05.18.07 - Технологія продуктів бродіння

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Удосконалення технології пива з використанням хмелю нових сортів
  (2002) Проценко, Лідія Василівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 – технологія продуктів бродіння. - Національний університет харчових технологій, Київ, 2002. Дисертація присвячена удосконаленню технології пива шляхом оптимізації використання хмелю різних типів (гіркого і ароматичного) із забезпеченням високої якості цільового продукту. В роботі розроблена методика комплексної технологічної оцінки хмелю різних сортів щодо придатності та оптимального способу перероблення його в пивоварінні. Методика передбачає поєднання органолептичного та біохімічного аналізу хмелю, уточнення його нормування з урахуванням варіабельності показників, приготуванням та оцінкою пива на спеціально створеній міні-пивоварні. Встановлено характеристичні закономірності залежності якості пива від основних показників біохімічного складу хмелю. Експериментально обґрунтована необхідність при нормуванні хмелю враховувати вміст основних гірких, ефірних та фенольних сполук в комплексі Визначено оптимальний біохімічний склад хмелю для пивоваріння, експериментально доведено залежність стійкості пива від вмісту в ньому хмелевих поліфенолів та встановлено їх оптимальну кількість. Доведена можливість використання хмелю з відносно низьким вмістом альфа-кислот як основного стандартного показника його якості. Запропоновано способи оптимізації технології сумісного перероблення хмелю різних типів у виробництві пива. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.07 - технология продуктов брожения. - Национальный университет пищевых технологий, Киев, 2002. Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a specialty 05.18.07. - process engineering of yields of fermentation. - National university of alimentary process engineering, Kiev, 2002. The thesis is dedicated to a sophistication of technology of beer by optimization of usage of hop of miscellaneous types (bitter and aromatic) with security high quality of main product. In operation a designed technique of a complex technological estimate of hop concerning a possibility and optimal mode of processing it in brewing. The technique envisions join of the organoleptic and biochemical analysis of hop, improvement of his} normalization with allowance for reading of indexes, preparation and estimate of beer on specially created mini-brewing. The characteristic regularities of association of quality of beer from main indexes of biochemical composition of hop are established. The experimentally justified necessity at a normalization to hop to take into account a content of main bitter, ethereal and phenolic junctions in a complex and the appropriate guidelines designed. As a result of theoretical and experimental researches the optimal biochemical composition of hop for brewing is defined, which one will be utilized during his selection and zoning. Association of stability of beer on contents in a name of hop poly Phenol experimentally is proved and their optimal amount is established. The proved possibility of using of hop with rather low contents of alpha - acids as main reference index of his quality. The modes of optimization of a process engineering of collateral processing of hop of miscellaneous types in production of beer are offered.
 • Документ
  Розробка технології безалкогольних напоїв профілактичного напрямку з рослинної сировини
  (2003) Осіпчук, Наталія Василівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 – Технологія продуктів бродіння. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2003. Робота присвячена удосконаленню технології соку чорноплідної горобини та розробці на його основі технології безалкогольних напоїв профілактичного призначення. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень дано наукове обгрунтування доцільності та оптимізації способів перероблення ягід чорноплідної горобини і подібної сировини профілактичного напряму. Визначено параметри залежності виходу та якості соку чорноплідної горобини від основних факторів: вид і доза ферментного препарату, тривалість і температура процесів ферментації та освітлення. На основі проведених аналітичних та експериментальних досліджень дано наукове обгрунтування доцільності й розроблені оптимальні способи перероблення ягід чорноплідної горобини і подібної сировини. Розроблено та затверджено необхідну нормативно-технічну документацію на технологію соку чорноплідної горобини і нові продукти – безалкогольний напій “Барсік” та пасту для дитячого харчування “Михасик”, до складу яких входить сік чорноплідної горобини. Thesis on academic degree taking of candidate of technical science on the specialty 05.18.07 - Technology of fermentation products. - National university of food technologies, Kyiv, 2002. The work is given up to the technology development of the juice from melanocarpous ash-berry as a raw product for production of alcohol-free drinks and foodstuffs. On the basis of carried out(spent) theoretical and experimental researches are given a scientific substantiation of expediency and optimization of ways of processing of melanocarpous ash-berry of a mountain ash and similar raw material of a preventive direction. The characteristics of cast and juice quality of melanocarpous ash-berry from the main factors are distinguished: sort and dose of enzymatic agent, duration and temperature of fermentation process and lighting. On the base of conducted analytical and experimental researches the scientific substantiation of expediency and optimal processing methods of melanocarpous ash-berries and similar raw products is given. The necessary reference documentation for fermented juice, alcohol-free drink "Barsik" and spread for children food "Mykhasyk" is developed and approved, where the ingredient is a juice of melanocarpous ash-berry.
