09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Формування, використання та перспективи розвитку інтелектуального потенціалу харчової промисловості
  (2021) Степанчук, Світлана Олександрівна
  Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо удосконалення формування, використання та розвитку інтелектуального потенціалу харчової промисловості. У роботі розвинуто категорійний апарат, зокрема уточнено сутність понять «національний інтелектуальний потенціал» та «національний інтелектуальний капітал» та встановлено взаємозв’язки між ними, а також конкретизовано дефініції «інтелектуальний потенціал харчової промисловості» та «інтелектуальний капітал харчової промисловості». Встановлено структурні елементи інтелектуального потенціалу; визначено та проаналізовано основні чинники впливу на формування, використання та розвиток інтелектуального потенціалу харчової промисловості. Досліджено інтелектуальний потенціал харчової промисловості в системі національної економіки України за напрямами: стан освіти і науки; рівень освіченості працівників; інтелектуальні ресурси; інноваційна діяльність; використання нематеріальних активів підприємствами харчової промисловості. Визначено основні напрями підвищення ефективності формування, 21 використання та розвитку інтелектуального потенціалу харчової промисловості та національного інтелектуального потенціалу. На основі результатів PEST-аналізу розроблено програму розвитку інтелектуального потенціалу харчової промисловості; зпрогнозовано результати впровадження запропонованої програми та за допомогою GAP-методу зроблено прогноз зростання доходу – роялті, як наслідку активізації дій з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності в харчовій промисловості та від реалізації ліцензійних прав підприємств. The dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological bases of formation, use and development of intellectual potential of food industry in terms of national intellectual potential of Ukrainian economy and development on this basis of practical recommendations for effective management of intellectual potential of food industry. The paper develops a categorical apparatus, in particular, clarifies the essence of the concepts of "national intellectual potential" and "national intellectual capital" and establishes the relationship between them, as well as specifies the definitions of "intellectual potential of the food industry" and "intellectual capital of the food industry" in terms of national intellectual potential. The structural elements of the national intellectual potential and the intellectual potential of the food industry are determined. The key factors influencing the formation, use and development of intellectual potential of the food industry are systematized, which are built as a multilevel structure and supplemented by a group of meso-level factors that take into account the food industry, such as: integration of education, science and production industry. The structural and logical sequence of transformation of intellectual potential of food industry into intellectual capital of food industry through the apparatus of estimation of cost of intellectual resources and realization of their legal protection is considered, that allows to realize mobilized intellectual potential as protected and estimated profit. The state of the intellectual potential of the food industry in the system of the national economy of Ukraine is investigated. The elements of the intellectual potential of the national economy and food industry of Ukraine were monitored in the following areas: the current state of education and science; the level of education of employees; research of intellectual resources; innovation activity; use of intangible assets by food industry enterprises. The factors influencing the formation, use and development of the intellectual potential of the national economy and food industry are diagnosed. The main directions of increasing the efficiency of formation, use, development of intellectual potential of the food industry in terms of national intellectual potential and developed a system of measures to stimulate the intellectual potential of the food industry, based on a linear-functional approach and built as a three-tier system of measures (macro-, micro- and meso-level), which will intensify the transformation of intellectual potential into intellectual capital by expanding the means for its implementation at the level of the food industry. New ways of using the intellectual potential of the food industry through the introduction of a system of sectoral sharing of intellectual resources and the creation of corporate institutions (at the meso-level) of the food industry, identifying young potential in enterprises, educational and research institutions at the request of food industry (at the micro level) to the system of measures of the program of development of intellectual potential of the food industry. The program of development of intellectual potential of the food industry from the point of view of national intellectual potential is developed on the basis of results of the PEST-analysis of factors of influence on formation, use and development of intellectual potential of the food industry which are adapted to features of the food industry and expressed through a system of influencing factors with the development of measures for the effective use and stimulation of the intellectual potential of the food industry. The impact of the results of the program for the development of intellectual potential of the food industry on increasing the amount of income (royalties) of food industry enterprises using trend extrapolation, taking into account expert assessments and the use of GAP-method, which allowed to make predictions about the achievement of strategic goals.
 • Документ
  Філософія як духовний чинник конституювання російської національної самоідентичності
  (2010) Кітов, Микола Григорович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. – Київ, 2010. У дисертаційному дослідженні аналізуються фундаментальні проблеми духовного впливу філософії на конституювання російської національної самоідентичності, як цілісної рефлексії народу на власну життєдіяльність, яка і виступає об’єктивною основою історичного поступу російської національної самосвідомості. Вперше комплексно проаналізовано етапи конституювання російської національної самоідентичності та її специфічні ознаки. Показано, що наскрізним принципом розвою російського народу від висхідної консорції до сучасної російської політичної нації було географічне і соціокультурне розширення ареалу їх розселення шляхом військової, релігійної, економічної, політичної, духовної експансії, що й детермінувало виникнення специфічних ознак російської національної самоідентичності.