регулювання, у тому числі розглянуто систему формування сукупного інноваційно-інвестиційного попиту і пропозиції, що впливає на механізм інноваційно-інвестиційного ринку. Dissertation is devoted to the development of the scientifically-grounded methodical and practical recommendations of using the reengineering as a tool of innovational and investment activities of the food industry enterprises in conditions of the Ukrainian market economy today. The place of innovation and investment activities in the market conditions and methods of it regulation are defined, including the examination system of formation of total innovational and investment supply and demand, which has an influence on the mechanism of investment and innovational market.
 • Документ
  Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості ринку позикового капіталу
  (2002) Попова, Валентина Дмитрівна
  В дисертаційній роботі досліджені теоретичні основи та особливості шляхів активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості за рахунок використання внутрішніх джерел фінансування та зміни форми власності підприємства.
 • Документ
  Інвестиційні проекти в системі інтересів суб’єктів інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами підприємств харчової промисловості Запорізької області України)
  (2006) Пахомова, Ірина Георгіївна
  Досліджено методологічні основи функціонування інвестиційного середовища, його місце і роль в системі інноваційного розвитку підприємств, обґрунтувано сутнісний зміст основних чинників ефективності та ризиків різнотипних суб’єктів інвестиційної діяльності, визначено сфери застосування і можливості використання методів економічного оцінювання результативності інвестиційного проектування в узгодженні різновекторних інтересів його учасників. Was investigated methodical foundations of infestation environment function, its place and role in the innovation development system of enterprises, was substantiated efficiency and risks main factors of different subjects of infestation activity, was determined application spheres and possibilities to use economical appreciated methods of infestation projects results in coordination with the different interests of their participants.
 • Документ
  Формування механізму управління конкурентоздатністю підприємств
  (2004) Очеретько, Лариса Михайлівна
  Дисертація присвячена розробці науково обгрунтованих методичних і практичних рекомендацій з формування механізму управління конкурентоздатністю підприємств. Удосконалено теоретичні основи механізму управління конкурентоздатністю підприємств. Досліджено фактори, що забезпечують формування ефективної конкурентоздатності підприємств швейної галузі промисловості в ринкових умовах. The dissertation is devoted to development of the scientifically-proved methodical and practical recommendations on formation of the mechanism management of competitiveness of the enterprises. Theoretical bases of the mechanism of management are advanced by competitiveness of the enterprises. Factors which provide formation of effective competitiveness of the enterprises of a sewing industry in market conditions are investigated.
 • Документ
  Управління операційним прибутком на прикладі підприємств харчової промисловості
  (2005) Олейнікова, Людмила Григорівна
  Дисертацію присвячено удосконаленню методик управління операційним прибутком підприємств харчової промисловості. Обґрунтовано необхідність удосконалення управління операційним прибутком на підприємствах харчової промисловості в ринкових умовах. Визначено економічну сутність операційного прибутку в умовах розвитку ринкових відносин. Досліджено передумови розробки методики управління операційним прибутком. Thesis is devoted to topical issues of increasing the efficiency STI food industry by improving methods wild management operating profit. The thesis examined Theorem cal bases of formation of profit, profit management technique in current economic conditions of Ukrainian enterprises.
 • Документ
  Економіко-правові засади регулювання господарської діяльності підприємств тютюнової промисловості України
  (2002) Міненко, Михайло Анатолійович
  Дисертаційна робота присвячена обгрунтуванню впливу економіко-правових засад регулювання на ефективність господарської діяльності підприємств тютюнової промисловості України.
 • Документ
  Удосконалення реального інвестування підприємств харчової промисловості на основі системи кредитних відносин
  (2006) Михайленко, Ольга Валеріївна
  Дисертацію присвячено розробці теоретичних, методичних, організаційних і практичних засад реального інвестування шляхом залучення кредитних ресурсів на підприємствах харчової промисловості. Представлена робота дозволяє дослідити сутність реальних інвестицій, інвестиційного кредитування та розробити заходи щодо підвищення ефективності процесу реального інвестування на основі системи кредитних відносин. Dissertation is devoted to the development of theoretical, methodical and practical bases of the real investing by bringing in the credit resources to companies of food industry. The study allows to investigate a fundamental nature of real investments, investment’s crediting and to develop measures to for increasing the efficiency of real investing’s processes on the basis of credit relations’ system.
 • Документ
  Розвиток малих форм господарювання та забезпечення їх ефективного функціонування в Криму
  (2004) Ляшенко, Ігор Володимирович
  Дисертація присвячена розробці теоретичних і організаційноекономічних підходів до формування й ефективного функціонування малих форм господарювання в аграрній сфері. Розглянуто сутність фермерських, особистих господарств та інших форм малого сільського бізнесу з точки зору сукупності складових поняття "малі форми господарювання". Поглиблено класифікацію малих форм господарювання. Малі форми господарювання можуть бути класифіковані на виробничі, переробні, посередницькі, обслуговуючі і діючі в сфері сільського і зеленого туризму. The dissertation is devoted to development of theoretical and organizational - economic approaches to formation and effective functioning forms of managing in agrarian sphere. The essence of farmer, personal facilities and other forms of small rural business is considered from the point of view of set compound concepts " small forms of managing ". Classification of small forms of managing is profound. Small forms of managing may be classified on industrial, processing, intermediary, serving and working in sphere of rural and green tourism.
 • Документ
  Організаційно-економічний механізм формування і функціонування фінансово-промислових груп
  (2004) Любімов, Віталій Іванович
  Дисертацію присвячено удосконаленню організаційно-економічного механізму формування і функціонування фінансово-промислових груп. Визначено економічний зміст і особливості функціонування фінансово- промислових груп в ринковій економіці. Проведено аналіз сучасного стану розвитку фінансово-промислових груп в Україні. The dissertation is devoted to improvement of the organizational-economic mechanism of formation and functioning of financial and industrial groups. The economic contents and features of functioning of financial and industrial groups in market economy were determined. The analysis of a modern condition of development of financial and industrial groups in Ukraine was carried out.
 • Документ
  Економічна ефективність виробництва підприємств бурякоцукрового підкомплексу АПК
  (2004) Левицька, Інна Ванадіївна
  В дисертації з позицій системного підходу поглиблено сутність та зміст економічної ефективності, розглянуто критерії і показники ефективності бурякоцукрового виробництва в умовах переходу до ринкового механізму господарювання, здійснено системне визначення і формування критерію та окремих показників її динаміки, резервів та шляхів зростання ефективності на сучасному етапі.