 • Документ
  Удосконалення технології гранульованого хмелю
  (2005) Михайлов, Микола Георгійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 – технологія продуктів бродіння. - Національний університет харчових технологій, Київ, 2005. В роботі вивчено пивоварні якості тонкоароматичних, ароматичних і гірких сортів хмелю української селекції. На основі вмісту α-кислот в сортах хмелю в комплексі з іншими цінними для пивоваріння речовинами дані рекомендації по одержанню із них певних хмельових препаратів. Вивчено залежність процесів окислення α- й β-кислот в ароматичних і гірких сортах хмелю від температури та вмісту води як при гранулюванні, так і при зберіганні гранул. Встановлена залежність між ступенем окисленням α- кислот і спектрофотометричною величиною гіркоти пивного сусла. Удосконалено технологію гранульованого хмелю. Обгрунтовано оптимальну масову частку вологи в шишках хмелю перед гранулюванням і в гранулах для підвищення їх стабільності в процесі тривалого зберігання. Розроблена технологія отримання ізомеризованих гранул та гранул з антиоксидантами. В процесі гранулювання за допомогою каталізаторів реакції перетворення α-кислот в ізо-α-кислоти та в подальшій витримці гранул при 50 оС 95-98% α-кислот перетворюється в ізо-α-кислоти. Використання ізомеризованих гранул у пивоварінні дає можливість економити 30% хмелю. Гранулювання з антиоксидантами значно підвищує стабільність хімічного складу гранул при зберіганні та забезпечує високу якість смакових і ароматичних властивостей пива, особливо при виготовленні його із гірких сортів хмелю. Candidate of Technical Science Dissertation in speciality 05.18.07 – fermentation products technology. – National University of Food Technology, Kyiv, 2005. The beer-brewing characteristics of fine-aroma and bitter hops varieties of Ukrainian selection have been studied in this thesis. There have been made recommendations for preparation of hop products from the mentioned above hop varieties based upon alpha-acids content. There has been studied the temperature influence on the alpha and beta acids oxidation in aroma and bitter hops varieties. There have been detected an interrelation between alpha-acids oxidation grade and spectrophotometric bitterness value of the beer wort. Hops pelletizing technology has been improved. There has been established an optimal mass moisture content in hops cones before pelletizing and in pellets for improvement of their storage stability in the process of longterm storage. There has been developed an isomerized pellets production technology and production technology of hops pellets with antioxidants. 95–98% of alpha-acids are being transformed into iso-alpha-acids in the process of pelletizing with catalyst and further temperature treatment at 50 degrees Celsius. Isomerized pellets usage in beer brewing spares 30% of hops products. Usage of hops pellets with antioxidants largely improves aroma and taste characteristics of beer and especially in case of bitter hops processing.
 • Документ
  Розробка технології дріжджових лізатів у полі ультразвукових хвиль для інтенсифікації біотехнологічних процесів
  (2002) Косів, Руслана Богданівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 – технологія продуктів бродіння. - Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки, Київ, 2002. Дисертація присвячена розробці науково-теоретичних основ ультразвукової обробки дріжджів для одержання лізатів та використання останніх для інтенсифікації біотехнологічних процесів бродильних виробництв. Досліджено лізис дріжджових клітин у полі ультразвукових хвиль залежно від частоти коливань, інтенсивності ультразвуку, концентрації та об’єму суспензії, тривалості та температурного режиму обробки. Вивчений склад лізатів пекарських, пивних та спиртових дріжджів, одержаних під дією ультразвукових хвиль, етанолу та толуолу. Зроблено порівняння ультразвукового способу одержання лізату з хімічними способами в присутності толуолу та етанолу за цитологічними особливостями клітин дріжджів, швидкістю та глибиною лізису. Показано доцільність та переваги використання ультразвукового лізату перед толуольним та етанольним. Досліджено стимулюючу дію ультразвукового лізату на швидкість бродіння мелясного сусла, нагромадження спирту та біомаси дріжджів. Здійснено промислову апробацію розробленої технології дріжджового лізату, визначено економічний ефект від впровадження. The thesis for Ph. D. Award (technical sciences) on speciality 05.18.07. – Technology of fermentation products. – Ukrainian State University of Food Technologies of the Ministry of Education and Science, Kіеv, 2002. This dissertation is devoted to the elaboration of scientific-theoretical basis of ultrasonic treatment of yeast for obtaining the lysates and their use for the intensification of biotechnological processes of fermentation production. The lysis of yeast cells in the field of ultrasonic waves depending on oscillation frequency, generator power, suspension concentration and volume, duration and temperature regime of treatment has been studied. The composition of lysate obtained has been investigated. The ultrasonic method of obtaining lysate has been compared with chemical methods using toluene and ethanol by cytological peculiarities of yeast cells, rate and yield of lysis. The necessity and advantages of using ultrasonic lysate in comparison with toluenic and ethanolic ones have been shown. The stimulating action of ultrasonic lysate on the rate of wort fermentation, alcohol accumulation and yeast biomass has been under study. The industrial testing of the elaborated technology of obtaining yeast lysate has been performed.
 • Документ
  Розробка енергозбережної низькоінвестиційної технології спирту в брагоректифікації
  (2007) Журавський, Ігор Миколайович
  В дисертації виконано аналіз відомих енергозбережних технологій брагоректифікації спирту з високим ступенем енерготехнологічного комбінування, низько та безінвестиційних енергозбережних технологій та систем конденсації водноспиртової пари. За допомогою математичного моделювання встановлено залежність Пр і V від Рв для колони, яка має 37 т.т, з яких 8 вичерпуючі і 4 пастеризуючі і значень Хе=20; 35; 40; 60 % об., ХДр=96,2; 96,3; 96,5 % об., Рв=75; 80; 85 кПа і ΔР=0,8 кПа, а також досліджено вплив ХДр на V, Пр і Др в залежності від співвідношення виварних і концентраційних тарілок за Рв=80 кПа, ΔР=0,8 кПа для РК, яка має 37 т.т., 4 з яких пастеризуючі, при виробництві спирту етилового технічного з пониженою концентрацією марки А і Б. Одержано залежності витрати гріючої пари на процес брагоректифікації та продуктивності РК від ХДр Хе і Рв. Проведено аналіз теплового та ексергетичного балансів, а також термодинамічний аналіз елементів БРУВАК-М. Визначено оптимальну кількість тепла для відведення в дефлегматорі повітряного охолодження, проведено його розрахунки виготовлено і впроваджено в систему конденсації водно-спиртової пари з колон БРУ. Досліджено розподіл домішок спирту в ДПО за різних схем його підключення в систему конденсації БРУ. The Dissertation is presented for a Candidate Technical Science Degree, speciality 05.18.07 – Fermentation Products Technology. – National University of Food Technologies, Kiev, 2007. The analysis of well–known energy saving technologies for alcohol rectification and systems for condensation of alcohol vapor have been done. By mathematics simulation had been defined the dependence of vapor expenditure and reflux ratio from pressure on the over plate of rectifying column with hydraulic resistance of contact device. It has been studied influence of alcohol concentration in feeding on reflux ratio and vapor expenditure and rectifying column productiveness dependent on feeding plate by pressure on over plate of rectifying column at 80 kPa The analysis of heat and energy balances and thermo-dynamical analysis of elements of developed equipment have been done. It was optimized of heat quantity for taking the air cooling aside in dephlegmator. The construction of dephlegmator for air cooling have been developed. The alcohol admixture movement along of heat change tubes of air cooling dephlegmator has been studied. The low-investment energy saving Beer Rectifying Equipment ( BRE ) with elements working under low vacuum have been developed and implemented at eight alcohol plants. Air cooling dephlegmators have been implemented at six alcohol plants also.
 • Документ
  Розробка та впровадження енерго- та ресурсозберігаючої технології спирту етилового технічного з вуглеводвмісної сировини
  (2003) Жолнер, Іван Дмитрович
  Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07- технологія продуктів бродіння.- Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2003. Дисертація присвячена удосконаленню технології спирту етилового технічного (СЕТ) та денатурованого (СЕД) із відновлювальної сільськогосподарської сировини. На основі комплексного аналізу теоретичних і експериментальних даних розроблено енерго- і ресурсозберігаючу технологію спирту етилового технічного. Визначено фізико-хімічні та споживчі властивості СЕТ трьох категорій, розроблено брагоректифікаційні установки по виробництву СЕТ різних категорій та з різної сировини. На підставі аналізу властивостей технічного спирту визначено та узагальнено вимоги до денатуруючих речовин спеціальної денатурації. Одержано узагальнені рівняння залежності видимої міцності спирту етилового денатурованого та його відносної густини від якісного і кількісного складу денатуруючих добавок. Доведено, що доазеатропний етиловий спирт може використовуватись як сировина для виробництва паливного оксигенату - етилтретбутилового естеру, а також як високооктанова кисневмісна домішка до бензинів при умові застосування як стабілізаторів проти розшарування сивушного масла та ароматичних вуглеводнів. The thesis is for awarding an academic degree in Speciality 05.18.07 named Fermentation Product Technology in the National University of Food Technologies attached to the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2003. That thesis is devoted to perfect the technical spirit technology (TST) and denatured spirit technology (DST) of renovated agricultural raw materials. Due to the analysis of theoretical and experimental data, there was worked out an energy and resource saving technology for technical spirit. There were determined physicochemical and consumers’ properties of the technical spirit technology of three categories. There was offered a conception of resource and energy saving technology for technical spirit. On the basis of that conception there was created brew rectification equipment to produce various categories of technical spirit made of various raw materials. Owing to the analysis of main properties of the technical spirit, the general requirements concerning denaturant substances of special denaturation were set and generalized. There were formulated generalized equations showing relationship between a visible strength of the denatured spirit, its comparative density and qualitativequantitative composition of the denaturant additives. It is proved that the preazeotropic spirit could be used as a raw material for producing fuel oxygenator, namely ethyltretbutyl ether as well as a gasoline highly octane oxygen additive provided that fused oil and aromatic carbohydrates are used as stabilizers against disintegration.
 • Документ
  Удосконалення технології плодово-ягідних соків і напоїв
  (2005) Головко, Ольга Миколаївна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07.- Технологія продуктів бродіння. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2004. Робота присвячена удосконаленню технології соків та напоїв із нетрадиційної рослинної сировини. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень дано наукове обґрунтування доцільності використання та оптимізації способів перероблення яблук, ягід та квіток бузини чорної, ягід калини, м’яти перцевої. Визначено технологічні параметри приготування соку з ягід калини та бузини чорної з використанням пектолітичних та протеолітичних ферментних препаратів мікробного походження, тривалість і температуру витримки та приготування настою м’яти, напою з квіток бузини; встановлено режим стерилізації. На основі проведених аналітичних та експериментальних досліджень дано наукове обґрунтування доцільності й розроблено оптимальні режими перероблення нетрадиційних видів сировини. Розроблено та затверджено необхідну нормативно-технічну документацію на нові напої. Виробництво напоїв освоєно на Мукачівському консервному заводі. Dissertation for the degree of Candidate of Technical Sciences specialty 05.18.07. - Technology fermentation. - National University of Food Technologies, Kyiv, 2004. The work is dedicated to improving the technology of juices and beverages with Alternative herbal products. On the basis of theoretical and experimental studies given the scientific rationale for the use and optimization methods processing apples, berries and flowers of elderberry, viburnum berries, peppermint. The technological parameters juicing berries of viburnum and elderberry using pectinase and proteolytic enzymes of microbial origin, duration and temperature of exposure and infusion of mint, drink with elder flowers, set to sterilization. On the basis of analytical and experimental studies given scientific rationale and developed optimum conditions processing alternative raw materials. Developed and adopted the necessary legal and technical documentation for new drinks. Beverage industry developed at Mukachevo cannery.
 • Документ
  Удосконалення технології безалкогольних напоїв бродіння з використанням нетрадиційних культур мікроорганізмів
  (2002) Вітряк, Оксана Павлівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 – Технологія продуктів бродіння. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2002. Робота присвячена удосконаленню технології натуральних безалкогольних напоїв шляхом використання нетрадиційних культур мікроорганізмів, що входять до складу, так званого, “чайного гриба”. Виділено консорціум мікроорганізмів Medusomyces gisevii V, до складу якого входять чисті культури дріжджів Zygosaccharomyces fermentati V та оцтовокислих бактерій Acetobacter xylinum V при співвідношенні їх у середньому 1:100. Встановлено оптимальні технологічні параметри процесу зброджування чайно-цукрового сусла даним консорціумом. Вміст комплексу збалансованих за якісним та кількісним складом біологічно активних речовин в напої складає передумови до його використання у лікувально-профілактичному харчуванні. Розроблено та затверджено необхідну нормативно-технічну документацію на безалкогольний напій “Віталон”, технологію якого засновано на використанні культури Medusomyces gisevii V. Для збільшення терміну зберігання напою розроблено режими його теплової обробки, при яких зберігаються біологічно активні речовини та високі органолептичні показники напою. Результати медико-біологічних досліджень підтверджують доцільність використання напою “Віталон” як профілактичного, загальнооздоровчого та екологічно безпечного. Thesis for the grade of candidate of technical sciences on the specialty 05.18.07 – Technology of brewing products. – Nationality University of Food Technologies, Kyiv, 2002. Work is dedicated to the improvement of technology of natural non-alcohol beverages with using of non-traditional cultures of microorganisms, which are the compounds of so-called “Tea mushroom” (Kombucha). A consortium of microorganisms Medusomyces gisevii V, composed of a pure cultures of yeasts Zygosaccharomyces fermentati V and acetous bacterium Acetobacter xylinum V in the correlation of 1:100 has been apportioned. The optimal technological parameters are fixed for the process of a tea-sugar must brewing. The brewing is initiated by re-pressed consortium. The composition of the bio-active compounds is convenient enough to be used in treating and prophylactic nutrition. The necessary normative-technical documentation for the non-alcohol beverage “Vitalon” has been developed. The technology of this beverage is based on the using of the culture Medusomyces gisevii V. In order to increase the terms of stability the time and the temperature rates are fixed. Bio-activ compounds and high organoleptic indices are stable. The results of medical and biological researches are confirming the expediency of using the “Vitalon” as prophylactic and the beverage of general use.
 • Документ
  Інтенсифікація технологічних процесів виробництва спирту активацією гідролітичних ферментів
  (2003) Бліщ, Роксолана Олександрівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 – технологія продуктів бродіння. – Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і наук, Київ, 2003. Дисертація присвячена розробці способів інтенсифікації технологічних процесів виробництва спирту активацією гідролітичних ферментів та забезпечення їх стабільності в умовах виробництва. Досліджено закономірності активації ферментів ФП різного походження іонами металів, ультразвуковими хвилями і гідроакустичними коливаннями. Показано, що на ефект активації ферментів ФП іонами металів впливають різні фактори (іони металів, концентрація іонів, температура, тривалість обробки, а також ступінь очистки ФП). Ефект впливу ультразвуку залежить від інтенсивності УЗ, тривалості обробки и концентрації розчину ФП. Доведено можливість зниження витрати активованого ферментного препарату на стадії оцукрювання. Досліджено термостабільність водного розчину ФП Термаміл 120L. Рекомендовано оптимальний температурний режим гідроферментативної обробки сировини для збереження активності ферментів. Досліджено стабільність водного розчину ФП Сан Супер 240L та цього ж ФП в умовах оцукрювання крохмалевмісної сировини. Експериментально та теоретично доведено необхідність внесення оцукрюючого ФП Сан Супер 240L безпосередньо у бродильний апарат. Проведено промислову апробацію розроблених способів активації ферментів ферментних препаратів. The thesis for Ph. D. Award (technical sciences) on speciality 05.18.07. – Technology of fermentation products. – Ukrainian State University of Food Technologies of the Ministry of Education and Science, Kiev, 2003. This dissertation is devoted to the intensification of alcohol production technological processes by gidrolitical enzyme activation and stabilization. The influence of temperature, ultrasonic and of metals ions on activity of deferent enzyme preparations has been studied. On effect enzyme preparations activation by metals ions influence different factores (metals ions, ions concentration, temperature, processing durability, cleaning degree of enzyme preparations) has been shown. The activation effect in the field of ultrasonic waves depending on generator power, duration and suspension concentration has been studied. The fermentation of sweet mash from starch contain row material has been carried using activity enzyme preparation on the stage of hydrolyses. The quality condition of alcohol brew has been investigated. Was determined the possibility of alcohol appearance increase and reduction of enzyme preparation expense.
 • Документ
  Удосконалення енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртової бражки з крохмалевмісної сировини
  (2007) Кириленко, Роман Григорович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 – Технологія продуктів бродіння. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2007. Робота присвячена проблемі удосконалення процесу одержання спиртової бражки з крохмалевмісної сировини та розроблення науково-обгрунтованої енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртових бражок шляхом використання ферментних препаратів різної селективної дії залежно від виду сировини. Наведено оптимальні технологічні параметри процесу одержання спиртової бражки із жита, сорго й кукурудзи та способів його інтенсифікації. Досліджено вплив ступеня дисперсності зерна, початкової концентрації сухих речовин сусла, температури бродіння та виду крохмалевмісної сировини на кількісний і якісний склад побічних та вторинних продуктів бродіння в дозрілих бражках. За результатами роботи розроблено технологічні інструкції виробництва спиртових бражок за низькотемпературного розварювання крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів. The dissertation for obtaining of degree of Candidate of Technical Sciences in specialty 05.18.07 – Technology of fermentative products. – National University of Food Technologies, Kyiv, 2007. The dissertation deals with the problem of improvement of the process of spirit brew obtaining from starch containing raw materials and working out a scientifically proveol energy - and resource saving technology of spirit brew through fermentative chemicals usage depending on the type of raw materials. The dissertation provides a number of optimal technology parameters of spirit brew obtaining process from rye, sorghum and maize and comments on ways of its intensification. It also gives a detailed analysis of the influence of grain pounding, initial concentration of dried substances in wort, the temperature of fermentation and the type of starch containing raw materials as well as quantitative and qualitative content of by-products and secondary fermentative products in ripe spirit brew. Based on the results of the work, there were elaborated technological instruction manuals for the spirit brew production under low-temperature cooking of starch containing raw materials with usage of concentrated fermentative chemicals.
 • Документ
  Изыскание оптимальных условий ферментативного гидролиза гемицеллюлоз и гумми-веществ в процессе приготовления ферментированного ржаного солода и концентрата квасного сусла
  (1980) Кошевая, Валентина Николаевна
  Разработан технологический режим приготовления ферментированного ржаного солода, учитывающий гидролиз не только крахмала и белков, но и некрахмальных полисахаридов. Солод 2-х суточной ферментации, полученный по этому режиму, как по физико-химическим показателям, так и по степени гидролиза гемицеллюлоз и гумми-веществ не отличается от солода с 5-ти суточным сроком ферментации. The technological mode of preparation of fermented rye malt, which takes into account not only the hydrolysis of starch and protein, and non-starch polysaccharides. Malt 2-day fermentation, resulting in this mode, both on physical and chemical characteristics, and the degree of hydrolysis of hemicellulose and gum substance no different from the malt with a 5-diurnal period of fermentation.
 • Документ
  Удосконалення технології пива з використанням фізико-хімічних методів
  (2004) Літвинчук (Воронцова), Світлана Іванівна
  В роботі розроблений експрес-метод комплексної оцінки якісних показників хмелю (вологості та α-кислот) за допомогою ближньої інфрачервоної спектроскопії. Метод ґрунтується на спрощенні та прискоренні аналізу без використання хімічних реактивів та додаткового висушування. Безпосередній об’єктивний контроль якості хмелю сприятиме оптимізації нормування. Удосконалено технологію екстрагування гірких речовин хмелю за допомогою ультразвукової кавітації, що дозволяє прискорити екстрагувальні процеси та оптимально використати всі цінні речовини хмелю. Кип’ятіння сусла з хмелем запропоновано проводити у сусловарильних апаратах з виносним теплообмінником. Удосконалена технологія передбачає при охмелінні сусла на сучасних апаратах вносити в них вже ізомеризований ультразвуком хміль. Обґрунтовано доцільність та ефективність використання ультразвуку для оброблення продуктів бродіння для підвищення їх біологічної стійкості. Розроблено спосіб оброблення хлібного квасу, який дозволяє продовжити термін зберігання. The express-methods of complex evaluation of the quality indexes of hop (humidity and α-acids) that bases at the simplification and acceleration of analyze without using the chemical reagents and additional drying is designed in the work. Direct objective control of the hop quality would make the optimization of normalization that for its turn would let to decrease the negative profits of valuable hop substances e.g. would implement to the increasing of degree of its using. The technology of extraction of the bitter hop substances with the help of ultrasound has been improved. The applying of ultrasound cavitation let to accelerate the extraction processes and to use all valuable hop substances in optimal way. For intensity the wort boiling with hop the wort-boiling apparatus with remote heat exchanger has been proposed. The expediency and efficiency of using of ultrasound for processing of fermentation products for their biological firmness increasing have been proved. Applying of the new technologies in production conditions has been made as well as economical efficiency has been determined.
 • Документ
  Розробка технології солоду гороху
  (1998) Хіврич, Борис Іванович
  Дисертація присвячена питанням розробки технології солоду гороху з метою широкого використання його в харчуванні людей. Розроблено нову ефективну технологію солоду гороху і продуктів харчування широкого вжитку на його основі, яка дає можливість покращити органолептичні показники та підвищити харчову і фізіологічну цінність продуктів за рахунок зменшення в зерні гороху антихарчових речовин, збільшення вмісту вітамінів, моно- і дицукрів, амінного азоту та інших біологічно-активних речовин. Запропоновано практичні напрями використання солоду гороху в виробництві продуктів харчування, в тому числі і для дитячого харчування, ефективність яких обгрунтована теоретично і підтверджена практично на основі комплексних медико-біологічних досліджень. Результати роботи впроваджені в промисловість.
 • Документ
  Удосконалення технології солоду із сої
  (2007) Арпуль (Олексійчук), Оксана Володимирівна
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.07 - Технологія продуктів бродіння. - Національний університет харчових технологій, Київ, 2007. Дисертація присвячена вирішенню проблеми створення конкурентоспроможної технології солоду із сої для широкого використання його в харчових продуктах. На основі одержаних експериментальних даних і проведених розрахунків розроблено спосіб одержання солоду із сої га удосконалена його технологія, що дозволяє підвищити якість і харчову цінність готового продукту. Досліджено і встановлено, що в результаті активної дії ферментів в пророщених зернах сої збільшується вміст амінного азоту, жирних кислот, простих вуглеводів, вітамінів, органічних і неорганічних кислот. За визначених оптимальних значень технологічних параметрів пророщування зерна сої, сушіння і термічної обробки солоду із сої значно покращуються його якісні показники, а вміст антипоживних речовин в ньому зменшується. Розроблена апаратурно-технологічна схема і нормативно-технічна документація виробництва солоду із сої. Високі технологічні і фізіолого-біохімічні властивості солоду із сої одержаного за удосконаленою технологією т виробнича база харчової промисловості України дозволяють організувати виробництво з нього широкого асортименту продуктів в хлібопекарній, кондитерській, пивоварній, безалкогольній промисловості, при виготовленні продуктів дитячого харчування, як добавку у м'ясні комбіновані продукти, а також для приготування страв у домашніх умовах. Результати роботи впроваджено в промисловість. Dissertation for the academic degree of a Candidate of Engineering Sciences in the specialty 05.18.07 - Fermentation products processing. - National University of Food Technologies, Kyiv, 2007. The dissertation considers the problem of elaboration of competitive soybean malt processing for a wide use of such malt in foodstuffs. Based on experimental data obtained and on calculations made, there has been elaborated a method of production of malt from soybean and its technology has been improved, and this allows improvement of quality and nutritional value of finished product, as well as production intensification owing to selection of expedient process conditions for soybean malting, drying and thermal treatment of end product. H has been investigated and ascertained that as a result of enzymatic activity, the germinated soybeans accumulate amine and soluble nitrogen, fatly acids, simple carbohydrates, vitamins, organic and inorganic acids. In optimum conditions of ger-mination of soybean, drying and thermal treatment of soybean malt, the qualitative characteristics of finished product are notably improved, and the content of anti- nutritional substances in such product reduces. Superior processing and physiological properties of soybean malt, and the manufacturing capabilities of food industry in Ukraine allow organization of produc-tion, using soybean mait, of a wide range of products in baking, confectionery, brew-ing, soft-drink industries, in infant food production, as supplement to meat compound products, as well as for home cooking.